موضوعات = مدیریت منابع انسانی
شناسایی عوامل مؤثر بر برنامه همسوسازی منابع انسانی؛ ارائه الگو با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری

دوره 15، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 11-48

علی شریعت نژاد؛ فرناز مهدی خانی؛ سیده مریم موسوی زاده


الگوی توسعه قابلیت هیجانی در نظام مدیریت منابع انسانی سازمان

دوره 15، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 71-128

علیرضا محمدی؛ بهروز رضایی منش؛ میرعلی سیدنقوی؛ وجه الله قربانی زاده


ارائه الگوی دگرگون سازی شناختی شغل در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات

دوره 15، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 129-166

مهدی یزدان شناس؛ مهدی حقیقی کفاش؛ حامد دهقانان؛ شیما میرزائی


بررسی اثرگذاری امیدواری سازمانی بر عملکرد با رویکرد منابع و تقاضای شغلی

دوره 15، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 191-215

ندا کاوند؛ یوسف محمدی مقدم؛ یحیی محمدی مقدم


تصمیم‌گیری در مورد راهبردهای به‌زیستی کارکنان در یک سازمان: پژوهشی ترکیبی

دوره 15، شماره 3، آذر 1402، صفحه 11-44

راضیه قنبری وانانی؛ حسن دانائی فرد؛ سید حسین کاظمی؛ جلیل دلخواه


الگویی جهت تحلیل عملکرد سازمانی با تاکید برغیبت گرایی در شرایط چندموجی کرونا در سازمانهای دولتی

دوره 15، شماره 3، آذر 1402، صفحه 119-157

صدیقه افشارنسب؛ اسمعیل کمالی راد؛ غلامرضا جمالی


معرفی چارچوب استراتژیک کارکردهای مدیریت منابع انسانی همراستا با محیط متلاطم

دوره 15، شماره 3، آذر 1402، صفحه 159-195

جبار باباشاهی؛ رضا مقدم؛ مرتضی سلطانی


راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی منابع انسانی با توجه به برنامه ۶ توسعه ماده ۷۸

دوره 15، شماره 3، آذر 1402، صفحه 197-232

پریما بیدقی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ نازنین پیله وری؛ حسن رنگریز


مفهوم‌پردازی نظام‌مند انضباط اداری با استفاده از روش فراترکیب

دوره 15، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 151-189

ناصح روخنده؛ کیومرث احمدی؛ مهدی حمزه پور؛ فاطمه سهرابی


نقش فناوری در رهبری با رویکرد ترکیبی اکتشافی

دوره 15، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 191-227

نرجس خاتون تربیت فرساد؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ اسماعیل جعفری


شناسایی عوامل موثر بر نگهداشت کارکنان نسل Z در بازار سرمایه ( سیستم حقوق و مزایا )

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 11-52

سهند اکبری؛ آرین قلی پور؛ عباس نرگسیان


ارائه نظام بومی ترفیع و ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری مدظله‌العالی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 53-97

محمدرضا حسنی آهنگر؛ روح الله تولایی؛ محمدحسین شادمان فر؛ مهدی محمدی


حفظ و نگهداشت کارکنان تنوع عصبی در سازمان با تمرکز بر افراد اوتیسم

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 99-119

فاطمه حاج کریمی؛ سید مهدی الوانی؛ رضا طهماسبی؛ ابوالفضل گائینی


طراحی مدل شایستگی‌ مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 121-153

علیرضا دهقان پور فراشاه؛ علی اصغر پور عزت؛ افسانه دهقان‌پور فراشاه


تحلیل موقعیت مدیریت منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 155-188

الهام احسانی فرید؛ البرز قیتانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهربان هادی پیکانی


قابلیت های رهبری راهبردی مدیران دولتی شاغل در مناصب سیاسی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 189-228

علی ترابی کلاته قاضی؛ میرعلی سید نقوی؛ محسن رضایی میرقائد؛ داوود حسین پور؛ وجه الله قربانی زاده


نقش رهبران دانشگاهی در ارتباط با بالندگی اعضای هیئت‌علمی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 43-81

عیسی قلیزاده؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ محمد حسن پرداختچی


الگوی مطلوب شایستگی‌های اعضای هیئت‌علمی در بستر دانشگاه کلاس جهانی (یک پژوهش کیفی)

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 151-194

محمد فرزانه؛ حسن‌رضا زین آبادی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبداللهی