تحلیل شکاف فرایندهای اصلی سرمایه انسانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار مدیریت ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ورزشی مشهد

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی فرایندهای اصلی سرمایه انسانی سازمان با استفاده از فن تحلیل شکاف، انجام شده است. پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف و ماهیت، توسعه‌ای- کاربردی است و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها پیمایشی است که به شکل میدانی انجام گرفته است. در این پژوهش از مقیاس تعدیل‌یافته (فرهی و همکاران، 1393) بهره برده شد. جامعه مورد مطالعه را کلیه کارکنان اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به تعداد 98 نفر تشکیل دادند. برای تحلیل داده­ها از آزمون فریدمن استفاده شد. برپایه یافته‌های حاصل از پژوهش اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی ازمنظر فرایند آموزش و بهسازی با میانگین 33/2 در رتبه اول، فرایند به‌کارگیری با میانگین 35/2 در رتبه دوم، فرایند حفظ و نگهداری با میانگین 55/2 در رتبه سوم و درنهایت فرایند تأمین با میانگین 86/2 در رتبه چهارم قرار گرفتند. به­طورکلی اداره‌کل ورز­ش و جوانان در بیشتر فرایندهای سرمایه انسانی در وضعیت نامناسب  قرار دارد و ازطرف‌دیگر نظر به اهمیت مدیریت فرایند سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های مدرن امروزی برنامه‌ریزی‌های فوری و اضطراری برای ارتقا و توسعه این فرایندها از سوی سازمان فوق ضروری به‌نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gap Analysis of the Main human Capital Processes in the Department of Sports and the Youth of Khorasan Razavi

نویسندگان [English]

  • mahdi talebpour 1
  • zahra sadat mirzazadeh 2
  • kianoosh shajie 3
  • omar alizaie yousef abadi 4
1 associate professor of sport management/ faculty of sport science, ferdowsi university of mashhad
2 assistant professor of sport management/ faculty of sport science, ferdowsi university of mashhad
3 Ph.D. student of sport management/ faculty of sport science, ferdowsi university of mashhad
4 faculty of sport science, ferdowsi university of mashhad
چکیده [English]

This research is intended to carry out a pathological study of the main processes of organizations’ human capital through gap analysis method. This is a developmental applied research in terms of its purpose, which follows a field survey method for data collection. The adaptive scale (Farrahi, et al., 2014) was employed in this research. The research population consisted of 98 employees of the Department of Sports and the Youth of Khorasan Razavi province. Friedman test was used for data analysis. According to the outcomes of the research, the department was ranked first regarding training and improvement processes with a mean of 2.33. It was ranked the second in terms of application processes with a mean of 2.35. It gained the third rank in terms of maintenance process with a mean of 2.55. Finally, the supply chain was ranked the fourth with a mean of 2.86. Generally, the Department of Sports and the Youth was evaluated as having an inappropriate situation in most of human capital processes. Consequently, given the importance of the management of human capital process in modern organizations, immediate and urgent planning seems quite vital for the promotion and development of these processes by this organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • essential processes of human capital
  • Gap Analysis
  • Department of Sports and the Youth of Khorasan Razavi

آل‌عمران، رؤیا و آل‌عمران، سیدعلی (1391)، سنجش اثرگذاری ارتقای سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال 8، شماره 22، پاییز 1391.

احسانی، محمد و قره‌خانی، حسن (1387)، بررسی وضعیت منابع انسانی در ورزش حرفه‌ای کشور،مجله تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، شماره 3: 22 ـ 15.

امیرخانی، امیر؛ کیخا، محمدرضا؛ دادرس، محمدجواد و میرشکاری، اشرف (1390)، تبیین فرهنگ ‌سازمانی و رابطه آن با ابعاد مدیریت کیفیت جامع در شرکت‎های تابعه وزارت نیرو در شهرستان زاهدان، نشریه مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 7، پاییز 1390: 1 ـ 22.

