شناسایی عوامل مؤثر بر قضاوت ارزیابان در سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

2 استادیار، گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر قضاوت ارزیابان در ارزیابی عملکرد کارکنان در شهرداری تهران است؛ نظام ارزیابی عملکرد در این سازمان به عنوان یکی از مهم ترین فرایند های منابع انسانی با چالشهایی از جمله قضاوت نادرست ارزیابان عملکرد کارکنان خود مواجه است. روش پژوهش به‌صورت کیفی تحلیل مضمون بود. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌باز استفاده شد. جامعه و نمونه آماری پژوهش 27 نفر از بین مسئولان و کارشناسان شهرداری تهران انتخاب شده‌اند.. با بررسی کدهای توصیفی حاصل از متون مصاحبه، 73 کد اولیه از 24 مفهوم که از 9 مقوله فرعی به‌دست‌آمده را شناسایی نموده و باتوجه‌به شباهت معنایی آنها، در 4 مضمون اصلی شامل: عوامل مربوط به ارزیابی‌کننده، عوامل مربوط به ارزیابی شونده، عوامل سازمانی و عوامل فراسازمانی دسته‌بندی شد. اساسی‌ترین راهکار برای شناسایی عوامل مؤثر بر قضاوت ارزیابان این است پس از شناسایی معیار یک ارزیاب خوب منابع انسانی، به تربیت یک ارزیاب حرفه‌ای بپردازیم. همچنین با تغییر شیوه سنتی ارزیابی به سیستم ارزیابی حرفه ای می توانیم تا حد زیادی از تاثیرات قضاوت بد ارزیابان بکاهیم.علاوه‌برآن پیشنهاد می‌شود باحمایت بدنه کارکنان شهرداری سیستم ارزیابی عملکرد به‌صورت هوشمند دربیاید و از دخالت مافوق‌ها و تأثیر عوامل فراسازمانی بر قضاوت ارزیابان جلوگیری نماییم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Evaluative Judgment in the Employee Performance Appraisal System at Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Akbar Hassanpoor 1
  • Elham Heydari 2
  • Ali Esmaeili 3
1 Associate professor at the Department of Human Resources and Business Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, at the Department of Human Resources and Business Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Master of Human resources development in Public administration at kharazmi University of Tehran .
چکیده [English]

The aim of this study is to ascertain the variables that impact the evaluative decision-making process of assessors within the employee performance evaluation framework of Tehran Municipality. The performance appraisal system within this organization, being a crucial aspect of human resource management, encounters obstacles such as the issue of inaccurate assessments made by performance evaluators. The employed research methodology was qualitative content analysis, and data was gathered through semi-structured interviews. The study's population and sample comprised 27 officials and experts affiliated with the Tehran Municipality. Through the analysis of descriptive codes obtained from interview transcripts, a total of 73 initial codes were identified, which were further categorized into 24 concepts belonging to 9 subcategories. These subcategories were then classified into 4 overarching themes, namely: factors pertaining to the evaluator, factors pertaining to the evaluated employee, organizational factors, and extraneous factors. The primary approach to discerning the determinants that impact evaluators' assessments is to concentrate on the instruction of a proficient evaluator subsequent to the identification of the benchmarks for a competent human resource evaluator. Moreover, transitioning from conventional evaluation approaches to a proficient evaluation framework can significantly mitigate the adverse impacts of evaluators' prejudiced assessments. Furthermore, it is recommended to provide assistance to the personnel of the Municipality in the implementation of a sophisticated performance evaluation mechanism, while also mitigating the impact of managerial authority and external factors on the evaluative process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee performance management
  • Employee performance evaluation
  • Evaluators
  • Judgment in human resources
  • Judges of evaluators