ارائه الگوی مسیر پیشرفت شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه جامع امام حسین{ع}

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین{ع}

3 دانش اموخته دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین {ع}

چکیده

در طول چند دهه گذشته، استفاده از روش‌های مدیریت منابع انسانی جهت بهبود خدمات و کسب پیامدهای کلیدی از اجزای اصلی تغییرات مهم در توسعه منابع انسانی سازمان‌ها شده است. باتوجه‌به وضعیت نظام سیر خدمتی کارکنان و باعنایت‌به شیوه‌ موجود، درعمل توانایی ترسیم صحیح مسیر شغلی کارکنان و به‌دنبال آن توسعه منابع انسانی میسر نیست. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و ارائه الگوی مسیر شغلی انجام شده است. این تحقیق با روش تحلیل محتوای کیفی در بخش استخراج الگو و برپایه پیمایش میدانی برای ارزیابی آن اجرا شده که به طراحی الگوی مسیر شغلی برای توسعه منابع انسانی در یکی از نهادهای انقلاب اسلامی منجر شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاهی و خبرگان سازمانی مطلع منابع انسانی با نمونه 20 نفر و مدیران، کارشناسان و کارکنان حوزه منابع انسانی سازمان در سطح شهرستان تهران با نمونه آماری 141 نفر براساس فرمول کوکران به روش هدف‌مند انتخاب شده‌اند. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته با پایایی 971/0 براساس آزمون الفای کرونباخ و روایی آن براساس ضرایب لاوشه 95/0= CVR ، 97/0=CVI تعیین شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آماره‌های توصیفی و استنباطی با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که الگوی مسیر پیشرفت شغلی مشتمل بر 7 بعد و 23 مؤلفه می‌باشد. این مدل براساس آزمون تحلیل مسیر ترسیم شده است.کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Career Progression Pathway

نویسندگان [English]

  • ali farahi 1
  • mohamad reza soltani 2
  • Mohammad Nasrollahi 3
3 Organization Manger
چکیده [English]

Over the past few decades, the application of HRM methods for improving services and achieving essential outcomes has become a key component of major changes in human resource development of organizations. Due to the situation of employee career pathway systems and according to the present methods, visualization of the employees' career pathway and the subsequent human resource development do not seem to be possible. Therefore, the present research is aimed at identifying the dimensions and components of a career pathway model. This research is conducted through qualitative content analysis method for designing the model, and is based on the field survey for performance. It has led to the design of a career pathway model for the development of human resources in a military organization. The statistical population of the study includes university professors and 20 experienced experts of human resource, and 141 managers, experts and employees of HR field in Tehran, from whom a sample is selected purposefully according to the Cochran formula. Data collection tool includes a researcher-made questionnaire with a reliability of 0.797 based on the Cronbach's alpha test with a validity of CVS = CVR = 0.95, CVI = 0.97 coefficients. Descriptive and inferential statistics are employed to analyze the data through SPSS software. The results indicate that career progression pathway model consists of 7 dimensions and 23 components. This model is based on the path analysis test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • career pathway organizational programs
  • career pathway individual
  • human resource
  • career pathway

آهی، پرویز (1392)، طراحی مدل برنامه‌ریزی مسیر شغلی افسران مرزبانی ناجا، رسالۀ دکتری. دانشکده حسابداری و مدیریت علامه طباطبایی.

استیل، بران (2009)، اندازه‌گیری لنگرگاه‌های شغلی و نقش آن در تناسب شغلی و رضایت و تعهد شغلی، ترجمه حسین محمدی                                                                            sciencedirect.com.

افخمی اردکانی، مهدی و رضا (1390)، طراحی و تبیین مدل مسیر شغلی و تعهد سازمانی در پژوهشگاه صنعت نفت، مجله روان‌شناسی دانشگاه الزهراء(س)، شماره 15: 53 ـ 78.  

الوانی، سیدمهدی (1393)، خط‌مشی دانش‌آفرین، ضرورت بقا در سازمان‌های امروز، فصلنامه راهبردی مجلس، شماره 41: 39 ـ 15.

پارسائیان، علی و اعرابی، محمد ( 1389)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران. دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.

