اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

روح الله تولایی

مدیریت دانش استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

hrm.iranjournals.ir
tavallaeeatihu.ac.ir
77105645

سردبیر

علی فرهی

مدیریت رفتار سازمانی استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

hrm_ihuatyahoo.com
77105645

جانشین سردبیر

مهدی صفیان

مدیریت منابع انسانی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

safian.mehdiatgmail.com

دبیر تخصصی

مهدی محمدی

مدیریت منابع انسانی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

kpmahmohamadiatihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید رضا سید جوادین

مدیریت منابع انسانی استاد، گروه منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

rjavadinatut.ac.ir
77105645

سید حسین ابطحی

مدیریت توسعه منابع انسانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران.

ma.atu88atyahoo.com
77105645

بهروز دری نوگورانی

مدیریت صنعتی استاد گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

ber_dorriatyahoo.com
77105645

اصغر مشبکی

مدیریت بازرگانی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/moshabak
moshabakatmodares.ac.ir
02182883656 - 02182884637

علی فرهی

مدیریت رفتار سازمانی استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،تهران، ایران.

dr_farrahiatyahoo.com
77105645

رضا سپهوند

رفتار سازمانی و منابع انسانی استاد گروه آموزشی مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

sepahvand.reatlu.ac.ir

قاسم انصاری رنانی

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران.

ansari.ghasematgmail.com
77105645

سید علیرضا فیض بخش

مدیریت سیستم دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

alireza_feysatsharif.edu
77105645

ابوالفضل محمدی

مدیریت منابع انسانی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.

abdemotlaghatgmail.com

مجتبی اسکندری

مدیریت منابع انسانی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.

dreskandari2010atgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

مهدی صفیان

مدیریت منابع انسانی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.

safian.mehdiatgmail.com

مهدی محمدی

مدیریت منابع انسانی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.

kpmahmohamadiatihu.ac.ir