بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان شهرداری ساری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران.

2 نویسنده مسئول کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس دانشگاه

3 پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

امروزه توانمند‌سازی به‌عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقای کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می‌شود. به‌منظور کسب موفقیت در محیط درحال‌تغییر کسب‌وکار امروزی، سازمان‌ها از جمله شهرداری ساری به دانش، نظرات، انرژی و خلاقیت کلیه کارکنان، اعم از کارکنان خط‌مقدم تا مدیران سطح بالا، نیازمندند. برای تحقق این امر، سازمان‌ها ازطریق توانمندسازی کارکنان مربوطه جهت تشویق آنان به ابتکارعمل بدون اعمال فشار، ارج‌نهادن به منافع جمعی سازمان با کم‌ترین نظارت و انجام وظیفه به‌عنوان مالکان سازمان، اقدام می‌نمایند. بنابراین، این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان شهرداری ساری می­پردازد. این تحقیق، توصیفی (پیمایشی) از نوع زمینه‌یابی است. جامعه­آماری، کارکنان شهرداری ساری بودند (1698=N). برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شدکه 225 کارمند با روش نمونه­گیری طبقه­ای با انتساب متناسب، انتخاب شدند و مورد پرسش قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد، ویژگی‌های سازمانی، اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و شغلی بر توانمندسازی کارکنان شهرداری ساری تأثیر دارند. همچنین نتایج حاصل از آزمون رتبه‌ای فریدمن نشان داده است که ویژگی‌های اقتصادی،  سازمانی، شغلی، اجتماعی و آموزشی، به‌ترتیب  بیشترین و کم‌ترین  تأثیر را بر توانمندسازی کارکنان شهرداری ساری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Factors Affecting the Empowerment of the Employees of the Municipality of Sari

نویسندگان [English]

  • Javad Feli 1
  • Ali Gorji karsami 2
  • mohammad hadi payravand 3
1 Faculty Member of Payame Noor University. Tehran . Iran
2 Lecturer of Payam Noor University of Sari in Mazandaran
3 university
چکیده [English]

These days, empowerment is regarded as a profitable means of improving the employee quality and increasing organizational effectiveness. All organizations, including the Municipality of Sari require knowledge, ideas, energy and creativity of all employees, from first line employees to top managers to succeed in today's changing business environment. Favoring the collective interests of the organization with minimal oversight by the owners of the organization, organizations empowered their employees and encouraged them to take initiatives, without pressure, to achieve this purpose. This research focuses on the factors affecting the empowerment of employees of the municipality of Sari. This is a descriptive survey research whose statistical population included employees of the municipality of Sari (N = 1698). Cochran's formula was used to select the sample including 225 employees who were selected by proportional sampling method. The results indicated that organizational, economic, educational, social and occupational features affect the empowerment of the employees of the Municipality of Sari. Furthermore, the results of Friedman rank test showed that economic, organizational, occupational, social and educational features have the most effect on empowerment of employees of the Municipality of Sari respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • empowerment
  • economic characteristics
  • organizational characteristics
  • occupational characteristics
  • social characteristics
  • educational characteristics

آقایار، سیروس (1395)، تواناسازی کارکنان و توانمندسازی سازمان، انتشارات سپاهان.

جلالی، رامین؛  الوانی، سیدمهدی؛  حسن‌پور، اکبر و محب‌زادگان، یوسف (1396)، شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران، نشریه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، دوره 4، شماره 1  شماره پیاپی 7، بهار 1396: 29-14.

حاجی ملامیرزایی، حمید؛ خادم، سیدمهدی؛ فلاح نوش‌آبادی، مهدی و  رحمتی، داریوش (1394)، تأثیر رفتار توانمندسازی رهبری بر مقاصد رفتاری و نگرش کارکنان با واسطه‌گری توانمندسازی روان‌شناختی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، دوره 4، 1 (پیاپی 12)، بهار 1394: 95 ـ 75.

حنیفی، فریبا، کرمعلی، اکرم (1392)  بررسی عملکرد مدیران دبیرستان های شهر تهران برمبنای مؤلفه‌های توانمندسازی مدیران، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره سوم، بهار: 1392.

حسینی، سید نقی(1392) بررسی عوامل سازمانی موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در معاونت توسعه وزارت جهاد کشاورزی،فصلنامه علمی پژِوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دوره 5، شماره 17، صص 35 ـ 54.

حیدری، حامد؛ محمود، جانقلی و فائزه، حیدری (1391)، بررسی ارتباط بین توانمندسازی روان‌شناختی با میزان تنیدگی جانبازان شاغل، مجله علمی پژوهشی طب جانباز، سال 4، شماره 51: 43 ـ 93.

خراسانی، اباصلت؛ جوان‌بخت، علیرضا و چاوشی، سیدشمس‌الدین (1394)، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش‌ﻫﺎی ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال سوم، شماره 9،تابستان 1395: 20 ـ 1.

