بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثابت، عباس [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

 • ضیائی حاجی پیرلو، مصطفی [1] گروه مدیریت ،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • ضرابی، وحید [1] عضو هیئت علمی پژوهشی،کارشناس ارشدمهندسی سیستمهای اقتصادی-اجتماعی،پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
 • ضماهنی، مجید [1] دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران ایران

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گرجی کرسامی، علی [1] نویسنده مسئول کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس دانشگاه
 • گلشاهی، بهنام [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان
 • گل وردی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی،پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • گودرزوند چگینی، مهرداد [1] استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت رشت ایران

ل

م

ن

و

 • واحد، عزیزاله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • والی، فرزانه [1] نویسنده مسئول :کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی
 • وثوقی، عبداله [1] استادیار مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دانشکده مدیریت، تهران، ایران
 • وحدتی، حجت [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان خرم اباد
 • وحدتی، حجت [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، دانشگاه لرستان
 • وحدتی، حجت اله [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان
 • ورزشکار، هادی [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی ،دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • وطنخواه، احمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد مشهد
 • وفاخواه، شادی [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (کرایش استراتژیک)
 • ولیان، حسن [1] استادیار گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

ه

 • هاشمی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران، ایران
 • هاشمی، فاطمه [1] نویسنده مسئول :کاندیدای دکتری معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ر) 9
 • هاشمی، محمد [1] دانشگاه تهران
 • هدایتی فر، صبا [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • هدیه لو، محمد رضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابغ انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 • هلاکوپور، مریم [1] نویسنده مسئول:کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز ایران
 • هویدا، رضا [1] استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

ی

 • یار احمدی، مرتضی [1] استادیار گروه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد پرند
 • یزدانی، حمیدرضا [1] استادیار ،دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • یزدانی، حمیدرضا [1] استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • یزدانی، حمیدرضا [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • یزدانی، حمید رضا [1] عضو هیئت علمی (استادیار) پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • یزدان پناه، احمدعلی [1] استادیار گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران
 • یزدان پناه، احمدعلی [1] استادیار،گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ایران
 • یزدخواستی، علی [1] دانشیار ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان،ایران
 • یعقوبی، نور محمد [1] استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان ایران
 • یعقوبی، نور محمد [1] استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

َ

 • َانصاری، محمدعلی [1] مفسر قران و شارح نهج البلاغه عضو گروه پژوهشی مدیریت اسلامی، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران