بررسی فرهنگ سازمانی یک سازمان با رویکرد نهادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت منابع انسانی پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت پژوهشگاه علوم پزشکی بقیـه الله {ع} ومدرس دانشگاه جامع امام جسین {ع}

2 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

رویکرد نهادی برای فرماندهان، مشاوران آموزشی و متولیان تربیت سرمایۀ انسانی، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی فرهنگ سازمانی یک واحد نظامی با رویکرد نهادی است. رویکرد این تحقیق، توصیفی از نوع کمی است. جامعۀ آماری، کل واحد سازمان است. نمونۀ تحقیق تعداد 265 نفر بوده‌ که به روش خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ معتبر دارای روایی و پایایی است. قابلیت اعتماد ابزار سنجش، از روش آلفای کرونباخ 93/0 به‌دست آمد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای24 SPSS وExcel 365  در پنج بعد: مکتبی (3.50)، بعد محیط‌محور (3.08)، انسان‌محور (3.10)، آرمان‌محور (3.25) و قانون‌محور (3.18 ) نشان داد که این واحد نظامی از وضعیت متوسطی برخوردار است. همچنین یافته‌های تحقیق، نشانگر آن است که بالاترین میانگین، بعد مکتبی با 3.50  بود که لازم است این بعد با روحیه جهاد و مدیریت جهادی، تقویت و حفظ شود و پایین‌ترین بعد، محیط‌‌محور با 3.08 است که باید با آموزش و تغییر نگرش، تقویت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Organizational Culture of a Military Unit by Institutional Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadian 1
  • Hadi Shahsavari 2
1 Resercher
2 student
چکیده [English]

Institutional approach is essentially important for commanders, educational advisers, and human resource development administrators. The main purpose of this research is to investigate the organizational culture of a military unit by an institutional approach. This research follows a descriptive approach through quantitative method. The statistical society includes the entire members of the military unit. A sample of 265 people were selected by cluster sampling. The data collection tool was a valid and reliable questionnaire. The reliability of the instrument obtained by Cronbach's alpha was 0.93. The results of data analysis were analyzed using SPSS24 and Excel365 software in five religious (3.50), environment-based (3.08), human-oriented (3.10), idealistic (3.25) and law-oriented (3.18) dimensions. The results indicated that this military unit stands at a moderate status. The results also showed the dimension of religion gained the highest average (3.50), which should be reinforced and preserved by Jihadi morality and Jihadi management. The lowest dimension was given to environment-orientation (3.08), which should be promoted by training and changing of attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • Institutional Approach
  • Military unit

اسکات، ریچارد (1387)، نهادها و سازمان‌ها، ترجمه مینا دده‌بیگی، تهران: سمت.

امام خامنه‌ای، سیدعلی (1389)، حدیث ولایت (لوح فشرده مجموعه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی)، تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.

رابینز، استیفن.پی. (1392)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، چاپ سی‌وهشتم، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.

سلطانی، محمدرضا و همکاران (1389)، شناخت و مدیریت فرهنگ سازمانی، رساله دکتری، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع)

شیولسون، جی. ریچارد (1386)، استدلال آماری در علوم رفتاری، ترجمه علی‌رضا کیامنش، تهران: جهاد دانشگاهی.

فرهی بوزنجانی، برزو و سلطانی، محمدرضا (1391)،فرهنگ نهادی: ماهیت، کارکردها و ویژگی‌ها، تهران: مرکز راهبردی.

محمدیان، محمد (1395)، طراحی الگوی فرهنگ نهادی، رساله دکتری، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).

 

Abdullah, N. H., Shamsuddin, A., Wahab, E. & Abdul Hamid, N.A. (2013).  The Relationship between Organizational Culture and product Innovativeness. International Conference on Innovation, Management and Technology Research".Social and Behavioral Sciences, Vol. 129, pp. 140 – 147.

Aktas, E., Cicek, I. and Kiyak, M. (2011). The Effect of Organizational Culture On Organizational Efficiency: The Moderating Role Of Organizational Environment and CEO Values, Procedia Social and Behaviroral Sciences 24, 1560-1573.

Cameron, K. and Quinn, R. (2006). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework, The Jossy-Bass Business & Management Series.

Dadzie, C. A., Winston, E. M., Dadzie K. Q., (2012). “Organizational Culture, Competitive Strategy, and Performance in Ghana” Journal of African Business, Vol. 13, No. 3, pp. 172-182.

Hock, M., Clauss, T., & Schulz, E. (2016). The impact of organizational culture on a firm's capability to innovate the business model. R&D Management, 46(3), 433-450.

Hogan, S. J., & Coote, L. V. (2014). Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein's model. Journal of Business Research, 67(8), 1609-1621.

Jing F. F. & Avery, G. C., (2008). “Missing  Links  In  Understanding  The Relationship Between Leadership And Organizational Performance”.  InternationalBusiness & Economics Research Journal, Vol. 7, No. 5, pp. 65-78.

Kwantes, C., Boglarsky, C. (2007). Perception of organizational culture, leadership effectiveness and personal effectiveness across six countries, Journal of International Management,13, 204-230.

Lacatus, M, L., 2013, Organizational culture in contemporary university, Procedia Social and Behavioral Sciences,76, 421-425.

Livari N., & Livari J., (2010). “The relationship between organizational culture and the deploymentof agile methods”. Contents lists available at Science Direct Information and Software, Technology Journal, Vol. 53, pp. 509-520.

Naranjo-Valencia, J. C., Jiménez-Jiménez, D., & Sanz-Valle, R. (2016). Studying the links between organizational culture, innovation, and performance in Spanish companies. Revista Latinoamericana de Psicología,48(1), 30-41.

Nazarian, A., Atkinson, P., & Foroudi, P. (2017). Influence of national culture and balanced organizational culture on the hotel industry’s performance. International Journal of Hospitality Management, 63, 22-32.

Selznic, Philip (1996). Institutionlism Old and New. Administrative Science Quarterly, vol.41pp.277-278.

Zucker, LG (1983) Organizations as institutions, in S.B. Bacharach (ed.),Research in the Sociology of Organizations. Greenwich. CT: JAI Press: pp.1-47