دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 55، خرداد 1403 (شماره پیاپی 55، فصلنامه بهار) 
بررسی عوامل اثرگذار بر تجربة کارکنان در شرکت‌های تولید نرم افزار

صفحه 141-177

ندا دهقانی؛ آرین قلی پور؛ سید کمال واعظی؛ علی اکبر فرهنگی