دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تابستان 1397، صفحه 1-250 (شماره پیاپی 32) 

مقاله پژوهشی

1. فراترکیب مطالعات منزلت کارکنان در ایران

صفحه 1-22

سید عبدالله صالح نژاد؛ حسن درویش؛ علی اکبر احمدی؛ لطف الله فروزنده


2. بررسی و تحلیل وضعیت نظام ارزشیابی عملکرد

صفحه 23-48

محمد رضا سلطانی؛ محمد حسین طلایی؛ احمد صابری مقدم


6. طراحی و اعتباریابی مدل سنجش فرهنگ سازمانی استانداری کردستان

صفحه 125-156

عباس عباسپور؛ ابوبکر کریمی؛ حسین عبداللهی؛ محمدتقی تقوی فرد


7. بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان شهرداری ساری

صفحه 157-178

جواد فعلی؛ علی گرجی کرسامی؛ محمدهادی پایروند


10. مدل نظام تامین و تعدیل منابع انسانی (کنکاشی در قانون مدیریت خدمات کشوری)

صفحه 231-251

سجاد صالحی کردآبادی؛ کرم اله دانشفرد؛ ناصر میرسپاسی؛ مهرداد گودرزوند چگینی