نقش سرمایۀ انسانی در افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری بر پایۀ مدل سه‌شاخکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی ،دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

امروزه سرمایه‌های ‌انسانی سازمان‌ها به عنوان محور اصلی رشد و تعالی تلقی می‌شود و این موضوع در رابطه با افراد فعال در بازار سرمایه از مرتبه و جایگاه بالاتری برخوردار است که اهمیت بررسی کارآمدی منابع‌انسانی در افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و تبیین نقش این منابع در تصمیم‌گیری‌‌های سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. هدف اصلی پ‍ژوهش حاضر، ارائه الگویی جهت تبیین نقش منابع‌انسانی در ارتقای بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه براساس روش تحلیل بنیادی و تحلیل فنی(تکنیکی) می‌باشدکه با روش تحقیق زمینه‌یابی به توصیف، تبیین و کشف پرداخته است که در این رابطه ابتدا وضع موجود، توصیف و سپس به‌صورت علّی تبیین و الگوی تبیین نقش سرمایۀ‌ انسانی، طراحی شده است. نتایج پژوهش، اثبات نمود که استفاده صرف از روش‌های سرمایه‌گذاری تحلیل بنیادی و تحلیل فنی نمی‌تواند بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران را محقق نماید و افزایش کارآمدی این الگو‌ها وابسته به دانش، تخصص، تجربه و مهارت سرمایۀ ‌انسانی می‌باشد. لذا، هرچند جایگاه سیستم و نگرش سیستمی در ادارۀ سازمان‌ها و انجام امور انکارناپذیر است، اما در مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری، شناخت میزان نقش منابع ‌انسانی، لازم و حیاتی می‌باشد که با استفاده از الگوی به‌دست‌آمده از نتایج این تحقیق می‌توان به این شناخت برای هر شرکت به‌طور خاص دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Human Resource in Investment Efficiency on the Basis of Three-Dimensional Model

نویسندگان [English]

  • abbas salehi ardestani 1
  • hadi varzeshkar 2
چکیده [English]

Human resource is now regarded as the main approach for the development and excellence of organizations. This is more important for people who are active in capital market, since the effect of assessing human resource efficiency in increasing investment efficiency and decision making is essential. This research is intended to propose a model for identifying the role of human resource in the promotion of investment efficiency in capital markets. This is a basic and technical analysis research, which follows a survey method for description and identification. First, the status quo is described and then causes are identified and the model of the role of human resource is designed. The results indicate that basic and technical analysis investment cannot fulfill the demands of investors. The efficiency of these models depends highly on having knowledge, expertise, experience and skill in human resource. Therefore, although the role of systems and systematic attitude is obvious, identification of the role of human resource is inevitable. This is acquired through the model resulted from this research, which can be applied to all organizations individually.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource
  • Three-Dimensional Theory
  • Investment
  • Efficiency
  • Systematic Attitude

آرمسترانگ، مایکل (1381)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل. ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.

ایستربای ـ اسمیت، مارک و ریچارد ثورب و اندی‌لو (1384)، درآمدی بر تحقیق مدیریت، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.

پورکریمی، جواد (1383)، توسعه پایدار، توسعه انسانی و اشتغال دانش‌آموختگان، در آموزش عالی و توسعه پایدار (مجموعه مقالات همایش 27 و 28 بهمن 1383) 1، تهران، مؤسسۀ پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی، انجمن آموزش عالی ایران.

تهرانی، رضا (1388)، مدیریت مالی، تهران، نگاه دانش.

چارلز پی، جونز (1388)، مدیریت سرمایه­گذاری، رضا تهرانی، عسگر نوربخش، تهران، نگاه دانش.

داموداران، آسوات (1387)، ارزش‌گذاری سهم (مفاهیم و مدل‌های کاربردی) 2، شرکت تأمین سرمایه امین، تهران، انتشارات سازمان فرهنگی فرا.

داموداران، آسوات (1387)، ارزش‌گذاری سهم (مفاهیم و مدل‌های کاربردی) 1، شرکت تأمین سرمایه امین، تهران، انتشارات سازمان فرهنگی فرا.

دلاور، علی (1380)،مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، انتشارات رشد.

راعی، رضا و پویان فر، احمد (1391)، مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

رضائیان، علی (1373)، تجزیه­وتحلیل و طراحی سیستم، تهران، انتشارات دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.

زاهدی، شمس السادات (1380)، روابط صنعتی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

سعادت، اسفندیار (1380)، مدیریت منابع انسانی، تهران، سمت.

سید جوادین، سید رضا (1382)،مبانی مدیریت امنابع نسانی، دانشگاه تهران.

