مدل نظام تامین و تعدیل منابع انسانی (کنکاشی در قانون مدیریت خدمات کشوری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

2 نویسنده مسئول استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

4 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت رشت ایران

چکیده

در این پژوهش سعی بر آن است تا با مطالعه و آسیب‌شناسی وضع موجود به ارائۀ الگوی مناسب و وضع مطلوب پرداخته شود. مطالعه در چارچوب رویکرد کیفی انجام گرفته است. جامعه آماری و اعضای پانل خبرگان این پژوهش را 20 نفر از اساتید مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی تشکیل دادند. داده‌های کیفی از میان مصاحبه با مشارکت‌کنندگان پژوهش گردآوری شد. برای این منظور، مصاحبه‌هایی بین 45 تا 60 دقیقه انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در مراحل مختلف انجام گرفت و براساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان‌دهندۀ استخراج بالغ بر 304 کد یا مفهوم اولیه از مصاحبه‌ها و نیز احصای121 مفهوم و 36 مقوله یا طبقه فرعی است. پس از تعیین 36 طبقه فرعی، مرحله ساخت طبقه‌های اصلی شروع شد. باتوجه‌به طبقه‌بندی‌های فرعی، 8 طبقه اصلی تحت عناوین «برداشت‌های ناصحیح و خطاهای ادراکی»، «برنامه‌ریزی منابع انسانی در سازمان‌ها»، «طراحی نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی متمایز»، «نظام ارزشیابی معیوب»، «رابطه‌گرایی»، «ویژگی‌های سازمانی»، «ویژگی‌های فردی» و «تأمین و تعدیل منابع انسانی شایسته» شکل گرفت که در قالب شرایط علی، مقوله‌محوری، عوامل زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، راهبرد و پیامد تعریف شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Human Resource Supply and Adjustment System (An Investigation in the Civil Service Management Act)

نویسندگان [English]

