اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

روح الله تولایی

مدیریت دانش استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

hrm.iranjournals.ir
tavallaeeatihu.ac.ir
77105645

سردبیر

علی فرهی

مدیریت رفتار سازمانی استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

hrm_ihuatyahoo.com
77105645

جانشین سردبیر

مهدی صفیان

مدیریت منابع انسانی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

safian.mehdiatgmail.com

دبیر تخصصی

مهدی محمدی

مدیریت منابع انسانی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

kpmahmohamadiatihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید رضا سید جوادین

مدیریت منابع انسانی استاد دانشگاه تهران

rjavadinatut.ac.ir
77105645

سید حسین ابطحی

مدیریت توسعه منابع انسانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

ma.atu88atyahoo.com
77105645

بهروز دری نوگورانی

مدیریت صنعتی استاد دانشگاه شهید بهشتی

ber_dorriatyahoo.com
77105645

اصغر مشبکی

مدیریت بازرگانی استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/moshabak
moshabakatmodares.ac.ir
02182883656 - 02182884637

علی فرهی

مدیریت رفتار سازمانی استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

dr_farrahiatyahoo.com
77105645

رضا سپهوند

رفتار سازمانی و منابع انسانی استاد دانشگاه لرستان

sepahvand.reatlu.ac.ir

قاسم انصاری رنانی

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

ansari.ghasematgmail.com
77105645

سید علیرضا فیض بخش

مدیریت سیستم دانشیار

alireza_feysatsharif.edu
77105645

ابوالفضل محمدی

مدیریت منابع انسانی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

abdemotlaghatgmail.com

مجتبی اسکندری

مدیریت منابع انسانی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

dreskandari2010atgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

مهدی صفیان

مدیریت منابع انسانی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

safian.mehdiatgmail.com

مهدی محمدی

مدیریت منابع انسانی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

kpmahmohamadiatihu.ac.ir