پردلان، نوشین؛ سرمد، علی‌رضا و متقی، حامد (۱۳۹۵)، بررسی رسالت مسیر شغلی بین دانشجویان دانشگاه اصفهان، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، دانشکده علوم تربیتی.

حاتم، ناهید؛ کشتکاران، علی‌رضا و حیدری ارجلو، پروانه (1389)، ارزشیابی ابعاد مسیر شغلی کارکنان حوزۀ ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،طرح تحقیقاتی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

خائف الهی، احمد و شرافت، شاهپور (1393)، تأثیر ابعاد شغلی باتوجه‌به عوامل شغلی بر پی‌آمدهای سازمانی، فصلنامه‌ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه امام حسین(ع)، شماره 4: 182 ـ 157.

خامنه‌ای، سید علی، بیانات در دیدار با فرماندهان سپاه سراسر کشور، 1393.

دشتی، محمد (1385)،نهج‌البلاغه، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع).

رجب‌زاده، علی و الهی، شعبان (1387)، طراحی مدل در برنامه‌ریزی شغلی کارکنان سیستم بانکی، دوماهنامه دانشگاه شاهد، شماره 29: 52 ـ 40.

رسولی، رضا (1391)، مدیریت منابع انسانی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌نور، چاپ سوم.

رضائیان، علی، حاتمی، سکینه و دستار، حسین (1390)، ارتباط بین مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و رضایت از مسیر شغلی. مجله طب نظامی، سال 13، شماره 4، صص 221 ـ 217.

رهنما، بهزاد (1388)، بررسی ایجاد الگوی مناسب جهت مسیر شغلی مدیران شرکت‌های پیمانکاری خراسان رضوی،  پایان نامه ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده‌ی هنر و معماری.

راهبردهای سرمایه انسانی سپاه، 1386.

زندی‌پور، طبیه (1392)، مشاوره شغلی نظریه‌ها، روش‌ها و فنون، تهران: انتشارات دانژه. 

زارعی، متین (1380)، بررسی رابطه‌ی بین توسعه‌ی مسیر شغلی و کارایی کارکنان در صنعت پوشاک، پایان نامه ارشد، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده‌ی مهندسی صنایع.

صمیمیت، مجید (1384)، میزان اثر مهارت‌های مدیریتی بر توسعه مسیر شغلی مدیران و ارائه الگوی مناسب جهت ارتقاء آن‌ها در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه تهران، دانشکده‌ی مدیریت.

صفرزاده، حسین؛ احمدی شریف، محمود و ذاکری، علی‌رضا (1392)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)، تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، چاپ دوم.

سلطانی، ایرج؛ محمدی اکبری، عباس و شائمی، علی (1392)، ارائه الگویی نوین در توسعه و یکپارچه‌سازی نظام کارراهۀ شغلی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، فصلنامه مدیریت دانش، شماره 12: 131 ـ 117.

سید نقوی، سیدمیرعلی، عرب کلهری، محبوبه (1391)، جهت‌گیری‌های درونی کارراهه، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سوم، شماره12، صص40 ـ 25.

سید جوادین، سیدرضا (1387)، نگاه دانش، مفاهیم کلیدی مبانی مدیریت منابع انسانی، تهران: انتشارات نگاه دانش، چاپ دوم.

شاوون، رؤیا و نسل سراجی، عالی (1395)، مدیریت مسیر شغلی ابزار توسعه منابع انسانی سازمان،برگزیده مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه نیروی انسانی، تهران.

عظیمی، حسین، ناصری، مسعود (1395)، تأثیراخلاقحرفه‌ایاسلامیبرموفقیتمسیرشغلیکارکنان دانشگاه‌ها )مطالعهموردی دانشگاه‌‌های دولتیاستانزنجان)، اولین همایش بین‌المللی پژوهش‌های نوین مدیریت. شیراز.

غیاثوند، سعید، نژاد قوشچی، مهدی(1389)، مسیرهای شغلی نوین منابع انسانی، فصلنامه مدیریت دولتی، تهران، سال 15، شماره 31، صص 98 ـ 74.

غریب، رمضانعلی (1392)، بررسی مهارت‌های مسیر شغلی کارکنان شرکت هپکو، پایان نامه ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده‌ی علوم اداری.

