بررسی تأثیر گونه‌های فرهنگ سازمانی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (کرایش استراتژیک)

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد پرند

3 استادیار گروه مدیریت اجرایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد پرند

چکیده

ارزش‌های فرهنگی بر جنبه‌های مختلف فرایند مدیریت منابع انسانی تأثیر می‌گذارد. هدف این مقاله بررسی نقش ارزش‌های فرهنگ سازمانی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه است. در این مقاله تاثیر مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی براساس مدل فرهنگی هافستد بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه براساس استاندارد پی.ام.باک[1]، مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه‌های اصلی و فرعی تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه در بیش از 20 سازمان و شرکت پروژه‌محور، مورد آزمون قرار گرفته است. پژوهش از نوع پیمایشی بوده و داده‌های حاصل از پرسشنامه ها به‌روش نمونه‌گیری تصادفی و از بین 2000 نفر از کارکنان جامعه موردمطالعه، گردآوری شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای فرهنگی؛ فاصله قدرت، فردگرایی و جمع‌گرایی بر فرایند مدیریت منابع انسانی پروژه تاثیرگذار هستند. آنچه که در یافته‌های تحقیق به صورت بارزی به تأیید رسید؛ اثر منفی متغیر فردگرایی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه و بالعکس نقش مثبت متغیر جمع‌گرایی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه بوده است که نشان‌دهنده نقش کلیدی توسعه شاخص‌های فرهنگ سازمانی بر فرایند مدیریت منابع انسانی پروژه می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Organizational Culture Types On Human Resource Management of Project Processes

نویسندگان [English]

  • shadi vafakhah 1
  • morteza yar ahmadi 2
  • ali reza tamjid yamche loo 3
1 university
چکیده [English]

Cultural values affect different aspects of HRM processes. This research in aimed at investigating the role of organizational culture values in HRM processes. The impact of the components of organizational culture on human resource management processes, based on Hofstede's cultural model, is investigated by Standard Project Management Body of Knowledge (PMBOK). The primary and secondary hypotheses of the research are tested through questionnaires in more than 20 organizations and project-based companies. This is a survey research whose data are collected through random sampling by distributing questionnaires among 2,000 employees of the community. Research findings indicate that cultural variables, power distance, individualism and collectivism influence the process of HRM of projects. The findings of the research substantially confirmed that individualism affects HRM processes of the project negatively. However, collectivism leave positive effects in HRM processes of the project. This signifies the key role of development of organizational culture indicators on the HRM of project process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • human resource management of project
  • Hofstede's model
  • PMBOK standard

ابراهیمی‌نژاد رفسنجانی، میثم و شاکری، اقبال (1389)، مروری بر نقش فرهنگ در موفقیت پروژه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی، ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه.

دیویس، استانلی (1376)، مدیریت فرهنگ‌سازمانی، ترجمۀ ناصر میرسپاسی و پریچهر معتمد گرجی، چاپ دوم، تهران: مروارید.

رابینز، استفن (1391)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمۀ پارساییان و اعرابی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

زارع اشکذری، جلال‌الدین (1391)، آسیب‌شناسی استقرار استاندارد مدیریت پروژه از منظر فرهنگ سازمانی، تهران، هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه.

شاین، ادگار (1383)، فرهنگ سازمانی، ترجمۀ محمدابراهیم محجوب، تهران: فردا، چاپ اول.

شاین، ادگار (1383)، مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری، ترجمۀ برزو فرهی و شمس‌الدین نوری نجفی، تهران، سیمای جوان، چاپ اول.

طوسی، محمدعلی (1377)، فرهنگ سازمانی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.

فرهی بوزنجانی، برزو و زارع اشکذری، جلال (1385)،معرفی چارچوب مفهومی اندازه‌گیری فرهنگ سازمانی،مجله مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه امام حسین(ع).

فرهی بوزنجانی، برزو و زارع اشکذری، جلال‌الدین (1391)، فرهنگ سازمانی و پلیس، تهران: سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا.

قدوسی، پرویز و ربیعی، زهرا (1394)، تأثیر فرهنگ سازمانی بر توسعۀ تیم‌های پروژه‌های ساخت، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه.

موحدی، مسعود (1389)،ابعاد فرهنگ سازمانی در سازمان‌های صنعتی بزرگ ایران، فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، سال 2، شماره 2، شماره پیایی 6: 115-91.

 

A Guide to the project Management Body OfKnowledge (2013). Fifth Edition. Project Management Institute,Inc. USA

Bredillet. C, Yatim. F, Ruiz. PH. (2011). Project management deployment: The role of cultural factors. International Journal of Project Management 28 (2011) 183–193

Georg, G. Gordon, (1992). Predicting Corporate Performance From Organizational Culture, Journal Of Management Studies, Vol. 26. No. 6. November.

Istrate,L, Marian,L (2014), Research on the Use of Project Management in Organizational Culture Change in Public Administration Institutions. Procedia Economics and Finance, Volume 3, 2014, Pages 617–622

Jaeger, M, Adair. D (2016). Organisational culture of construction project managers in the GCC countries. Engineering, Construction and Architectural Management. Vol. 20 No. 5, pp. 461-473

Kuchta, Dorota, Sukpen, J (2013). Culture and Project Management. Journal of Intercultural Management. Vol. 5, No. 3, September 2013, pp. 23–38

Sui Pheng, L, Yuquan, S (2014). An exploratory study of Hofstede’s cross-cultural dimensions in construction projects. Management Decision 40/1 [2002] 7±16

Turner. R, Huemann,M, Keegan. A (2010). Human resource management in the project-oriented organization: Employee well-being and ethical treatment.International Journal of Project Management, Volume 26, Issue 5, July 2008, Pages 577–585

Vigsnæs Bjørseth, S (2014). The Impact of Cultural Differences on Project Management in the Norwegian Oil and Gas Industry a qualitative research with emphasis on communication in international project management teams. Dublin Business School, MBA Project Management Masters Dissertation