شناسایی و رتبه بندی کارکردهای بهره‌وری کارکنان با استفاده از تلفیق BSC و روش‌شناسی مهندسی ارزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع) گروه مهندسی صنایع تهران

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

بهره‌وری منابع انسانی یکی از رکن‌های مهم هر سازمان درﺻﻮرﺗﯽ امکان‌پذیر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد که به‌صورت اصولی به چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه بهره‌وری نیروی انسانی پرداخته شود. این ﭘﮋوﻫﺶ ﺍﺯ فرایند ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍﺭﺯﺵ درﺟﻬﺖ زمینه‌یابی و ﮐﺸﻒ ﻋﻮاﻣل ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در ﺳﻄﺢ یک سازمان تحقیقاتی نظامی به‌کارگیری شده و کارکردهای شناسایی‌شده درقالب 4 منظر کارت امتیازی متوازن جانمایی شده است و برمبنای آن نمودار سیستم‌های تجزیه‌وتحلیل ﮐﺎرﮐﺮد (FAST) طراحی شده است. اجزای بهره‌وری دارای 4 بعد مالی، مشتری، فرایندهای داخلی، یادگیری و رشد بوده و درمجموع دارای 25 کارکرد می‌باشد. روایی پرسشنامه محقق‌ساخته توسط 14 نفر از خبرگان بررسی و 3 سؤال حذف شد. در بررسی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برابر 86/0 به‌دست آمده است. کلیه فرضیه‌های تحقیق مورد تأیید و رتبه‌بندی کارکردها در هر بعد مشخص شد. کارکرد رسیدن به رفاه نسبی در بعد مالی، رضایت‌ شغلی کارکنان در بعد مشتری، ایجاد انگیزه در بعد فرایندهای داخلی و فراهم‌بودن آموزش‌های لازم در بعد یادگیری و رشد از بالاترین امتیاز برخوردار است که نشان‌دهنده کارکرد تأثیرگذار در بهره‌وری کارکنان به‌ویژه در سازمان‌های تحقیقاتی نظامی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of the Functions of Employee Productivity by Integrating BSC and Value Engineering Methodology

نویسندگان [English]

  • Seyyed Alireza Mir Mohammad Sadeghi 1
  • mostafa zareie 2
  • abbas tahmasebi 3
1 Faculty of Imam Hossein University (AS)
2 university
چکیده [English]

As an essential basis of any organization, human resource productivity can be conceivable when challenges and obstacles to the productivity of human resources are addressed fundamentally. This research employs value engineering process in order to explore and identify factors that enhance the productivity of manpower at the level of a military research organization. The identified functions are placed in four balanced scorecard (BSC) perspectives on the basis of which Functional Analysis Systems (FAST) was designed. The components of productivity include four dimensions: financial, customer, internal processes, learning and improvement. It has a total of 25 functions. The validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by 14 experts resulting in the removal of 3 questions. The reliability of the questionnaire, according to Cronbach's alpha coefficient, was 0.86. All research hypotheses were conformed and the functions were ranked in each dimension. The function of achieving relative welfare in the financial dimension, employee satisfaction in the customer dimension, motivation in the internal processes dimension, and provision of the necessary education in the dimension of learning and development, received the highest importance. These results indicate that the identified functions affect the productivity of employees, especially in the military research organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Productivity
  • function
  • Value Engineering
  • Military Research Organization

آقائی، رضا؛ آقائی، میلاد و آقایی، اصغر (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی انسانی با استفاده از مدل BSC، دوفصلنامهپژوهش‌هایمدیریتمنابعانسانیدانشگاهجامعامامحسین(ع)، سال هفتم، شماره 4 (شماره پیاپی 22): 27 ـ 49.

احمدوند، علی‌محمد؛ تربتی، امیر و پوررضا، ناصر (1391)، طراحی الگوی مفهومی مدیریت عملکرد و تدوین راهبرد با بهره‌گیری از BSC و EFQM، دوفصلنامه‌ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 4(1): 55 ـ 86.

ﺑﺮدﺑﺎر، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ (1392)، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ بهره‌وری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﮐﺎرﮐﻨﺎن بیمارﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ، ﺷﻤﺎره 16.

ﺗﻘﯽ‌زاد، ﻫﻮﺷﻨﮓ؛ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ، رﺣﯿﻢ و ﺷﮑﺮی، ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ (1393)، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و اولویت‌بندی بهره‌وری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ حوزه‌های داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ وﯾﮑﻮر، مدیریت بهره‌وری، 8(31) زمستان: 75 ـ 100.

ﺣﺴﯿﻨﯽ، اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ؛ ﻋﻠﯿﺰاده ﺛﺎﻧﯽ، ﻣﺤﺴﻦ و ﻏﻼﻣﯽ ﮐﺮدﺧﯿﻠﯽ، ﺣﺎﻣﺪ (1395)، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ راهبرد‌های ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ بهره‌وری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در شرکت‌های ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎری 1 و2 ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾل‌گر اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻫﺒﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ کسب‌وکار، مدیریت بهره‌وری، 10(39)، زمستان: 123 ـ 91.

رهنورد، فرج‌اله و خدابخش، مجید (1390)، مدل ساختاری بهبود بهره‌وری کارکنان تولیدی، مدیریت دولتی، 3(7): 81 ـ 94.

ﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﮑﯽ، ﻣﻬﺸﯿﺪ و ﺍﺣﻤﺪی، ﻣﺮﺿﯿﻪ (1387)، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﭘﺮوژﻩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﻞ، ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍﺭﺯﺵ.

 ﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮔﺮﮔﺮی، ﻣﺤﺴﻦ (1390)، ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮامل ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی بهره‌وری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖ راه‌آهن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺎﺣﯿﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، پایان‌نامه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ.