پورافکاری، نصرالله و قنبری، عسگر (1391)، سازوکار توانمندسازی نیروی انسانی در مدیریت سازمان‌های ورزشی، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال 4، شماره 3: 34 ـ 47.

تیموری، نازنین؛ رنگریز، حسن؛ عبدالهی، بیژن و زین‌آبادی، حسن‌رضا (1397)، اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب نیروی انسانی و ارائه الگوی مناسب مبتنی‌بر نظام شایستگی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دهم، شماره 1 (پیاپی31): 75 ـ 100.

حسن‌خانی، هادی و صالحی، فریدون (1391)، بررسی تأثیر آموزش سازمانی بر توانمندسازی روان‌شناختی سرپرستاران مرکز آموزشی درمانی سینا در سال 1391، دانشکده علوم پزشکی و خدمات پرستاری تبریز، اولین همایش ممیزی بالینی و ارتقای کیفیت، 1391.

حمیدی فراهانی، همایون؛ کاووسی، اسماعیل و قهرمان‌پور، داریوش (1392)، مهندسی فرهنگ در سازمان‌های دولتی کشور در عصر جهانی‌شدن، نشریه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، بهار 1392، دوره 4، شماره 10: 67 ـ 81.

رستگارپور، حسن؛ سرمدی، محمدرضا و فرج‌الهی، مهران (1393)، بررسی نقش نظام آموزش از دور در ایجاد سرمایه اجتماعی و ارائه الگوی مناسب جهت ارتقای آن در آموزش عالی کشور، مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، دوره 2، شماره 3، تابستان و پاییز 1393: 83 ـ 106.

سهرابی، روح­الله؛ جعفری‌سرشت، داود و میاندار باسمنجی، فهیمه (1396)، ارائه چهارچوب مدیریت استعداد با رویکرد چابکی منابع انسانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال نهم، شماره 2 (پیاپی 28)، تابستان 1396: 1 ـ 20.

سیدنقوی، میرعلی؛ خانباشی، محمد و صلواتی، محسن (1396)، همسویی راهبرد عام منابع انسانی با راهبرد زیرسیستم‌های منابع انسانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال نهم، شماره 1 (پیاپی 27)، تابستان 1396: 183 ـ 206.

سیف‌برقی، مهدی و یزدانی‌فرد، راحله (1393)، توسعه یک مدل برنامه‌ریزی چندهدفه عدد صحیح جهت تخصیص کارکنان به موقعیت‌های شغلی، نشریه مدیریت و تولید عملیات، بهار و تابستان 1393، دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8): 1 ـ 20.

شهبازی، طیبه؛ شبیری، سیدمحمد و زندی، بهمن (1394)، مطالعه نقش رسانه‏های ارتباط‌جمعی در آموزش مسائل محیط‏‏زیستی از دیدگاه معلمان مدارس راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، مقاله 9، دوره 17، شماره 2، تابستان 1394: 95 ـ 104.

عمادزاده مصطفی؛ سامتی، مرتضی و رئیسی دهکردی، شهرام (1391)، شبیه سازی تاثیر فساد بر رشد اقتصاد ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره  9 , شماره  2 (پیاپی 33): 49 ـ 69 .

غفاری، مسعود و ترجمان، فریبا (1394)، بوروکراسی دولتی و خروج برخی نیروهای متخصص از ایران: درآمدی مقایسه‏ای، نشریه دولت پژوهی، دوره 1، شماره 2، تابستان 1394: 167 ـ 198.

فروزنده دهکردی، لطف‌الله (1378). مروری بر مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک، مجله دانش مدیریت، ش 45، تابستان 1378.

فرهی، علی؛ ظریف‌منش، حسین؛ فقیه علی‌آبادی، هادی و مازندرانی، رضا (1393)، توسعه فرایندهای اصلی سرمایه انسانی با بهره‌گیری از فن تحلیل شکاف، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، شماره 3: 138 ـ 115.

