اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی صفیان

مدیریت منابع انسانی استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

safian.mehdigmail.com

سردبیر

دکتر علی فرهی

مدیریت رفتار سازمانی استاد دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

hrm_ihuyahoo.com
77105645

جانشین سردبیر

دکتر مهدی صفیان

مدیریت منابع انسانی استادیار دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

safian.mehdigmail.com

دبیر تخصصی

دکتر مهدی محمدی

مدیریت منابع انسانی استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

kpmahmohamadiihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید رضا سید جوادین

مدیریت منابع انسانی استاد، گروه منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

rjavadinut.ac.ir
77105645

دکتر سید حسین ابطحی

مدیریت توسعه منابع انسانی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

ma.atu88yahoo.com
77105645

دکتر بهروز دری نوگورانی

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ber_dorriyahoo.com
77105645

دکتر اصغر مشبکی

مدیریت بازرگانی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/moshabak
moshabakmodares.ac.ir
02182883656 - 02182884637

دکتر علی فرهی

مدیریت رفتار سازمانی استاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)،تهران، ایران

dr_farrahiyahoo.com
77105645

دکتر رضا سپهوند

رفتار سازمانی و منابع انسانی استاد، گروه آموزشی مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

sepahvand.relu.ac.ir

دکتر قاسم انصاری رنانی

مدیریت رفتار سازمانی استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

ansari.ghasemgmail.com
77105645

دکتر ابوالفضل محمدی

مدیریت منابع انسانی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

abdemotlaghgmail.com

دکتر مجتبی اسکندری

مدیریت منابع انسانی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

dreskandari2010gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر مهدی صفیان

مدیریت منابع انسانی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.

safian.mehdigmail.com

دکتر مهدی محمدی

مدیریت منابع انسانی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.

kpmahmohamadiihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

دکتر سید علیرضا فیض بخش

مدیریت سیستم استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

alireza_feyssharif.edu
77105645