ارائه الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان با رویکرد فراترکیب انجام گرفته است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی بوده و در آن از روش فراترکیب استفاده شده است. محقق با استفاده از روش فراترکیب، بازنگری دقیق و عمیق در موضوع، انجام داده است و یافته‌های پژوهش‌های کیفی مرتبط را ترکیب کرده است. دراین‌راستا، 289 پژوهش کیفی در حوزة عملکرد کارکنان ارزیابی شد که در پایان 91 پژوهش انتخاب و با تحلیل محتوای آنها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هریک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. براساس یافته‌های تحقیق، کدهای توسعه کارکنان، آموزش کارکنان، فرصت‌های شغلی، راهبردهای سازمان و مهارت‌های مدیریتی، بیشترین ضریب اهمیت را بین ابعاد چهارگانة بهسازی عملکرد کارکنان دارند. درنهایت، پس از طی گام‌های پژوهش، الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان در سه مرحله: شناسایی، ساختار اجرا و طراحی برنامة حمایتی بهسازی عملکرد کارکنان، ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Comprehensive Model for the Formation and Deployment of Employees’ Performance Improvement through Meta-Synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • omid ahmadi 1
  • aminreza kamalian 2
  • Noor Mohammad Yaghoubi 3
  • mohammad ghasemi 2
1 Ph.D Candidate of Public Administration, Department of Public Administration, Zahedan Unit, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 FProfessor, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

This study is intended to provide a comprehensive model for the formation and deployment of employees’ performance improvement through meta-synthesis approach. This is an applied research following meta-synthesis method. The researcher has conducted a deep and in-depth investigation on the subject using the meta-synthesis method, and synthesized the findings of relevant qualitative researches. In this regard, 289 qualitative researches regarding employees’ performance were reviewed, from which 91 researches were selected. Then, dimensions and codes were identified through content analysis, and their significance and priority were determined using Shannon entropy. Research results indicated that the codes of employee development, employee training, job opportunities, organizational strategies and managerial skills, gained the highest importance among four dimensions of improvement of employee performance. Finally, having completed all research phases, the researchers presented a comprehensive model in three stages: identification, administration structure, and designing of a supportive program for improving employee performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Improvement
  • individual improvement, interpersonal improvement, group improvement, organizational improvement
  • environmental improvement
ابراهیم‌پور ازبری، مصطفی؛ اکبری، محسن؛ عبدالهی، عاطفه و موحدمنش، ویدا (1396)، ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد مدیران با استفاده از تاپسیس فازی و تحلیل پوششی داده‌های فازی، مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، سال چهاردهم، شماره چهارم (پیاپی 55).
احمدی، علی‌اکبر؛ مرادی، مرتضی و کمال‌آبادی، فرانک (1391)، تأثیر رابطه‌بازی بر نگرش و رفتار کارکنان سازمان، دو فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال چهارم، شماره 1: 115 تا 135.
اصلانیان، مهران؛ کرد، باقر؛ خزایی صحنه، سعید؛ یعقوبی، نورمحمد و روشن، سیدعلیقلی (1395)، رویکردی آینده‌پژوهانه به برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی با استفاده از روش فراترکیب، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 45، 9: 389 ـ 416.
رضایی، محسن و ابن‌الرسول، اصغر (1383)، کاربرد کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد؛ مجله مدیریت فردا، 1383، شماره 5 و 6: 43 - 50.
رمزگویان، غلامعلی و حسن‌پور، کاووس (1392)، بررسی رابطه بین تعهد و عملکرد کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجلهاقتصادی، شماره‌های 3 و 4: 33 ـ 48.
روح‌الهی، احمدعلی و رجبی فرجاد، حاجیه (1393)، بررسی آثار خط‌مشی‌های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال هفتم، شماره 3: 105-130.
سلطانی، محمدرضا و علیانی، موسی (1396)، مقایسۀ تطبیقی و تحلیلی نظام ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی شایستگی‌ها در سازمان، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال نهم، شماره 1، شماره پیاپی 27 .
مبینی دهکردی،  الهه و  ابراهیمی، مسیح (1395)، تحلیل نقش نظام ارزشیابی عملکرد در بهره‌وری سازمان با استفاده از نظریه داده‌بنیاد، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال هشتم، شماره 7  (شماره پیاپی 27): 73 ـ 7.
 میرسپاسی، ناصر (1392)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، ناشر: میر: 1 ـ 500 .
Ahmad, R., & Bujang, S. (2013). Issues and challenges in the practice of performance appraisal activities in the 21st century. International Journal of Education and research, 1(4), 1-8.