روشندل اربطانی، طاهر؛ فرهنگی، علی‌اکبر؛ ربیعی، علی و رادفر، سودابه  (1396)، شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های ارتباطاتی و رسانه‌ای دولتی، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 9، شماره 3، پاییز 1396: 538 ـ 517. 

سامنی، محسن (1390)، توانمندسازی کارکنان و تأثیر آن در سازمان، اطلاعات علمی، سال بیست­و­پنجم، ص 58، قابل دسترس در سایت:www.ettelaat.com  .

سلیمانی، نادر و مطهری، اشرف‌السادات (1388). رابطه توانمندسازی و تعهد شغلی مدیران در مدارس متوسطۀ استان سمنان، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره بیست­و­سوم: 122 ـ 101.

صفرزاده، سحر؛ نادری، فرح  و عنایتی، میرصلاح‌الدین (1392)، رابطه سلامت سازمانی، اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمندسازی روان‌شناختی در کارکنان یک شرکت صنعتی، یافته‌های نو در روان‌شناسی (روان‌شناسی اجتماعی)، تابستان 1392، دوره8، شماره 27: 69 ـ 55.  

طیبی شیرمرد،  مهدی، میرزایی، نورالدین(1396) بررسی رابطه ساختار سازمانی بر توانمند سازی کارکنان معاونت توسعه مدیریت شهرداری تهران، مطالعات مدیریت شهری، بهار1396، دوره9، شماره 29، صص 76 ـ 67.

عابدسعیدی، ژیلا و مظفری، مصیب (1389)، بررسی جو توانمندسازی کارکنان در مراکز مدیریت پزشکی کشور ایران، مجله علمی دانشگاه علوم­پزشکی ایلام، دوره هجدهم، شماره دوم.

علوی، متین؛ ایران‌زاده سلیمان و تقی‌پور، احسان (1396)، بررسی تأثیر آموزش‌های مهارتی ضمن خدمت در ارتقای قابلیت اطمینان در صنایع دانش‌بنیان دریایی با نقش میانجی توانمندسازی منابع انسانی، نشریه علمی ـ پژوهشی آموزش علوم دریایی، دوره 4، شماره 3،  شماره پیاپی 10، پاییز 1396: 40 ـ 30.

قربانی­زاده، وجه‌اله و خالقی­نیا، شیرین (1388)، نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان، پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، سال اول، شماره2: 105 ـ 85.

قربانی‌زاده، وجه‌اله؛ سیدنقوی، میرعلی و کوشکی جهرمی، علیرضا (1396)،  تأثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی و بهره‌وری منابع انسانی جمعیت هلال احمر شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.

کرد نائیچ، اسدالله؛ بخشی‌زاده، علیرضا و فتح‌اللهی، مهدی (1395)، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی روان‌ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره  3 ، ﺷﻤﺎره  14ﭘﻴﺎﭘﻲ،  1394، ﭘﺎﻳﻴﺰ: 119 ـ 97.

مشایخی، نوشین و ارشدی، نسرین (1391)، بررسی رابطه جو خلاقانه سازمانی و خلاقیت کارکنان سازمان با میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، منطقه اهواز، مجموعه مقالات سومین کنگره ملی دوسالانه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران: 528 ـ 531.

مشبکی، اصغر؛ مهیدزاده، هدایت و خاتمی، بهزاد (1393)، ارزیابی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در سازمان‌های تولیدی ـ صنعتی شهر تبریز، نشریه فراسوی مدیریت،  شماره 35.

نادری، ناهید؛ جمشیدیان، عبدالرسول و  سلیمی، قربانعلی(1386)، توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش­های ضمن­خدمت، پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی ویژه مدیریت،سال هفتم، شماره بیست و هفتم.

 

Isaksen, S. G., & Isaksen, E. J. (2011). The climate for creativity and innovation and its relationship to empowerment, consumer insight, and ambiguity. Orchard Park, NY: The Creative Problem Solving Group, Inc.

Mehrabian, F. (2011).  Predictimg manpower productivity promotion factors in Guilan university of medical science using structural equation modeling (IRAN), American science, 7(3).

Mostajeran Gortani, A. (2011). Study of some effective factors on empowerment of the experts in educational institutions. Social and behavioral sciences. PP1960-1964.

Ozbebek, A.,  and Tuplo, E. (2011). Empowered employees knowledge sharing behavior. Business and management studies. Vol 3, No 2. Available on the:www.sobiad.org

Sun, L., Zhang, Z., Qi, J., & Chen, Z. (2011). Empowerment and creativity: A cross-level investigation. The Leadership Quarterly, 11, 278 – 257.

Swarnalatha, C., & Prasanna, T. S. (2012). Employee engagement: The key to organizational success. International Journal of Management (IJM), 3(3), 216 - 227.

Thamizhmanii, H. (2010). A review on an employee empowerment in - TQM practice. Journal of achievements in materials and manufacturing engineering. Vol 39.