دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تابستان 1395، صفحه 1-260 (شماره پیاپی 24) 

مقاله پژوهشی

1. دستاوردهای برنامۀ مرشدی رسمی برای سازمان‌ها

صفحه 1-26

قنبر محمدی الیاسی؛ نیلوفر نصیری


2. طراحی مدل شایستگی چندبُعدی مدیران و کارکنان

صفحه 27-52

محمدرضا پورعابدی؛ وحید ضرابی؛ حنان سجادی نائینی؛ زهرا رضی


3. طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکی از نهادهای انقلاب اسلامی

صفحه 53-83

علی فرهی؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ محمدرضا سلطانی؛ یداله محمدیان


5. بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمان

صفحه 113-136

غلامعلی طبرسا؛ صدیقه شریفی؛ سیداحمد حسینی


7. شناسایی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

صفحه 161-181

سید سعید شجاعی؛ غلامرضا جمالی؛ نیکزاد منطقی