  • Sajjad Salehi-Kordabadi 1
  • Karamollah Daneshfard 2
  • naser mirsepasi 3
  • Mehrdad Goudarzvand-Chegini 4
2 Professor of Public Administration, Azad University, Science and Research Branch
3 University faculty member
4 Department of Public Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Carrying out a pathological study of the present situation, this research intends to present an appropriate model for the desirable situation. The study is conducted through a qualitative approach. The statistical community of this research includes a panel of 20 experts and professors of public administration in human resource. Qualitative data were collected from interviewers with the research participants taking part in interviews lasting between 45 to 60 minutes. Data analysis was performed in different stages based on which a qualitative research model was designed. The analyses resulted in the identification of more than 304 codes or initial concept of interviews, as well as 121 concepts and 36 components or subcategories. Having defined 36 subfloors, the researchers began the designing of the main categories. According to the subcategories, eight main categories were defined which were classified as "misconceptions and perceptual errors", "human resource planning in organizations", "designing a different human resource supply and adjustment system", "defective evaluation system", "relationship orientation", "organizational features", "individual characteristics", and "supply and adjustment of proper human resources". They were defined in terms of causal conditions, essential categories, grounding factors, interventional factors, strategy and outcome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meritocracy
  • relationship orientation
  • defective evaluation system
حسنی، علی و شمس، عبدالحمید (1391)، راهکارهای مبارزه با فساد اداری براساس ارزش‌های اسلامی، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال دوم، شماره اول: 104 ـ 81.
درویش، حسن؛ موغلی، علی‌رضا؛ موسوی، محمد و پناهی، بلال (1393)، تبیین شایستگی‌های منابع انسانی در شرکت ملی پتروشیمی ایران، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، شماره 11: 111 ـ 92.
رحمانی‌فضلی، عبدالرضا (1394) نظام پرداخت حقوق، قابل دسترسی در
http://www.alef.ir/vdcir3ar5t1avq2.cbct.html?289624
رهنمای‌رودپشتی، فریدون و غفاری، عباس (1387)،توسعه منابع انسانی، مطالعه موردی: روش‌های نوین جذب، مشتمل بر دستاوردهای کاربردی و سنجش اثربخشی آن، انتشارات ترمه، چاپ اول، تهران.
صالحی‌کردآبادی، سجاد (1392)، رابطه بین مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایه فکری، دو فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال پنجم، شماره 1 (پیاپی 13): 22 ـ 1.
طهرانی، مریم؛ مالکی، محمدرضا و غفرانی، فهیمه (1393)، قانون مدیریت خدمات کشوری (اصول، مبانی و راهبردهای پیشنهادی)، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و یکم، شماره 79: 222 ـ 185.
عباس‌پور، عباس؛ احمدی، منیژه؛ رحیمیان، حمید و دلاور، علی (1395)، تبیین و ارائه مدل شایستگی سربازرسان در سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد نظریه داده‌بنیاد، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال سوم، شماره 10: 124 ـ 95.
میرسپاسی، ناصر (1388)،مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار با نگرشی به روند جهانی‌شدن، نشر ترمه، چاپ چهارم، تهران.
Andersson, T. (2010),"Struggles of managerial being and becoming: Experiences from managers' personal development training", Journal of Management Development, Vol. 29, No. 2, pp. 167–176.
Armstrong, M. (2010),"Armstrong's essential human resource management practice a guide to people management",Kogan Page Limited, Great Britain and the United States.
Bassi, L.; McMurrer, D. (2007),"Maximizing your return on people", Harvard Business Review, Vol. 85, No. 3, pp. 115-123.
Bell, B.S.; Wiechmann, D.; Ryan, A.M. (2006),"Consequences of organizational justice expectations in a selection system", retrieved [insert date], from Cornell University, ILR School site: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/articles/408/
Boyatzis, R.E. (1982),"The CompetentManager", New York; Wiley.
Brown, D.R.; Harvey, D. (2006),"An Experiential Approach to Organization Development", Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Çizel, B.; Anafarta, N.; Sarvan, F. (2007) "An analysis of managerial competency needs in the tourism sector: the case of Turkey", Tourism Review, Vol. 62, No. 2, pp. 14-22.
Daly, J. L. (2015),"Human resource management in the public sector: policies and practices", Published by Routledge, New York.
Dreyfus, C.R. (2008),"Identifying competencies that predict effectiveness of R&D managers", Journal of Management Development, Vol. 27, No. 1, pp. 76–91.
Gibbs, C.; MacDonald, F.; MacKay, K. (2015),"Social media usage in hotel human resources: recruitment, hiring and communication", International Journal of ContemporaryHospitality Management, Vol. 27, No. 2, pp.170-184.
Gruicic, G.; Benton, S. (2015),"Development of Managers’ Emotional Competencies: Mind-Body Training Implication", European Journal of Training and Development, Vol. 39, No. 9, pp. 15-23.
Ismail, M.; Kassim, M.I.; Amit, M.R.M.A.; Rasdi, R.M. (2014),"Orientation, attitude, and competency as predictors of manager’s role of CSR-implementing companies in Malaysia", European Journal of Training and Development, Vol. 38, No. 5, pp. 415–435.
Jo, S.J.; Park, S. (2016),"Critical review on power in organization: empowerment in human resource development", European Journal of Training and Development, Vol. 40, No. 6, pp. 390-406.
Jones, R.; Noble, G. (2007),"Grounded theory and management research: a lack of integrity?",Qualitative Research inOrganizations and Management: An International Journal, Vol. 2, No. 2, pp. 84-103.
Jordan, M.W. (2015),"Competencies for public library managers: diversity in practice", Library Management, Vol. 36, No. 6/7, pp. 462-475.
Katz, Robert L. (1974),"Skills of an Effective Administrator", Harvard Business Review, Vol. 33, No. 1, pp. 15-23.
Kluemper, D.H.; Mitra, A.; Wang, S. (2016),"Social Media use in HRM", Research in Personneland Human Resources Management, Vol. 34, pp. 153- 207.
Knox, C.C.; Haupt, B. (2015),"Incorporating cultural competency skills in emergency management education", Disaster Prevention and Management, Vol. 24, No. 5, pp. 619–634.
Koenigsfeld, J.P.; Perdue, J.; Youn, H.; Woods, R.H. (2011),"The changing face of competencies for club managers", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 23, No. 7, pp. 902–922.
McClelland, D.C. (1973)," Testing for competence rather than for intelligence", American Psychologist, Vol. 28, No. 1, pp. 1-14.
McCredie, H.; Shackleton, V. (2000),"The unit general manager: a competency profile", PersonnelReview, Vol. 29, No. 1, pp. 106-114.
Mintzberg, H. (1973),"The Nature of Managerial Work", New York: Harper Row.
Ng, E.S.; Parry, E. (2016),"Multigenerational Research in Human Resource Management", Research in Personnel and Human Resources Management, Vol. 34, pp. 1-41.
Olander, H.; Hurmelinna-Laukkanen, P.; Heilmann, P. (2015),"Human resources – strength and weakness in protection of intellectual capital", Journal of Intellectual Capital, Vol. 16, No. 4, pp. 742-762.
Othman, N.L.; Jaafar, M. (2013),"Personal competency of selected women construction project managers in Malaysia", Journal of Engineering, Design and Technology, Vol. 11, No. 3, pp. 276–287.
Pionke, J.E. (2008),"Exploring the recruitment, selection, and professional development of law enforcement personnel in Midwestern suburban cities", A Dissertation Presented to the Fulfillment of Requirements for the Degree of Doctor o f Philosophy, Faculty of Argosy University/Chicago.
Prahalad, C. K.; Hamel, G. (1990),"The core competence of the corporation", Harvard BusinessReview, Vol. 68, No. 3, pp. 79-91.
Qiao, J.X.; Wang, W. (2009),"Managerial competencies for middle managers: some empirical findings from China", Journal of European Industrial Training, Vol. 33, No. 1, pp. 69-81.
Rashid, S.; Hossain, M. (2015),"HR planning and recruitment & selection process in Bangladeshi organizations", available at: http://www.slideshare.net/muktadirnsu/hr-planning-and-recruitment-selection-in-bangladeshi-organizations.
Rue, W.; Byars, L. (2001),"Supervisory, key link to productivity", McGraw Hill.
Sparrow, P. (1998),"The pursuit of multiple and parallel organizational flexibilities: reconstituting jobs", European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 7, No. 1, pp. 79-95.
Thibault, E.A., Lynch, L. M.; McBride, R.B. (2001),"Proactive police management", Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Thompson, A.A.; Strickland, A.J. (2003),"Strategic management: Concepts and cases", (13th ed.), New York: Irwin-McGraw Hill.
Uhbiyati, N. (2015) "A competency-based model of the human resource development management of ustadz at salaf boarding school", International Journal of Educational Management, Vol. 29, No. 5, pp. 695–708.
Ulrich, D.; Brockbank, W.;  Johnson, D.;  Sandholtz, K.; Younger, K. (2008),"HR Competencies: Mastery at the Intersection of People and Business", Publish by Society For Human Resource Management.
Whetten, D.; Cameron, K. (2005),"Developing management skills", New York: Addison- Wesley, Wheelan.
Wilson, I. (1980),"Assessing management and needs training", Development Journal, No. 23, pp. 61-76.