دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 34، اسفند 1397، صفحه 1-250 (شماره پیاپی 34) 

مقاله پژوهشی

اثر همانندی موقعیت بر امتیازات داوطلبان در کانون‌های ارزیابی

صفحه 1-24

امیر آذرفر؛ محمدمهدی علیشیری؛ محمدحسین محمدی


بررسی ابعاد اقتضایی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی با رویکرد معماری منابع انسانی

صفحه 25-50

سید محسن زارع؛ علی شائمی برزکی؛ محمد اسماعیل انصاری؛ مهدی ابزری


ارائه الگوی مسیر پیشرفت شغلی

صفحه 51-78

علی فرهی؛ محمد رضا سلطانی؛ محمد نصراللهی


ارائه الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان با رویکرد فراترکیب

صفحه 79-104

امید احمدی؛ امین رضا کمالیان؛ نور محمد یعقوبی؛ محمد قاسمی


ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سازمان دوسوتوان

صفحه 105-132

رضا طهماسبی؛ اعظم میرزمانی؛ مجتبی برومند


تحلیل شکاف فرایندهای اصلی سرمایه انسانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

صفحه 159-184

مهدی طالب پور؛ زهراسادات میرزازاده؛ کیانوش شجیع؛ عمر علیزایی یوسف ابادی


مدل داده بنیاد از فرایند مدیریت استعداد

صفحه 185-217

حامد دهقانان؛ سید علی اکبر افجه؛ مرتضی سلطانی؛ ابراهیم جواهری زاده