بررسی و تحلیل وضعیت نظام ارزشیابی عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانش اموخته دکتری مدیریت منابع انسانی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانش اموخته دکتری رشته مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

وجود یا فقدان نظام ارزشیابی عملکرد مؤثر و کارآمد، با حیات و مرگ سازمان رابطۀ مستقیم دارد. سازمان‌ها وظیفه دارند تا درجهت هرچه کارآمدکردن این نظام تلاش نمایند. این پژوهش با هدف بررسی، تحلیل و نقد نظام ارزشیابی عملکرد در یکی از سازمانها انجام شد. روش تحقیق ازحیث نوع تحقیق، کاربردی و ازجهت ماهیت، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران و کارشناسانی می‌باشند که در فرایند طراحی، اجرا و نظارت بر نظام ارزشیابی عملکرد، نقش داشته‌اند. این تعداد که مستقر در استان تهران هستند 30 نفرند که به‌صورت تمام‌شماری انتخاب شده‌اند. شش پرسشنامه تحقیق در شش مرحله بین نمونه آماری توزیع شده است. برای بررسی و شناسایی چالش‌های نظام ارزشیابی عملکرد، داده‌های بهنجار (نرمال) از آزمون کولموگروف اسمیرونوف و برای میزان تأثیر هریک از چالش‌های شناسایی‌شده بر نظام ارزشیابی کارکنان از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون‌های انجام‌شده نشان داد که نظام ارزشیابی عملکرد در تمامی ابعاد (ورودی‌ها، محتوا، ارزشیاب‌ها، ارزشیابی‌شوندگان، شیوه‌های اجرا و خروجی‌ها) با آسیب‌ها، مشکلات و کاستی‌هایی مواجه است.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Appraisal and Evaluation of the Status of Performance Evaluation System

نویسندگان [English]

  • mohammadreza soltani 1
  • mohammadhosein talaee 2
  • ahmad saberi moghadam 3
1 university
2 universiti
چکیده [English]

The existence or absence of an effective performance evaluation system is directly related to the life or death of organizations. Organizations are supposed to work hard to optimize this system. This research is intended to review, analyze and criticize the performance evaluation system in an organization. This applied research follows a descriptive-survey method. The statistical population of this research contains managers who are involved in the design, implementation and monitoring of performance evaluation system. They include 30 experts working in Tehran province all of whom were selected as sample group. Six questionnaires were distributed among the subjects in six statistical stages. To investigate the challenges involved in performance evaluation system, the normal data from the Kolmogorov-Smirnov test was employed. Furthermore, the multivariable regression method was used to measure the impact of each of the identified problems on the employees’ evaluation system. The results indicated that the performance evaluation system is suffering from problems and shortcomings in all dimensions (inputs, content, evaluators, examinees, performance methods, and outcomes).

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • evaluation system
  • performance evaluation system
بردبار، غلامرضا؛ کریمی، اوژن؛ زارع، ناصر؛ کنجکاو و منفرد، امیررضا (1391)، شناسایی مؤلفه‌ها و الگوهای شایسته‌گزینی برای بهینه‌سازی مدل جانشین‌پروری کارکنان، دوفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال چهارم، بهار و تابستان 1391: 87 ـ 114.
بشرویی، ابولفضل (1390)، طرح آسیب‌شناسی ارزشیابی کارکنان اداری و آموزشی و ارائه راهکارهای بهبود اجرایی آن از دیدگاه کارمندان آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی، اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی.
حیدری، علی‌اصغر، (1392)، آسیب‌شناسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان هتل‌های پنج‌ستاره تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
دعائی، حبیب‌اله (1381)، مدیریّت منابع انسانی؛ چاپ پنجم، مشهد: انتشارات بیان هدایت.
سلطانی، محمدرضا و علیانی، موسی (1396)، مقایسه تطبیقی و تحلیلی نظام ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی شایستگی‌ها در سازمان، مجله پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال نهم شماره 1 بهار 1396: 157 ـ 182.
سلطانی، محمدرضا؛ طلایی، محمدحسین و حسنی، محمداسماعیل (1394)، پایان‌نامه: بررسی چالش‌های فراروی نظام ارزشیابی شایستگی‌های پاسداری از دیدگاه فرماندهان و مدیران، دانشکده مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع).
علوی، امین‌اله (1378)، مطالعه‌ای تطبیقی در زمینه ارزشیابی کارکنان در چند کشور نمونه و پیشنهاد یک الگوی مطلوب ارزشیابی عملکرد‌، تهران: مرکزآموزش مدیریت‌ دولتی.
محمودی کوچک‌سرایی، علی‌اصغر؛ فاهانی، مهدی و رسته‌مقدم، آرش (1394)، آسیب‌شناسی نظام آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه‌شاخگی، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی.سال دوم، شماره 5: 28 ـ 41.
میزایی، لادن (1391)، آسیب‌شناسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت فولاد آذربایجان)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
هاروی، دونالد اف و دونالد ار براون (1377)، رویکرد تجربی به توسعه سازمان (مدیریت تحول)، ترجمه عباس محمدزاده، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 
Atkinson, A.A., Waterhouse, J.H., and Wells, R.B. (1997), A stakeholder Approach to strategic performance Measurement, Sloan Management Review Spring, 25-37.
Cross, K.F. & Lynch, R.L. (1989). The SMART way to define and sustain success, National Productivity Review, 9(1).
Cygler, J. & Sroka, W. (2014). Structural pathologies in inter-organizational networks and their consequences. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 52-63.
DeRosier, M. Kameny, R. Holler, W. Davis, N. O. & Maschauer, E. (2013). Career progress in online and blended learning environments. Academic Psychiatry, 37(2), 98-103.
Eisazadeh, A. Amiri, E. & Ranjbar, M. (2015). Pathology of Human Resources System Based On the Three-Branch Model in Education of Parsian City. Jurnal UMP Social Sciences and Technology Management Vol, 3(2).
Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (1992). The Balanced scorecard: Measures that Drive performance, Harvard Business Review, 71-79.
Karimi, M. Khodaie, R. & Chaghouee, Y. (2014). Organizational pathology in the area of human resource productivity (Case study: Iranian Airports Company). International Journal of Advance Studies in Humanities and Social Science, 2(1), 25-50.
Keegan, D.P., Eiler, R.G., Jones, C.R. (1989). Are your performance measures obsolete, Management Accounting, 45-50.
Krause, O. & Martins, K. (1999). Performance management, International Conference on Advances in Production Management Systems.
Neely, A., Gregory, M and Platts, K (1995), Performance measurement system design; a literature review and research agenda. International Journal of Operation & Production Management. Vol.15, No.4.
Tichy, N.M., H.A. Hornstein, and J.N. Nisberg. (1997). Organization diagnosis and intervention strategies: developing emergent pragmatic theories of change. In W. W. Burke (Ed.). Current Issue and Strategies in Organization Development(pp. 361- 383). New York, NY: Human.