Alagheband. Ali. (1999). School organizational health, Journal of Management Education and Research, No. 21.
Alefari, M., Barahona, A. M. F., & Salonitis, K. (2018). Modelling manufacturing employees’ performance based on a system dynamics approach. Procedia CIRP, 72, 438-443.
Angelus, A. (2011). Motivation in organizations (1st ed.). Canada: Christianborg Press
 Armstrong, M. (2012). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. London: Kogan Page .pp1-389.
Aslaniyan, Mehran, Kurd, Baqhr; Khazaee Sahneh; Saeed; Yaghoubi; Noormohammad; Roshan; Seyyed Aliqholi (2016) Futuristic Future Approach to Strategic Human Resource Planning Using meta-synthesis Method, Urban Management Quarterly, No. 190, 389- 416.
Avisna, N., & Shaw, J.D. (2014). Employee compensation: The neglected area of HRM research. Human Resource Management Review, 24(1), 1–4.
Azar, Adel, Mirfakhreddini, Seyed Haidar and Anvari Rostami, Ali Asghar (2008) Comparative analysis of data in six sigma, with the help of statistical tools and multi-factorial decision-making techniques; Moderator Journal of Humanities, Vol 12, No 4; 1-36.
Baker, D. P., Horvarth, L., Campion, M., Offermann, L., & Salas, E. (2005). The ALL teamwork framework. International adult literacy survey, measuring adult literacy and life skills: New frameworks for assessment, 13, 229-272.
Briscoe, D. B., & Claus, L. M. (2008). Employee Performance Management: Policies and Practices in Multinational Enterprises. In: Budwah, P. W. & Denisi, A. (eds.). Performance management system: a global perspective. Abingdon: Routledge.pp1-25.
Cavanaugh, T. B. (2004). The new spectrum of support: Reclassifying human performance technology. Performance Improvement, 43(4), 28-32.
Chandrasekar, K. (2011). Workplace environment and its impact on organisational performance in public sector organizations. International Journal of Enterprise Computing and Business System, 1(1), 1-20.
Cropanzano, R., & Stein, J. H. (2009). Organisational justice and behavioural ethics: Promises and prospects. Business Ethics Quarterly,19, 193-233.
Curtis, Bill; William Hefley & Sally Miler) 2009(People Capability Maturity Model(PCMM) Version 2.0; Second Edition, Carnegie Mellon University
Daoanis, L. E. (2012). Performance Appraisal System: It’s Implication to Employee Performance. International Journal of Economics and Management Sciences, 2(3), 55-62.
Deb, T. (2006). Strategic Approach to Human Resource Management: Concept, Tools & Application. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors.pp1-241.
DeNisi, A. S., & Pritchard, R. D. (2006). Performance appraisal, performance management and improving individual performance: A motivational framework. management and Organization Review, 2(2), 253-277.
Dermody, M. B., Young, M., & Taylor, S. L. (2004). Identifying job motivation factors of restaurant servers: insight for the development of effective recruitment and retention strategies. International journal of hospitality & tourism administration, 5(3), 1-14.
Dessinger, J. C., Moseley, J. L., & Van Tiem, D. M. (2012). Performance improvement/HPT model: Guiding the process. Performance Improvement, 51(3), 10-17.
DeVaro, J., Li, R., & Brookshire, D. (2007). Analysing the job characteristics model: New support from a cross-section of establishments. The International Journal of Human Resource Management, 18(6), 986-1003.
Draganidis‌،F. & Mentzas‌،G. (2006). Competency based management: A review of systems and approaches. Information management & computer security,14, 51-61.
Fakhri, G., Menacere, K., & Pegum, R. (2010). Organizational Specificities That Affect The Use Of Corporate Performance Measurements Process In The Banking Sector. Journal of Performance Management, 23. (3).
Farajian, Fatemeh (2013) The Relationship of Employees Perceived Trust to Managers on Improvement of Employees' Performance (Case Study of Islamic Azad University, Qazvin Branch), Development & Evolution Management Quarterly,81-71.
Firssova, O. (2006). ePortfolio as a coaching support tool for workplace learning of teachers. estrategies for empowering,pp1-13.
Foss, N. J., Minbaeva, D. B., Pedersen, T., & Reinholt, M. (2009). Encouraging knowledge sharing among employees: How job design matters. Human resource management, 48(6), 871-893.
Friedman, T. (2005) The world is flat: A brief history of the globalized world in the 21st century. New York. Penguin.
Fuchs, C. (2004). Science as a self-organizing meta-information system. Institute of Design and Technology Assessment,Vienna University of Technology.
Gagné, M. (2009). A model of knowledge‐sharing motivation. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 48(4), 571-589.