عباس‌پور، عباس (1381)، مقایسه کارکردهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران، آخرین کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و طراحی و تبیین مدل فرآیند بهینه برای آن، به راهنمایی: اسفندیار سعادت، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

فلاح شمس لیاستانی، میرفیض (1392)، جزوه آموزشی مدیریت سرمایه گذاری، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

زاهدی، شمس السادات (1380)، «روابط صنعتی»، چاپ هفتم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

لوین، ریچارد آی و رابین، دیوید اس (1388)، آمار برای مدیریت 2، عباس صالح اردستانی، محمدرضا سعدی، تهران، اتحاد.

محمدی، علی (1392)،. مرجع کامل تحلیل تکنیکال، تهران، انتشارات آراد.

مورفی، جان (1392)، تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، ترجمۀ:کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی، تهران، انتشارات چالش.

میرزایی اهرنجانی، حسن (1369)، زمینه‌های فکری و اجتماعی نظریه‌های مدیریت، تهران، مجله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (دانش مدیریت).

میرزایی اهرنجانی، حسن و امیری، مجتبی (1381)،‌ ارائه مدل سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیرساخت‌های بنیادین تئوری‌های مدیریت، تهران، مجله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال پانزدهم، ش 56، صص 21-3.

میرسپاسی، ناصر (1369)، مدیریت منابع انسانی، تهران، انتشارات نقش جهان.

وبگاه مدیریتی ایران [www.managerial.ir]

ورزش‌کار، احمد (1393)، مجموعه در یک نگاه‌های مدیریتی، تهران، انتشارات رصد علم.

ـــــــــــــــــــــــ (1372)، جزوه مدیریت سرمایه گذاری، دانشگاه اصفهان.

ـــــــــــــــــــــــ (1387)، معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات در یکی از سازمان‌های نظامی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال اول، ش 1، ص 56.

ـــــــــــــــــــــــ (1392)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته، دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده مدیریت.

ورزشکار، احمد و محمدی، ابوالفضل (1387)، معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات در یک سازمان نظامی، فصلنامه پژوهش­های ‌مدیریت منابع انسانی، 8254-8002، زمستان 1387،
78-51.

 

ورزش‌کار، هادی (1393)، بررسی و مقایسه بازدهی اکتسابی ناشی از انتخاب سهم براساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران،پایان‌نامه به راهنمایی: عباس صالح اردستانی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت واحد تهران مرکز.

Achelis, B. Steven (2010). Technical Analysis from A to Z. McGrow-Hill

Alvarez-Ramirez, J. Fernandes-Anaya, G. And Ibarra-Valdez, C (2004). Some issues on the stability of trading based on technical analysis. Physica A.

Archer, Michael Duane (2008). Getting Started in Currency Trading. John Wiley & Sons.

Boroden, Carolyn (2008). Fibonacci trading: how to master the time and price advantage. Mcgraw-hill.

Cofnas, Abe (2008). The forex trading course : a self-study guide to becoming a successful currency trader. John wiley & sons.

Duddella, Suri (2007). Trade Chart Patterns Like The Pros: Specific Trading Techniques. Privately published.

Fischer, robert and jens (2011). Trading With Charts for absolute Returns. John wiley & sons.

Jenni L.Bettman and etal (2009). Fundamental and Technical Analysis: Substitutes or Complements?. Accounting and Finance.

Johnson, William F. And Raton, Boca (2010). Is Buy and Hold Investing Really Dead. SSRN.

Kirkpatrick, Charles D. & Dahlquist, Julie R ( 2007). Technical Analysis: the complete resource for financial market technicians. Financial times Press.

Lev, B., Thiagarajan, R., (1993). Fundamental Information Analysis, Journal of Accounting Research 31, 215-90.

Levy, A. Robert (1966). Conceptual Foundations of Technical Analysis. Financial Analysts Journal.

Lien, Kathy (2009). Day Trading and Swing Trading the Currency Market. John Wiley & Sons.

Ponis, Ed (2007). Forex Patterns and probabilities. John Wiley & Sons.

Saleh Ardestani , Abbas ; Varzeshkar , Hadi (1393). Study of workability and effectiveness of submitted fundamental analysis model in comparison with technical analysis trends indicators in pharmaceutical companies. International Journal of Hospital Research (ISC). 2251-8940, 1393.

Shamah, shani (2003). A Foreign Exchange Primer. John Wiley & Sons.

sharpe, William F (1978). Investment, Prentice-Hall.

Yotov, llian (2010). The Quarters Theory: The Revolutionary New Foreign Currencies Trading Method. John Wiley & Sons.