ارائه چارچوبی برای شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر جذب استعدادها در استارتاپ‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشگاه قم، قم، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

مدیریت استعدادهای سازمانی، پارادایم نوینی در مدیریت منابع انسانی در عصر اقتصاد دانش بنیان است که جذب استعدادها از حیاتی‌ترین اقدامات آن محسوب می‌شود. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر جذب استعدادها در استارتاپ‌ها بوده‌است. تحقیق حاضر از نظر جهت‌گیری، کاربردی بوده و از منظر روش‌شناسی در رویکرد کیفی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان مرتبط با مباحث مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های استارتاپی بودند. ابزارهای گردآوری داده در این مطالعه، مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق می‌باشد. که بر این اساس 13 مصاحبه با خبرگان استارتاپی صورت پذیرفت. روش نمونه‌گیری به دلیل ماهیت کیفی روش شناسی، هدفمند و به صورت مشخص گلوله برفی است. مصاحبه‌ها با روش تحلیل تم و نرم‌افزار MAXQDA نسخه 2020 تجزیه‌و تحلیل شد؛ همچنین به منظور اعتبار بخشی چارچوب ارائه شده در مرحله کیفی از شاخص گوبا و لینکلن استفاده گردید. هفت مضمون فراگیر و 30 تم اصلی بدست آمد. بر اساس نتایج تحقیق جبران خدمات مالی و غیرمالی، استفاده از کانال‌های متنوع برای جذب، میزان سرمایه نامشهود شرکت، بلوغ فرآیندهای داخلی شرکت، موقعیت مکانی و همراستایی ارزش های فردی افراد با ارزش‌های شرکت از مهم‌ترین عوامل موثر در جذب استعدادها به استارتاپ‌ها محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A framework for identifying and analyzing the factors affecting the recruitment of talents in startups

نویسندگان [English]

  • ebrahim javaheri zadeh 1
  • Fatemeh Ghasemi Banabari 2
  • Mohammad Hasan Maleki 3
1 Department of Business Management, Faculty of Economics and Management, Qom University, Qom, Iran
2 Qom University. Qom. Iran
3 Department of Industrial Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Qom University , Qom, Iran
چکیده [English]

Attracting talents is one of the most important actions in talent management. The purpose of this research, was to provide a framework for identifying and analyzing the factors affecting the recruitment of talents in startups. The current research is applied in terms of orientation and has a mixed nature from the methodology point of view due to the use of qualitative and quantitative methods. The statistical population of the research was human resources experts in startup companies. The data collection tools in this study were semi-structured interviews in the qualitative phase and questionnaires in the quantitative phase. The present research was conducted in three stages. In the qualitative phase, 13 interviews were conducted with startup experts. The interviews were conducted in a semi-structured manner and the sampling method was snowball. The interviews were analyzed using the theme analysis method and MAXQDA version 2020 software. Seven overarching themes and 33 main themes were obtained. In the second stage, the main themes were screened by distribution of expert questionnaires and fuzzy Delphi method. Eight themes had a higher defuzzy number of 0.7 and were selected for final prioritization. Screened themes were analyzed by distributing priority questionnaires and Marcos method. At this stage, 10 experts participated. Based on the evaluation indicators in the Marcos method, the priority themes were: compensation for financial services, learning work environment, welfare and personal communication. Practical research proposals were presented based on the most important main themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • talent
  • talent management
  • talent attraction
  • startup