قنبری، سیروس و سلطان‌زاده، وحید (1395)، نقش واسطه‌ای مراجع درونی شغلی در ارتباط بین سلامت سازمانی و توسعه سرمایه انسانی (مورد مطالعه: دانشگاه ارومیه)، مدیریت سرمایه اجتماعی، انتشار آنلاین از تاریخ 06/ مرداد/1395.

مظفری، سیدامیراحمد؛ الهی، علی‌رضا؛ عباسی، شهامت؛ احد‌پور، هنگامه و رضایی، زین‌العابدین (1391)، راهبردهای توسعه نظام ورزش قهرمانی ایران، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)، بهار 1391، دوره 4، شماره 13: 33 ـ 48.

مقصودی ایمن، حمیدرضا؛ هادوی، فریده و تندنویس، فریدون (1391)، مقایسه تحلیلی وضعیت موجود منابع انسانی در فوق‌برنامه دانشگاه‌های ایران با وضعیت ده سال قبل، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 15: 110 ـ 93.

مهدی‌زاده، محمود؛ حیدری قره‌بلاغ، مهدی و میرزایی، یاسر (1389)، شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال فناوری، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، نشریه رشد و فناوری، زمستان 1389، دوره 7، شماره 25: 3 ـ 10.

Alika, I. J., & Aibieyi, S. (2014). Human capital: Definitions, approaches and management dynamics. Journal of Business Administration and Education, 5(1).‏

Chelladuray, P. (2006). Human Resource Management in Sport and Recreation, Champaign, IL: Human, 2nd Edition.

Datta, D. & Guthrie, J. & Wright, P. (2005). Human Resource Management and Labor Productivity: Does Induster Matter?, Academy of Management Journal, 48(1): 135-145.

Faggian, A., & McCann, P. (2009). Human capital, graduate migration and innovation in british regions, combridge journal of economics, 33(2): 317-333

Firer, S. & Williams, S. M. (2003). Intellectual Capital and Traditional Measures of Corporate Performance, Journal of Intellectual capital, 4(3): 348-360.

Krsmanović, S. & Branković, M. & Radošević, I. (2014). Human resources-main factor in the development of sports, Activities in Physical Education and Sport, 4(1): 84-86.

Marimuthu, M., Arokiasamy, L., & Ismail, M. (2009). Human capital development and its impact on firm performance: Evidence from developmental economics. Journal of international social research, 2(8).‏

Munjal, S., & Kundu, S. (2017). Exploring the Connection between Human Capital and Innovation in the Globalising World. In Human Capital and Innovation (pp. 1-11). Palgrave Macmillan UK.‏

Oakland, J. S. (2001). Total organizational excellence: Achieving world-class performance. Routledge.‏

Papaioannu, A. & Kriemadis, T. & Alexopoulos, P. & Vrondou, O. (2012). An analysis of human resource empowerment and organizational performance in Greek sport federations, word review of entrepreneurship, management and sustainable development, 8(4): 439-455.

Schmidt, S.W. (2007). The relationship between satisfaction with workplace training and overall job satisfaction, Human resource development quarterly, 18(4): 481-498.

Shakarloo, S.A. & Talebian nia, H. & Badri, Y. (2013). Evaluations of effective factors on Human resource development of karate in Ardebil province, Arabian Journal of Business and Management Review (Nigerian Chapter)1(11): 19-24.

Swanson, R. A. & Holton, E. F. (2009). Foundations of human resources development, 2nd edition, San Francisco, Beret-Koehler publisher.

Werner, J. M. & Randy L. D. (2006). Human Resources Development. 4th edition, Australia &.Thomson, south-Western.

Zafeiropoulos, I., Pagourtzi, E., Litsa, A., & Askounis, D. (2009). Installing an ERP System with a methodology based on the principles of goal directed project management. JISTEM-Journal of Information Systems and Technology Management, 6(3), 357-394.‏