طراحی الگوی تربیت و آموزش مدیران نهادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مدل‌سازی ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه لرستان و پژوهشگر دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

2 نویسنده مسئول دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی الگوی تربیت و آموزش فرماندهان نواحی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (به‌عنوان نمونه‌ای از مدیران نهادی) و با استفاده از پرسشنامه مدل‌سازی ساختاری تفسیری انجام گرفته است. به‌این‌منظور، تعداد 40 پرسشنامه بین خبرگان دانشگاهی و سازمانی که دارای سابقه، تجربه یا تخصص در حوزه فرماندهی و مدیریت در سپاه هستند، توزیع و درنهایت 32 پرسشنامه جمع‌آوری شد و با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری و تحلیل ماتریس اثر ضرب ارجاع متقابل کاربردی (میک‌مک) و با استفاده از نرم‌افزار متلب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه پژوهش در قالب مدل 6 سطحی به‌دست آمده است که پایه‌های اصلی آن را نظامات و فرهنگ سازمانی شکل می‌دهند. در سطح دوم، اساتید و مربیان و سپس محتوا قرار دارد. عرصه، قالب و ابزارهای آموزش و همچنین زمان، محیط و عوامل آموزش و تربیت، در سطوح بعدی هستند و درنهایت دانشجو به‌عنوان آخرین سطح و حلقۀ مکمل این مدل می‌باشد. همچنین در تحلیل خوشه‌ای، 5 مؤلفه: استاد، مربی، محتوا، نظامات و فرهنگ، دارای بیشترین تأثیرگذاری در میان سایر مفاهیم و مؤلفه‌های تربیت و آموزش گزارش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Training and Instruction Model for Institutional Administrators of the Islamic Republic of Iran, Based on Interpretative Structural Modeling and MICMAC Analysis

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammadi 1
  • mohammadi hakkak 2
  • amir hooshang nazarpouri 3
  • najmoddin mousavi 3
1 ihu university
2 Phd , lorestan university
3 lu uni
چکیده [English]

This research is aimed at designing a training and instruction model for regional commanders in the Islamic Revolutionary Guards Corps (as an example of institutional managers) by employing an interpretive structural modeling questionnaire. Hence, 40 questionnaires were distributed among the academic and organizational experts with considerable experience in the field of command and control in the IRGC. Ultimately, 32 questionnaires were collected back and were analyzed and interpreted by structural interpretation method and matrix analysis of MICMAK through the use of MATLAB software. The result of the research resulted in a 6-level model, the main foundations of which were organizational systems and culture, professors and instructors at the second level. The background, the form and instruction instruments as well as time, environment and the elements of instruction and training are placed at the next levels. Finally, the students occupy the last level as the complementary to this model. Furthermore, cluster analysis revealed that 5 components including professors, instructors, content, systems and culture are the most effective factors compared to other concepts and components of instruction and training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • training and instruction
  • institutional managers
  • the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)
  • interpretative structural modeling
  • cluster analysis

آقامحمدی، داود (1388)، تدوین راهبرد تربیتی و آموزشی دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

ابطحی، سیدحسین (1383)، آموزش و بهسازی سرمایه‌های انسانی. تهران: پویند.

ابطحی، سیدحسین و جعفری‌نیا، شمس‌اله (1388)، طراحی الگوی سنجش اثربخشی سیستم آموزش، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال اول، شماره 4: 25 ـ 46.

اسدی، اسماعیل؛ مرادی آیدیشه شعبان؛ ذاکری، محمد و وثوقی نیری، عبداله (1392)، بررسی تأثیر آموزش‌های دوره عالی رسته‌ای بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان (مطالعه موردی: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)، فصلنامه مدیریت نظامی، سال سیزدهم، شماره 50: 111 ـ 140.

اسکندری، مجتبی (1381)، طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی مدیران (بررسی موردی مدیران سازمان حج و زیارت)، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران.

پورصادق، ناصر و موحدی‌صفت، محمدرضا (1387)، ارزیابی اثربخشی آموزش‌های ضمن‌خدمت نیروهای مسلح، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 30: 1 ـ 34.

تقی‌زاده، هوشنگ و ضیایی حاجی‌پیرلو، مصطفی (1395)، بررسی روابط درونی مؤلفه‌های توانمندسازی کارکنان با توسعه الگوی ساختاری- مقایسه‌ای، فصلنامه‌ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 8 (2) : 85 ـ 111.

داد، سهیلا (1371)، بررسی اثرات اجرایی برنامه آموزش حین خدمت کارکنان شرکت ملی نفت ایران و تأثیر آن بر کارایی، موفقیت و رضایت شغلی، پایان‌نامه، تهران: دانشگاه تهران.

دری، بهروز؛ اعرابی، سیدمحمد و مقدم، علیرضا (1391)، مدل اقتضایی پرورش مدیران ارشد، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 12: 35 ـ 63.

دولان، شیمون ال و شولر، رندال اس (1375)، مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، مترجم: محمدعلی طوسی و محمد صائبی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

دهخدا، علی‌اکبر (1325)، لغت‌نامه دهخدا، تهران: انتشارات مجلس.

رفیعی، بهروز (1390)، آرای اندیشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، تهران: انتشارات سمت با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

رهبر، محمدتقی و رحیمیان، محمدحسن (1381)، اخلاق و تربیت اسلامی. تهران: انتشارات سمت.

زارعی متین، حسن (1379)، مدیریت منابع انسانی، قم: بوستان کتاب.

