فراترکیب مطالعات منزلت کارکنان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته دکتری گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران ایران

2 نویسنده مسئول دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران ایران

4 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

حفظ و ارتقای منزلت کارکنان، یکی از ضروریات سازمانی در راستای ایجاد رضایت و انگیزش در آنهاست. هدف پژوهش حاضر، تحلیل کیفی نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه منزلت کارکنان است تا از این طریق سازمان‌ها بتوانند برای ارتقای منزلت کارکنان خود ارزیابی و برنامه‌ریزی داشته باشند. برای این منظور مطابق با روش فراترکیب کیفی که یکی از انواع روش‌های فرامطالعه است، پس از جستجوی اولیه و یافتن و پالایش منابع مرتبط با موضوع منزلت کارکنان، با روش ارزیابی حیاتی، از 143 منبع اولیه یافت‌شده، تعداد 39 منبع انتخاب‌ و سپس با روش کیفی تحلیل اسنادی با استفاده از نرم‌افزار اطلس.تی، 224 کد اولیه حاصل شد. بعد از پالایش و دسته‌بندی مجدد کدهای اولیه توسط تیم پژوهش، 4 بعد، 15 مؤلفه و 42 شاخص در رابطه با منزلت کارکنان به‌دست آمد. ابعاد اصلی منزلت کارکنان شامل بعد شخصی، بعد شغلی، بعد سازمانی و بعد اجتماعی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the Researches on the Dignity of Employees in Iran

نویسندگان [English]

  • abdollah salehnezhad 1
  • Hassan Darvish 2
  • ali akbar ahmadi 3
  • lotfollah foroozandeh 4
1 دانشگاه امام حسین علیه السلام
2 payame noor university
3 payam noor university/faculty member/tehran
4 faculty memeber/ tarbiat modarres university/ tehran/iran
چکیده [English]