Gerstner, C. R., & Day, D. V. (1997). Meta-analytic review of leader-member exchange theory: Correlates and construct issues. Journal of Applied Psychology, 82, 827-844.
Giangreco, A., Carugati, A., Sabastino, A., & Al Tamini, H. (2012). War outside, ceasefire inside: An analysis of the performance appraisal system of a public hospital in a zone of conflict. Evaluation and Program Planning, 35(1), 161-170. http://dx.doi.org/10.1016/j.evalprog plan.2010.11.004
Giauque, D., Resenterra, F., & Siggen, M. (2010). The relationship between HRM practices and organizational commitment of knowledgeworkers. Facts obtained. From Swiss SMEs. Human Resource Development International, 13(2), 185-205
Gilman, M., & Raby, S. (2013). National context as a predictor of high-performance work system effectiveness in small-to-medium-sized enterprises (SMEs): A UK– French comparative analysis. The International Journal of Human Resource Management, 24(2), 372-390.
Govindan, K., Khodaverdi, R., & Jafarian, A. (2013). A fuzzy multi criteria approach for measuring sustainability performance of a supplier based on triple bottom line approach. Journal of Cleaner production, 47, 345-354.
Griffin, W. R. (2012). Fundamentals of Management. USA: South Western Educational Publishing.
Guerra‐López, I., & Hutchinson, A. (2013). Measurable and continuous performance improvement: The development of a performance measurement, management, and improvement system. Performance Improvement Quarterly, 26(2), 159-173.
Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational behavior and human performance, 16(2), 250-279.
Harris, P.R. (2002) “European challenge: developing global organisations” European Business Review. Vol. 14 (6), pp. 416 – 425.
Harvid, A., & Gustomo, A. (2013). A Proposal to Increase Employee Performance Through Employee Engagement Survey in PT KBI. Indonesian Journal of Business Administration, 2(1).
Hee, C. Y., Chng, H. C., Liew, P. M., & Loke, L. B. (2014). Factors affect employees’ performance in hotel industry(Doctoral dissertation, UTAR).
Islam, R., & bin Mohd Rasad, S. (2006). Employee performance evaluation by the AHP: A case study. Asia Pacific Management Review, 11(3), 163-176.
Ismail, R., & Abidin, S. Z. (2010). Impact of workers' competence on their performance in the Malaysian private service sector. Business & Economic Horizons, 2.(2).358-380
Ismaili, Mehdi, Bayati, Ahmad Reza, Rohi, Milad, Naghipour, Atefeh (2014) An Analysis of Human Factors Affecting the Tracking System and Performance Evaluation on Employees' Productivity (Case Study of Sepah Bank of Fars Province); Journal of Social Science University of Science Islamic Azad University Shoushtar Eighth, No 4, serial 72.
Jaffee, D. (2001). Organization theory: Tension and change. McGraw-Hill Humanities, Social Sciences & World Languages.
Johansson, M. (2010). A method on how to improve employee job satisfaction: A case study.
Juniper B. (2010),Evaluation of a novel approach to measuring well-being in the workplace. Available at: http://dspace.lib.cranfield.ac.uk/handle/1826/6851 .
Kahya, E. ( 2009). The effects of job performance on effectiveness. International Journal of Industrial Ergonomics, 39, 96-104.
Kanfer, R., Chen, G., & Pritchard, R. D. (Eds.) (2008). Work motivation: Past, present, and future. New York: Taylor and Francis Group.pp1-425.
Kanford, A., Katika, F. (2007). Effectiveness of teambuilding in organization. Journal of Management, 5(3), 35-37.
Khojasteh Bagherzadeh, Hasan; Alavi Vafa, Saeid (2014), Designing and developing a model for evaluating the performance of human capital of the national media, Journal of Research in Communication, Vol. 20, No. 78.
Kooij, D., De Lange, A., Jansen, P., & Dikkers, J. (2008). Older workers' motivation to continue to work: Five meanings of age: A conceptual review. Journal of managerial psychology, 23(4), 364-394.
Lee, K. H., & Saen, R. F. (2012). Measuring corporate sustainability management: A data envelopment analysis approach. International Journal of Production Economics, 140(1), 219-226.
Manistitya, M. & Fongsuwan, W. (2015). Human Resource Management, Job Satisfaction and Employee Commitment Affecting Information Technology Staff Turnover Intention: A Structural Equation Model. Research Journal of Business Management, 9(1): 157-172.
Markos, Solomon. (2010)Employee Engagement: The Key to Improving Performance, International Journal of Business and Management, Vol. 5, No. 12.