شیرزاد کبریا، بهارک و برازیده، معصومه (پاییز 1395)، بررسی میزان بهره‌وری منابع انسانی در بانک ملی ایران و راه‌های افزایش آن، فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره اول، پیاپی 29.

صالحی، سیدرسول؛ حسین‌پور، محمد و برکت، غلامحسین (1391)، عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در شهرداری اهواز، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، 4(12).

ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ؛ ﺗﻨﻌﻤﻲ، ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی؛ ﻧﮕﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻋﻠﻲ‌اﻛﺒﺮ و زرﻳﻦ، ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ (1390)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ بهره‌وری (مطالعه‌ ﻣﻮردی: ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺎﻧﻚ)، مدیریت دولتی داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، 3 (7): 115 ـ 130.

عباس‌پور، عباس و بدری، مرتضی (1394)، رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی و عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی، فصلنامهعلمی ـ پژوهشیمطالعاتمدیریت (بهبودوتحول)، سال بیست و چهارم شماره 79، زمستان: 73 ـ 100.

عباسی، عباس؛ رعنایی کردشولی، حبیب‌الله و اصغری جهرمی، سمانه (1395)، طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان برمبنای مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی ایران، دوفصلنامه‌ پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 8(4)، 235 ـ 213.

فدوی، مینا؛ خسرو نوبری، بهرنگ و طالبی اردستانی، داود (1391)، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش، چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شماره 7: 9 ـ 27.

مهرابیان، فردین و همکاران (1390)، تعیین عوامل ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پژوهش در علوم پزشکی، 3(2): 58 ـ 63.

میرزایی، بهنام (1391)، بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، www.system.parsiblog.com.

میرزایی، خلیل (1388)، پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه‌نویسی، انتشارات جامعه‌شناسان.

 نقوی، رشید؛ مصدق‌خواه، مسعود؛ حسنی آهنگر، محمدرضا و احمدوند، علی‌محمد (1396)، ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد دانشگاه سازمانی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی توسعه‌یافته، دو فصلنامه‌ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)،  9 (1): 20 ـ 1.

Bartolomei, J., & Miller, T. (2001). Functional Analysis Systems Technique (F.A.S.T) as a Group Knowledge Education Method for Model Building. United States Air Force.

Daniyali, D., Alameh, M., Mohsen, S., & Mansouri, H. (2013). Investigating and recognizing Factors affecting of human resources productivity and setting priorities among employees. Quarterly Journal of Productivity Management, 7(27), 51-80.

Dell Isola, PE, A. (1997). Value Engineering: Practical Applications.for Design, Construction, Maintenance & Operations. RSMeans

G.A.Mother. (2008, Nov 2). Index of /classes/ece480/capstone/fall08/group02/Six Sigma. Retrieved from MICHIGAN STATE UNIVERSITY/ College of Engineering: http://www.egr.msu.edu.

Haghighatian, M., & Ezati, Y. (2015). An Investigation into Effective Factors on Human Resources Productivity (Case Study: Region 11, Islamic Azad University, Iran). ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 205, 601-607.

James R. Wixson, Function Analysis and Decomposistion using(Function Analysis Systems Technique)CVS, CMfgE, Lockheed-Martin Idaho Technologies Company, Inc. P.O. Box 1625, Idaho Falls, ID 83415-3634.

Kelly, J., Male, S., & Graham, D. (2015). VALUE MANAGEMENT of Construction Projects. WILEY.

Ken L. Smith, Pe. (1999). CVS, Applying Value Analysis to a Value Engineering Program, Value Engineering Manager.

Mandelbaum, J., Hermes, A., Parker, D., & Williams, H. (2012). Value Engineering Synergies with Lean Six Sigma: Combining Methodologies for Enhanced Results. CRCPress

Mohsen Varmazyar., Maryam Dehghanbaghi., Mehdi Afkhami. (2016). A novel hybrid MCDM model for performance evaluation of research and technology organizations based on BSC. Approach Evaluation and Program Planning, 58, 125-140.

Rao, Y. P. (2006). PROFESSIONAL PRACTICE Motivation model for improving productivity in a manufacturing unit - a success story. International Journal of Productivity and Performance Management, 55(5), 430-436.

Rezaei, A. (2003). Enterprise management and workforce productivity, Journal of Tadbir, 131.

Sabokro, M., Yeganeh, V., M., & Kashani, S. (2010). Employee productivity of insurance companies by emotional intelligence and the quality of working Life. Journal of the Insurance Industry, 1, 179-202.

Sharifzadeh, F., & Mohamadi moghadam, Y. (2009). The connection of empowering of staff with manpower’s productivity of disciplinary commandership’s employee in Lorestan, Journal of Disciplinary Management, 1, 7-19.

Silva, G. R. P., Navaratne, N. N. J., Atapattu, A. W. M. M., & Wijayawardena, K. D. T. K. (2008). The effect of human recource practices on labor productivity, International Research Confrence on Management and Finance, University of Colombia

Taleghani, G. R, Tanaomi, M. M., Farhangi, A. A., & Zarrinnegar, M. J. (2011). Studying factors affect on increase of productivity (case study: Saman bank). Journal of Public Adminastaration, 3(7), 115-130.

Wright P, Perrell, Gloet M. (2008). Cultural values/ workplace behavior and productivity in China: A conceptual framework for practicing managers. Management Decision, 46(5), 97-812.

Yang, Seung-Bum and Choi, Sang. (2009). Employee Empowerment and Team performance. Team performance Management, 15, 289-301.

 Yousef Saber, N., Tabatabaei, S., M., & Afrazeh, A. (2015). The interaction of the performance factors in ACHIEVE model: A study in Iran, International Journal of Organizational Leadership, 4, 170-180.