Maintaining and upgrading employees' dignity is an organizational requirement for creating satisfaction and motivation in them. This research is intended to analyze the results of the researches conduced in the field of employees’ dignity qualitatively in order to help organizations upgrade their plans and evaluations relating their employees' dignity. Having reviewed the initial researches and findings, and having refined the resources related to the status of employees through a critical evaluation method, according to the qualitative research methodology, one of the most advanced methods, we reached to 39 sources selected from 143 sources. Then 224 primary codes were obtained by the qualitative analysis of the documents by Atlas T software. After refining and re-categorizing the initial codes by the research team, the researchers identified 4 dimensions, 15 components and 42 indicators relating to employees' dignity. The main dimensions of employees’ dignity include personal, occupational, organizational and social dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dignity
  • Employees
  • meta-analysis
  • documentary analysis
  • human resources management
آقامحمدی، ‌داوود (۱۳۸۵)، گونه‌شناسی تهدیدات احتمالی ناشی از کاهش منزلت اجتماعی نظامیان، مدیریت نظامی، 22(7): 5 ـ 22.
‏‫احمدی، محمد‌رضا (۱۳۸۴)، عوامل مؤثر بر منزلت سازمانی نظامیان، حصون، (5): 86 ـ 108.
‏‫افخمی ‌روحانی، حسین؛ شیرازی، علی؛ مرتضوی، سعید؛ واسطی، عبدالحمید؛ لطیفی، میثم و مسعودی، جهانگیر (۱۳۹۳)، تدوین شاخص‌های کرامت انسانی در سازمان ( باتأکیدبر نگرش اسلامی)، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1(3): 3 ـ 20.
‏‫بقایی‌ سرابی، علی (۱۳۸۵)، بررسی تأثیر منزلت اجتماعی ادراک‌شده بر عملکرد شغلی، مطالعات علوم اجتماعی ایران (دانشگاه آزاد واحد خلخال)، 1(2): 124– 144.
‏‫بیرو، آلن (۱۳۷۵)، فرهنگ‌ علوم‌ اجتماعی‌ (لاتین ـ فرانسه ـ فارسی‌)، ترجمۀ باقر ساروخانی‌، تهران‌: کیهان.
تامین، ملوین (۱۳۷۳)، جامعه‌شناسی و قشر‌بندی اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر. تهران: نشر توتیا.
جعفری، ‌محمد (۱۳۹۴)، نقش عوامل رفتاری در تقویت منزلت اجتماعی بازنشستگان نیروی انتظامی، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 9(3): 43 ـ 66.
چلبی‌، مسعود (۱۳۷۵)، جامعه‌شناسی‌ نظم‌: تشریح‌ و تحلیل‌ نظری‌ نظم‌ اجتماعی‌، تهران: نشر نی.
‏‫حسن‌پور، ‌آرش و خضری، ‌فرشید (۱۳۹۵)، شاخص‌سازی منزلت اجتماعی پلیس، دانش انتظامی، 72(18): 21 ـ 40.
حسینیان، شهامت و فهیمی، علی (۱۳۸۸)، بررسی عوامل مؤثر بر منزلت اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی (مورد مطالعه استان اردبیل)، مطالعات مدیریت ترافیک.13(4): 11 ـ 34.
دهخدا، علی‌اکبر؛ معین‌، محمد و شهیدی‌، سیدجعفر (۱۳۷۷)، لغت‌نامه‌، تهران‌: دانشگاه‌ تهران‌: مؤسسه‌ انتشارات و چاپ.
‏‫رضایی، علی‌محمد و رضائی، نور‌محمد (۱۳۸۶)، منزلت اجتماعی نیروهای بسیجی از دید مردم و راهکارهای ارتقای آن، مطالعات راهبردی بسیج، 1(10): 41 ـ 66.
سالاری‌راد، معصومه و صالحی، جواد (۱۳۹۱)، تکریم ارباب‌رجوع در پرتو آموزه‌های اخلاق سازمانی، مهندسی فرهنگی، 1(6): 108 ـ 118.
سلطانی، ایرج (۱۳۸۳)، روش مدیریت برمبنای کرامت انسانی، بصیرت و تربیت اسلامی، (1): 10 ـ 33.
سهرابی، ‌بابک؛ اعظمی، ‌امیر و یزدانی، ‌حمید‌رضا (۱۳۹۰)، آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب، چشم‌انداز مدیریت دولتی، 6(0): 9 ـ 24.
شایگان، فریبا (۱۳۹۵)، روش‌های افزایش منزلت اجتماعی سربازان از دیدگاه مردم شهر تهران، مطالعات توسعه اجتماعی ایران. 2(8): 7 ـ 20.
صادقی فسایی، سهیلا و عرفان‌منش، ایمان (۱۳۹۴)، مبانی روش‌شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی، مورد مطالعه: تأثیرات مدرن‌شدن بر خانواده ایرانی، راهبرد فرهنگ. 29(8): 61 ـ 91.
صانعی‌پور، محمود (۱۳۷۶)، طرحی نو در مدیریت منابع انسانی: کرامت انسانی (1). تدبیر، (74): 27 ـ 29.
طیبی‌نیا، موسی (۱۳۹۳)، بررسی عوامل جامعه‌شناختی مرتبط با منزلت اجتماعی معلمان زن، پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر (علمی ـ پژوهشی)، 3(4): 141 ـ 168.
علیزاده، ابراهیم و رضایی، علی‌محمد (۱۳۸۸)، بررسی منزلت اجتماعی حرفه معلمی (دبیر دبیرستان و آموزگار دبستان) و تغییرات آن در طول سه دهه گذشته، نوآوری های آموزشی، 1(8): 7 ـ 26.
کلاکی، حسن و دوستدار، رضا (۱۳۸۸)، بررسی منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران و عوامل مؤثر بر آن، پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 2(4): 229 ـ 251.
