شماره جاری: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 40، تابستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: ثبت احوال استان تهران)

صفحه 9-34

بابک جوکار؛ زهرا علی پوردرویش؛ ناصر میرسپاسی؛ حمیدرضا یزدانی


2. طراحی و اعتبارسنجی مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌الملل

صفحه 35-62

عسل بسیجی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ معصومه حسین زاده شهری؛ آمنه خدیور


4. روایت پژوهی مسئله هیئت علمی (موردمطالعه: یکی از دانشگاه‌های سازمانی)

صفحه 101-145

سید محمد کاظم اعتصامی؛ محسن میری؛ حسین عیسایی؛ مهدی فاتح راد


5. طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در صنعت برق

صفحه 147-187

زینب باقری نژاد؛ بیژن عبدالهی؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا


7. تحلیل مؤلفه‌های ‌جانشین‌پروری ‌مبتنی‌بر شواهد در بخش خصوصی ایران

صفحه 217-250

خشایار حکیمی نیاسری؛ تورج مجیبی؛ سید علی مهدی زاده اشرفی؛ مجید جهانگیرفرد