ارائه مدل رهبری مربی گرا براساس نظریه پردازی داده بنیاد (مورد مطالعه: صنعت برق ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

چکیده

یکی از مدل های نوین رهبری در سازمان های پیشرو، مدل رهبری مربی‌گرا است. هدف مقاله حاضر ارائه مدل رهبری مربی گرا در صنعت برق ایران براساس رویکرد آمیخته است. در بخش کیفی از روش نظریه پرداری داده بنیاد استفاده شد و جامعه هدف شامل متخصصانی برجسته و اساتید دانشگاه در زمینه رهبری و مربی‌گری بود. با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی، در مجموع با 16 نفر مصاحبه انجام شد و جدیدترین منابع مرتبط نیز، مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها، از رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین توسط نرم افزار MAXQDA2020 استفاده شد. پس از تحلیل داده‏ها در مرحله کدگذاری اولیه، 791 کد باز و سپس 35 کد محوری مرتبط با 6 کد انتخابی ایجاد شد. با توجه به مدل مفهومی،عوامل موثر در مدل رهبری مربی گرا و راهبردهای پیاده سازی آن و در نهایت پیامدها استخراج گردید. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه کارمندان بخش دولتی صنعت برق، مشتمل بر 16899نفر بودند که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 370 نفر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 76 سؤالی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار SmartPLS3 استفاده گردید. نتایج بخش کمّی پژوهش، گویای تأئید مدل شناسایی شده بود. براساس مدل استخراج شده، مدیران می‌توانند جهت نهادینه سازی سبک رهبری مربی گرا گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model for Coaching Leadership based on the Grounded Theory Approach (Case Study: The Iranian Electricity Industry)

نویسندگان [English]

  • Saeed NikAkhlagh 1
  • Reza Hoveida 2
  • Amir Hossien Mohammad Davoudi 3
1 phd in Educational Management .Faculty of Education and Psychology, University of lsfahan, Isfahan .lran.
2 Associate Professor Educational Management. faculty of Education and Psychology. University of Isfahan. Isfahan .lran.
3 Associate Professor Educational Management, Department of Educational Sciences. Islamic A/ad University. Saveh Branch. Saveh Iran.
چکیده [English]

Coaching leadership is a new leadership style used by today’s leading organizations. This study using a mixed approach to develop a model for coaching leadership in the Iranian electricity industry. In the qualitative part, the grounded theory method was used and the target population included prominent experts and college professors specializing in the areas of leadership and coaching, with 16 of whom semi-structured interviews were conducted. The latest relevant sources were also analyzed. To analyze the data in the qualitative part, open, axial and selective coding by MAXQDA2020 software the using the systematic approach of Strauss and Corbin. During the initial coding process, 791 open codes, 35 axial codes, and 6 selective codes were identified. Based on the conceptual research model, coaching leadership was identified as the core phenomenon. In addition, the authors identified the components of the coaching leadership model, strategies for implementing the model, and the outcomes of implementing the coaching leadership model. In the quantitative part, statistical population included all employees of the public sector of the electricity industry, which included 16899 people, and among them, using the Cochran's formula, 370 people were selected by multi-stage cluster sampling. A 76-item researcher-made questionnaire was used to collect data. Structural equation modeling by Smart-PLS3 software was used to analyze the data in the quantitative part. The results of the quantitative part of the research showed the validation of the identified model. Therefore, the results can help relevant authorities and managers to effectively establish the coaching leadership style in the...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Coaching leadership؛ Grounded theory
  • Iranian electricity industry