پیوندهای مفید

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام


فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی


نشریه علمی مدیریت دانش سازمانی


نشریه علمی پژوهش‌های راهبردی مالی و بودجه


نشریه علمی پژوهش‌های پیشرفت: سیستم‌ها و راهبردها


نشریات دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام


دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام


فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی


فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی


Human Resource Management International Digest


Human Resources Management Journal


Journal of Human Resources