شناسایی مولفه های موثر بر سرمایۀ مسیر شغلی مدیران ارشد سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای در حال تغییر و غیر قابل پیش‌بینی امروز که مشاغل و مسیرهای شغلی نیاز به ایفای نقش افراد در موقعیت‌های گوناگون دارند، سرمایه مسیر شغلی، با فراهم آوردن مجموعه‌ای از مهارت‌ها، شایستگی‌ها و قابلیت‌های کسب شده در طول زندگی حرفه‌ای افراد، به آنها کمک می‌کند تا برای مشاغل مختلف آمادگی و توان کافی داشته باشند. هدف این پژوهش، شناسایی مولفه‌های موثر بر سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد در سازمان‌های دولتی است. این پژوهش از نظر نوع و ماهیت داده‌ها دارای رویکرد کیفی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران سازمان‌های دولتی استان قم می‌باشد که 9 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند و فن گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌‌‌آوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته می‌باشد که با روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفته است. 97 مفهوم در قالب 11 مضمون فرعی و 4 مضمون اصلیِ شایستگی‌های فردی، شایستگی‌های بین‌فردی، پویایی‌های گروهی و تسهیل‌گرهای سازمانی به‌عنوان مولفه‎های موثر بر سرمایه مسیر شغلی در سازمان‌های دولتی شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting the career capital of senior managers of public organizations

نویسندگان [English]

  • fateme taheri 1
  • Aliasghar Dadashi Zaranji 2
1 Associate Prof., Public Administration, Farabi Campus of Tehran University, Qom, Iran
2 Master of Farabi School, University of Tehran
چکیده [English]

In today's changing and unpredictable world where jobs and careers require people to play roles in various situations, career capital helps people by providing a set of skills, competencies and capabilities acquired throughout their professional lives. So that they have enough strength and preparation for different jobs. The purpose of this research is to identify the factors affecting the career capital of senior managers in public organizations. This research has a qualitative approach in terms of the type and nature of the data and is practical in terms of its purpose. The statistical population of the research is the managers of the public organizations in Qom province, 9 of them were selected using the purposeful sampling method and the snowball technique. The data collection tool is semi-structured interviews which have been analyzed by thematic analysis method. 97 concepts in the form of 11 sub-themes and 4 main themes of individual competences, interpersonal competences, group dynamics and organizational facilitators were identified as effective components on career capital in public organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • capital
  • public organizations
  • career
  • Career capital