آسیب‌شناسی پست مدرن مسیرشغلی:طراحی یک الگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

2 استادیار ،گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه یک مدل کیفی برخاسته از تئوری داده‌بنیاد جهت طراحی الگویی جهت آسیب شناسی پسانوین مسیرشغلی انجام شد. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری گلوله برفی می‌باشد. در مرحله ابتدایی به تحلیل داده‌های حاصل از بررسی پیشینه و ادبیات موضوع و همچنین مصاحبه با 19 نفر از متخصصان مشاورۀ مسیرشغلی آگاه به آسیب‌های پسانوین مسیرشغلی پرداخته شده است. سپس بر اساس رویکرد داده‌بنیاد، مدل کیفی آسیب‌های پسانوین مسیرشغلی طراحی گردید. نتایج نشان داد که آسیب‌های پسانوین مسیرشغلی شامل سه مقولۀ اصلی رشدپایدارمسیرشغلی، خود و سناریوهای مسیرشغلی است. مقولۀ رشد مسیرشغلی پایدار شامل پنج مقولۀ فرعی سرمایۀ خودکارآفرینانه،انطباق پذیری مسیرشغلی،سلامتی،شادی و سودمندی است. مقولۀ اصلی خود شامل مقولۀ فرعی هویت است. مقولۀ اصلی سناریوی مسیرشغلی شامل سه مقولۀ فرعی عاملیت،تأمل بر پروژۀ زندگی و معنا است. با توجه به یافته های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که ماهیت آسیب های مسیر شغلی در دنیای پسانوین متفاوت از آسیب‌های دنیای نوین و حتی سنتی است. توجه به عوامل آسیب‌زا می تواند باعث پیشگیری از بروز آسیب در مسیرشغلی شود و به هدایت و پیشبرد مسیر شغلی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Career Postmodern Pathology: Designing a Model

نویسندگان [English]

  • marziyeh malekiha 1
  • farshid aslani 2
1 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Humanistic, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public management, Payame Noor University, tehran,, Iran
چکیده [English]

This research was carried out with the aim of presenting a qualitative model based on the database theory to design a model for post-career pathology. The sampling method is snowball sampling. In the initial stage, the analysis of the data obtained from the review of the background and literature of the subject, as well as interviews with 19 career counseling specialists who are aware of post-career injuries, have been done. Then, based on the database approach, a qualitative model of occupational injuries was designed. The results showed that the subsequent injuries of the career path include three main categories of sustainable growth of the career path, self and scenarios of the career path. The category of sustainable career path growth includes five subcategories of auto-creative capital, career path adaptability, health, happiness and usefulness. The main category itself includes the subcategory of identity. The main category of career path scenario includes three subcategories of agency, reflection on life project and meaning. According to the findings of this research, it can be concluded that the nature of career path injuries in the post-modern world is different from the injuries of the modern and even traditional world. Paying attention to harmful factors can prevent injuries in the career path and help guide and advance the career path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology.Career
  • Postmodern
  • Model design