سعادت، اسفندیار (1386)، مدیریت منابع انسانی، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات سمت

سلطانی، محمدرضا و سلیمان‌تبار، مصطفی (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال هفتم، شماره 3: 51 ـ 78.

سیف، علی‌اکبر (1382)، روان‌شناسی پرورش، تهران: انتشارات آگاه.

شریعتمداری، علی (1367)، تعلیم و تربیت اسلامی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

شریف‌زاده، فتاح و محمدی مقدم، یوسف (1388)، ارتباط توانمندسازى کارکنان با بهره‌وری نیروى انسانى کارکنان فرماندهى انتظامى استان لرستان، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال چهارم، شماره 1: 5 ـ 18.

شفیعی مازندرانی، سیدمحمد (1376)، پرتوی از مبانی تربیتی ـ عرفانی حضرت امام خمینی، تهران: دفتر انتشارات اسلامی.

شکوهی، غلامحسین (1378)، مبانی و اصول آموزش و پرورش، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

شمشیری، بابک (1396)، نقش و جایگاه تربیت فرهنگی در نظام تربیت معلم، فصلنامه پژوهش در تربیت معلم، سال اول، شماره دوم: 109 ـ 124.

فرهی بوزنجانی، برزو؛ محمدی، ابوالفضل و حصیرچی، امیر (1389)، الگوی توسعه و تعالی مدیران و فرماندهان سپاه از منظر مقام معظم رهبری، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، شماره 3 و 4: 1 ـ 28.

فیروزجائیان، علی؛ فیروزجائیان، مجتبی؛ هاشمی پطرودی، سیدحمید و غلامرضازاده، فاطمه (1392)، کاربرد تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری در مطالعات گردشگری، مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 2 (6):129 ـ 159.

عرب‌اسدی، حسین (1395)، طراحی و تبیین الگوی مدیریت علوی برای تربیت مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشگاه پیام نور.

کولیوند، حسن؛ لطفی جلال‌آبادی، مصطفی؛ آتشی، سیدحسین و زراعتی، محسن (1392)، ارائه الگویی تحلیلی برای تحقق آموزش‌های پژوهش‌محور در دانشگاه‌های افسری آجا (مورد مطالعه: دانشگاه هوایی شهید ستاری)، فصلنامه مدیریت نظامی، سال سیزدهم، شماره 51: 73 ـ 106.

گلزاده، محسن و خجسته، سعیده (۱۳۹۳)، بررسی نقش فرهنگ بر نظام تعلیم‌و‌تربیت، کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی، روان‌شناسی و علوم اجتماعی، ایران: تهران.

محمدهادی، فریبرز؛ فتحی، کوروش؛ پرداختچی، محمدحسن و ابوالقاسمی، محمود (1389)، تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال دوم، شماره 2: 117 ـ 139.

محمدی، ابوالفضل؛ بازرگانی، محمد؛ پورسعید، سیدمسعود و ازگلی، محمد (1390)، پایۀ نظری الگوی تعالی فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر قرآن کریم، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال سوم، شماره 2: 1 ـ 26.

محمدی مقدم، یوسف؛ سلگی، زهرا و دادفر، آذین (1395)، اولویت‌بندی ابعاد ریسک منابع انسانی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال هشتم، شماره 4: 127 ـ 154.

مهدیان، محمدجعفر (1389)، مبانی و اصول تعلیم و تربیت، تهران: نشر ساوالان.

میرغفوری، سید حبیب‌الله؛ کریمی گوغری، زهره و شعبانی، اکرم (1395)، طراحی مدلی راهبردی برای ارتقای سطح کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری، فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، دوره 22، شماره 4: 583 ـ 601.

میرغفوری، سید حبیب‌الله؛ شعبانی، اکرم؛ محمدی، خدیجه و منصوری محمدآبادی، سلیمان (1395)، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از رویکرد تلفیقی ویکور فازی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)، فصلنامۀ آموزش و ارزشیابی، 9 (34): 13 ـ 33.

ندایی، هاشم (1393)، اصول تعلیم‌وتربیت کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی براساس دیدگاه مقام معظم رهبری، فصلنامه‌ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال ششم، شماره 2: 1 ـ 15.

نقوی، رشید؛ مصدق‌خواه، مسعود؛ حسنی آهنگر، محمدرضا و احمدوند، علی‌محمد (1396)، ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد دانشگاه سازمانی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی توسعه‌یافته، فصلنامه‌ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال نهم، شماره 1: 1 ـ 20.

نقیب‌زاده، میرعبدالحسین (1377)، نگاهی به فلسفه آموزش و پروش، تهران: نشر طهوری.

نقی‌زاده، یحیی (1394)، طراحی الگوی راهبردی تربیت و آموزش مدیران عالی پدافند غیرعامل در سطح ملی، رساله دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

Agarwal, Ashish, Shankar, Ravi, Tiwari, M. K. (2007). Modeling Agility of Supply Chain, Industrial Marketing Management, 36 (4), pp. 443-457.

Faisal, Mohd Nishat, Banwet, D. K. and Shankar, Ravi (2006). Supply chain risk mitigation: modelling the enablers, Business Process Management, 12(4), pp. 535-552.

Gagne, Robert M. (1985). The Condition of Learning and Theory of Instruction, New York: Holt, Rinehart and Winston.

Hamblin, Anthony Grandell (1974). Evaluation and Control of Training. McGraw-Hill Inc.

Torrington, Derek, Weightman, Jane (1994). Effective management: people and organization, prentice Hall pub.

Wilson, John (2012). International Human Resource Development: Learning, Education and training for individuals and organisations, London: Kogan Page Publication.