عباس‌پور، عباس (1389)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرایندها و کارکردها)،تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.

قلی‌پور، آرین (1391)، مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری‌ها و کاربردها)، تهران: انتشارات سمت.

معالی تفتی، مرجان و تاج‌الدینی، یوسف ( 1388)، جانشین‌پروری، کلید نجات در بحران استعدادها، مجله تدبیر، شماره 199: 97 ـ 81.

مهداد، علی (1385)، روان‌شناسی امور کارکنان، اصفهان: انتشارات جنگل، چاپ اول.

مهرمنش، حسن و یادگاری، رضا ( 1393)، مدیریت منابع انسانی،تهران: انتشارات کارآفرینان بزرگ، چاب دوم.

مطهری، مرتضی (1379)، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران: انتشارات صدرا.

Clare, Leon (2010). The success of the women's career path in the aerospace industry. Translation by Hossein Mohammadi PhD thesis. Clare Mont-Munich University.

Cidka. (2011). The relationships among professional competence, job satisfaction and career development confidence for chefs in Taiwan. International. journal of hospitality management. Vol 31 . pp 1004-1011.

Driver. (1982). The meaning of career success a closer Inspection of Historical cultural, and Isdeological contexts. career development International. Journal of Management and Human. 16. No 4.pp 364 – 384.

Draz. (2010). The meaning of career success a closer Inspection of Historical cultural, and Isdeological contexts. career development International. 16. No 4.pp 364 – 384.

Dier. (1986). enhancing employability: human culttal, and social capital in an era of turbulent unpredictability. Hum Relat: 63(2): 279-303.

Grant. (2009). Perceived organizational support and police performance: The moderating influence of socioemotional needs. Journal of Applied Psychology. 83(2).pp. 288-297.

Hall, D.T and Heras.M. I, (2010). Commentary Reintegrating Job design and career thory sreating not Just Good Jobbut smart Jobs. Journal of organizational Behvior. Vol 26. No 20. PP. 243-259.

Hindi al-Shawi, Fayyah, Nima (2013). A survey of the career path of female managers in Lebanon (Case Study of Beirut University). Senior Thesis. University of Beirut Faculty of Management.

Jeffrey & Greenhaus. (1997). A mutuality perspective of psychological cotracts regarding career development and job security. Journal of business research.Vol 65.pp 294- 301.

Katharinehulzlo (2013). Design and implementation of project managers. Translation by Mohammad Ebrahimi. Quarterly Journal of Applied Knowledge. University of Berlin. Al-Zor website.

Keplin and John Sol (2014). Investigate the Effective Dimensions of the Future of the Job Path of Global Managers. Translation by Hossein Mohammadi IRGC Earthquake Studies Center. Knowledge Management Site.

Kong & etal. (2011). S.From Hotel Career management to employees Career satisfaction:The mediating effect of Career Competency in Hospitality manage. Journal of organizational Behvior .Vol 31.pp 98-112.

Neo, John (2010). Investigating and Analyzing Effective Dimensions on the Job Librarianship at the University of Albania. Paidan Senior Letter. Translation by Mohammad Karimzadeh. Journal of Behavioral Sciences, University of Munich, El Zenica site.

Patrickson & Clarke .(2015). managers career development recognition in Taiwanese companies. Asia pacific management review 2011. 17.

Shotgun and Roger (2013). Columbia University Central Library Staff Staff Design. Journal of Behavioral and Organiztion. No. 29. P. 40-52.

Steel Brown. (2015). Measurement of job harbors and their role in job fit and job satisfaction and commitment. Manag. Sci. 13, 237–253. doi: 10.4102/sajems.v13i3.102

Sullivan, S.(2016). the changing nature of career a review and research agenda. journal of management. Vol 23. No 18. PP. 245-263.

Schein, E.H.(1996_1998). Career Anchors revised:Implications For Career Development in the 21st century.The academy of management Executive.Vol 10.no 54. pp 80-88.

Taglib & Taylor .(2015). The influence of spiritual (meaning – making) on career behavior. journal of vocational behavior Vol 26. No 20. PP. 240-259.

Vang & etal. (2010). constructivism and social constructionism in the career field. journal of vocational behavior Vol 20. No 23. PP. 135-150.