داوران

فهرست اعضای کمیته داوران نشریه پژوهش های مدیریت منابع انسانی

تابستان1402


ردیف نام خانوادگی نام سمت لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی
1 ابراهیمی الهام استادیار، پژوهشکده اقتصاد و مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران publons
2 ابطحی سید حسین استاد، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران  
3 ابویی اردکان محمد دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  
4 اخوان پیمان استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.  
5 ازگلی محمد استادیار، گروه مدیریت جهادی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
6 اسکندری مجتبی دانشیار، گروه مدیریت جهادی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
7 الهیاری بوزنجانی احمد استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه مدیریت، خراسان رضوی، ایران  
8 انارکی اردکانی داود دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.  
9 انصاری رنانی قاسم دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت، تهران، ایران.  
10 آذر عادل استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  
11 باباشاهی جبار استادیار دانشگاه تهران، گروه آموزشی مدیریت دولتی و امور عمومی، تهران، ایران.  
12 بازرگانی حسین پژوهشگر و مدرس گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
13 باقری روح اله استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران publons
14 بیگی مینا استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  
15 پهلوان شریف محمدامین استادیار، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
16 پورصادق ناصر دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.  
17 تولایی روح‌الله استادیار، گروه مدیریت دانش، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران. publons
18 جواهری زاده ابراهیم استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران.  
19 حکاک محمد دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.  
20 حمیدی زاده علی استادیار دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران.  
21 خاشعی وحید دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  
22 خانی علی پژوهشگر و مدرس گروه مدیریت جهادی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
23 خدیور آمنه دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران publons
24 دانایی‌فرد حسن استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  
25 دری بهروز استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران  
26 دلوی محمدرضا دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، گروه مدیریت دولتی، اصفهان، ایران.  
27 دهقانان حامد استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران  
28 رضایت غلامحسین استادیار، دانشکده فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
29 رضاییان علی استاد، گروه مدیریت خط‌مشی گذاری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران publons
30 رنگریز حسن دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی و  کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.  
31 زارع اشکذری جلال‌الدین دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، گرایش تولید عملیات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.  
32 سپهوند رضا استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.  
33 سلطانی محمدرضا استادیار، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
34 سهرابی روح اله استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان،ایران.  
35 سید جوادین سید رضا استاد، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران  
36 شامی زنجانی مهدی دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  
37 شائمی برزکی علی دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.  
38 شهبازی مهدی پژوهشگر و مدرس گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
39 شیرازیان زهرا استادیار، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.  
40 صالح نژاد سید عبدالله پژوهشگر و مدرس گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
41 صحت سعید دانشیار، گروه اموزشی مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  
42 صفیان مهدی استادیار، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
43 صنعت جو اعظم دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران publons
44 طاهری علی استادیار، گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
45 طوطیان صدیقه استادیار، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد غرب تهران، تهران، ایران  
46 عارف نژاد محسن استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.  
47 عرب بافرانی محمدرضا استادیار، گروه آینده‌پژوهی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
48 عزیزی حسین استادیار، گروه ریاضی، واحد پارس‌آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس‌آباد مغان، ایران.  
49 عیسایی حسین استادیار، گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
50 عیسی خانی احمد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران.  
51 غلام زاده داریوش استادیار، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.  
52 فتحی آشتیانی علی استاد، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه بقیه‌الله الاعظم (عج) ، تهران، ایران  
53 فرتوک زاده حمیدرضا دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.  
54 فرهی علی استاد، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
55 فلاح محمدرضا استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.  
56 فیاضی مرجان استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران  
57 قاسمی محمد دانشیار، گروه مدیریت دولتی،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران publons
58 قاسمی نژاد یاسر استادیار، گروه مدیریت دانش، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران. publons
59 قلی پور آرین استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  
60 گنجعلی اسدالله استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.  
61 لطیفی میثم دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.  
62 مبارکی محمد حسن استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  
63 محمدی ابوالفضل دانشیار، گروه مدیریت جهادی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
64 محمدی مهدی استادیار، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
65 محمدی الیاسی قنبر دانشیار، مدیریت منابع انسانی،دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  
66 مصدق خواه مسعود دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران.  
67 مکوندی فواد گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران publons
68 مهتدی محمدمهدی استادیار، گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران. publons
69 موسوی سیدنجم الدین استادیار، گروه تحصیلی مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.  
70 موسوی سید علی استادیار، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
71 موسی خانی مرتضی استاد، گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.  
72 میری محسن استادیار، گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
73 ناخدا مریم دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران publons
74 هاشمیان سید مجتبی استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.  
75 وقوفی امید استادیار، گروه آینده‌پژوهی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.  
76 ولیان حسن استادیار، گروه مدیریت، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.  
77
پور عزت
علی اصغر استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران publons
78
بابایی فارسانی
میثم دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان publons
79
مقیمی
سید محمد استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران publons
80
حسنی آهنگر
محمدرضا استاد، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران publons