Massaro, M., Pitts, M., Zanin, F., & Bardy, R. (2014). Knowledge sharing, control mechanisms and intellectual liabilities in knowledge-intensive firms. The Electronic Journal of Knowledge Management, 12(2), 110-121.
Mazin, Z. (2007). Selection processes in organizations. New York: Boyent publications.
Mirsepasi.Naser.(2013).Strategic human resource management work relations, publications Mir.
Moses, I. Z. Skeritt, and Y. Ryan (1994). Planning for quality in graduate studies. Quality in Postgraduate Education, In:, (Eds.),London: Kogan Page
Noe, R. A. (2008). Employee training and development. New York: McGraw Hill. Pp 1-357.
Ochoa, M., Prieto, M., & Santidrian, A. (2010). Intellectual capital and value creation in Spanish firms. Journal of Intellectual Capital, 11(3), 348 - 367.
Olchin, R. (2004). Empowerment: Rejuvenating a potent idea. The Academy of Management Executive, 14(3), 67-80.
Patricia, R., & Leonina-Emilia, S. (2013). Performance improvement strategies used by managers in the private sector. Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 22(1), 1613-1624.
Pradhan, R. K., & Jena, L. K. (2017). Employee performance at workplace: Conceptual model and empirical validation. Business Perspectives and Research, 5(1), 69-85.
Richards, B. (2003). Business management: the tool for organizational performance. Canada: Right Press.
Robert, W. (2006). Human resource management. Sydney: Anterx Publication Ltd.
Robinson D., Perryman S., and Hayday S. (2004). The Drivers of Employee EngagementReport 408, Institute for Employment Studies, UK
Rojoei, Morteza; Ramezani, Maryam; Hesari; Mohammad Reza; Borobar Jafari; Maryam (2017). Designing Performance Indicators by Using BSC and AHP Methods in Social Security Organization of Mashhad. Scientific Journal of Social Welfare, Vol 17, Spring 96, No. 64.
Sam, R. (2009). Management in businesses. Sydney: Djanof Press.
Sánchez, C. M. (2000). Performance improvement in international environments: Designing individual performance interventions to fit national cultures. Performance Improvement Quarterly, 13(2), 56-70.
Simmons J. (2004) An “expert witness” perspective on performance appraisal in universities and colleges” Employee Relation. Vol. 24 (1), pp 86 – 100.
Šiugždinienė, J. (2006). Competency management in the context of public Management Reform. Public Policy and Administration, 1(18), 26-33.
Sobhani, Bagheri, Bahrami, Tahirpour Kalantari, Habibollah. (2011). Validation of the system of performance evaluation of the customs staff of Iran. Management of Organizational Culture, 9 (24), 155-170.
Somerick, N.M. (1993) “Strategies for Improving Employee Relations by Using Performance Appraisals More Effectively,” Public Relations Quarterly, 38 (3), 37-39.
Stark, P. B., & Flaherty, J. (1999). The manager’s pocket guide to leadership skill. Canada : HRD Press, Inc.pp1-261.
Steers, R. M., Mowday, R. T., & Shapiro, D. L. (2004). The future of work motivation theory. Academy of Management review, 29(3), 379-387.
Vandoun, D.R., Swee-Lim, C., & Cesar, M. (2005). Job insecurity spill over to key account management: Negative effects on performance, effectiveness, adaptiveness, and esprit de corps. Journal of Business and Psychology, 19(4), 483–503.
Venclová, K., Salková, A., & Kolácková, G. (2013). Identification of employee performance appraisal methods in agricultural organizations. Journal of Competitiveness, 5(2).pp25-47.
Vischer, J. C. (2007). The effects of the physical environment on job performance: Towards a theoretical model of workspace stress. Stress and Health. 23, 175-184.
Wilson, P, John. (2001).Human Resource Development. London: Reprinted. Kogan page.pp1-387.
wood, S. E., & Sprinkle, G. B. (2017). The effects of monetary incentives on effort and task performance: theories, evidence, and a framework for research. Accounting, organizations and society, 27(4-5), 303-345.
Woyessa, Y. E. (2015). The effectiveness of performance management systems at the Central University of Technology, Free State (Doctoral dissertation, University of the Free State).
Wudhikarn, R. (2016). An efficient resource allocation in strategic management using a novel hybrid method. Management Decision, 54(7), 1702-1731.
Youngcourt, S. S., Leiva, P. I., & Jones, R. G. (2007). Perceived purposes of performance appraisal: Correlates of individual – and positions – focused purposes on attitudinal outcomes. Human Resource Development Quarterly, 18(3), 315-343.
Zimmer, Lela. (2006)"Qualitative meta‐synthesis: a question of dialoguing with texts." Journal of advanced nursing ,53(3):311-318.