کاظم‌حسنی رایگانی، علی (۱۳۸۲)، بررسی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر ارتقای عزت ناجا از دیدگاه رؤسای کلانتری‌های تهران بزرگ (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده علوم انسانی.
کاظمی‌پور، شهلا (۱۳۸۹)، نگرش مردم درباره منزلت مشاغل در ایران و ارزیابی میزان ارتباط آن با ویژگی‌های اجتماعی اقتصادی افراد، کار و جامعه، (128): 43 ـ 44.
گیدنز، آنتونی (۱۳۸۸)، جامعه شناسی (ویرایش چهارم)، تهران: نشر نی.
محمدی، محمد‌مهدی (۱۳۸۴). عوامل مؤثر بر کاهش منزلت اجتماعی نظامیان، حصون، (5): 109 ـ 118.
مهری، ناد. (۱۳۸۹)، رویکردی تلفیقی در خصوص تأثیر اشتغال مجدد در دوره بازنشستگی بر منزلت اجتماعی نیروهای مسلح: مطالعه‌ای فراتحلیل. مطالعات مدیریت انتظامی، 1(5): 131 ـ 148.
میرسپاسی، ناصر (۱۳۸۰)، دفاعی: رویکردی جامعه‌شناختی: نقش منزلت اجتماعی سازمان‌ها و پرسنل نظامی در تقویت اقتدار ملی، مطالعات دفاعی استراتژیک، 1(3): 18 ـ 36.
نژادسلیم، عادل (۱۳۹۴)، کرامت انسانی و سازمان، (مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران)، تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
نویدی، احد و برزگر، محمود (۱۳۸۲)، راه‌های ارتقای منزلت اجتماعی معلمان: تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت، 1(19): 55 ـ 100.
‫نیلی، محمد‌رضا؛ نظری، حسین و موسوی، ستاره (۱۳۹۴)، عزت‌نفس و آثار تربیتی آن از دیدگاه قرآن و احادیث، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، 2(21): 149 ـ 176.
Bench, Suzanne; & Day, Tina. (2010). The user experience of critical care discharge: a meta-synthesis of qualitative research. International journal of nursing studies, 47(4), 487-499.
Bourdieu, Pierre. (1986). The forms of capital (English version). Handbook of theory and research for the sociology of education, 241-258.
britannica (ed.). (2015). encyclopedia of britannica.
Cheng, Joey T.; Tracy, Jessica L.; & Anderson, Cameron. (2014). The Psychology of Social Status. New York, NY: Springer New York.
Chochinov, Harvey Max; Hack, Thomas; McClement, Susan; Kristjanson, Linda; & Harlos, Mike. (2002). Dignity in the terminally ill: a developing empirical model. Social Science & Medicine, 54(3), 433-443.
Dessler, Gary. (2013). Human resource management (13th ed.). Boston: Prentice Hall.
Heller, Celia Stopnicka. (1987). Structured social inequality: A reader in comparative social stratification. Macmillan Publishing Company.
Herzberg, Frederick. (1987). Workers’ needs: The same around the world. Industry week, 21(9), 29–30.
Kingsley, Davis; & Moore, Wilbert. (1945). Some principles of stratification. American sociological review, 10(2), 242-249.
Lenski, Gerhard E. (1966). Power and privilege. McGraw-Hill New York.
Lipset, Seymour Martin; Bendix, Reinhard; & Gella, Aleksander. (1964). Ruchliwość spoleczna w spoleczeństwie przemyslowym. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Marx, Karl. (1844). The economic and philosophical manuscripts.
Maslow, Abraham Harold; Frager, Robert; & Fadiman, James. (1970). Motivation and personality (Vol. 2). Harper & Row New York.
Peasley, Michael C; Coleman, Joshua T; & Royne, Marla B. (2018). Charitable motivations: the role of prestige and identification. The Service Industries Journal, 38(5-6), 265-281.
Pierce, Jon L.; & Gardner, Donald G. (2004). Self-esteem within the work and organizational context: A review of the organization-based self-esteem literature. Journal of Management, 30(5), 591-622.
Sandelowski, Margarete; & Barroso, Julie. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. New York and London: Springer.
Smidts, A.; Pruyn, A. T. H.; & van Riel, C. B. M. (2001). The impact of employee communication and perceived external prestige on organizational identification. Academy of Management Journal, 44(5), 1051-1062.
Stewart, David W; & Kamins, Michael A. (1993). Secondary research: Information sources and methods (Vol. 4). Sage.
van Gennip, Isis E.; Pasman, H. Roeline W.; Oosterveld-Vlug, Mariska G.; Willems, Dick L.; & Onwuteaka-Philipsen, Bregje D. (2013). The development of a model of dignity in illness based on qualitative interviews with seriously ill patients. International journal of nursing studies, 50(8), 1080-1089.
Weber, Max. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (Vol. 1).