شناسایی عوامل مؤثر در بروز رفتار جانشین‌پروری: رویکردی کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی،پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری و عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

طی دهۀ گذشته با مطرح‌شدن مباحثی مانند شایسته‌سالاری و پرورش و توسعۀ مدیران کشور، جرقه‌های مطالعه در زمینۀ جانشین‌پروری زده شده است؛ اما با توجه به نیاز روزافزون سازمان‌ها، بویژه سازمان‌های فرهنگی به نظام جانشین‌پروری، تلاش‌های مطالعاتی اندکی در این زمینه، بویژه بررسی عوامل مؤثر در بروز رفتار جانشین‌پروری انجام شده است. این پژوهش، با هدف شناسایی عوامل مؤثر در بروز رفتار جانشین‌پروری صورت پذیرفته است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل مدیران سازمان‌های فرهنگی استان قم و نمونۀ پژوهش به روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع نظری انتخاب شد. این پژوهش، بر اساس نوع هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش، کیفی و شیوه توصیفی بود. به‌منظور جمع‌آوری داده‌های کیفی از ابزار مصاحبه و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌، از فن تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد، سبک رهبری، عوامل روان‌شناختی و عوامل اخلاقی و ارزشی، عوامل مؤثر در بروز رفتار جانشین‌پروری از سوی مدیران هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Factors Affecting Succession Management Behavior in Managers: Qualitative Approach

نویسندگان [English]

  • mahdi ghol verdi 1
  • hasan zareie matin 2
  • gholam reza jandaghi 2
چکیده [English]

Issues such as meritocracy, training, and improvements of managers have raised up the issue of succession in the last decades. Although all organizations, especially cultural ones, call for succession systems, attempts to meet the requirements, particularly for succession behavior, have not been considerable. This research is intended to identify the elements which are effective on succession behavior. Research population includes all the managers at cultural organizations. The sample is selected according to theoretical purposive sampling method. This applied research follows a qualitative method using descriptive technique. The data is collected by the use of interviews, and data is analyzed by thematic analysis method. The results indicated that leadership style, psychological, moral and value components are effective in forming succession behavior in managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession management
  • Succession Behavior
  • Cultural Organizations
  • thematic analysis

ابوالعلایی، بهزاد و غفاری، عباس (1386)، مدیران آینده (مبانی نظری و تجارب عملی برنامه‌های استعدادیابی و جانشین‌پروری مدیران، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

جعفری مقدم، سعید (1386)، مستند­سازی تجربیات مدیران (از دیدگاه مدیریت دانش)، ماهنامۀ کار و جامعه، (83): 50-65.

حسن‌زاده فرزانه ، ژاله (1389)، مثبت­گرایی در رفتار سازمانی، مجله تدبیر، (216): 24- 29.

دانایی‌فرد، حسن و مظفری، زینب (1387)، ارتقای روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژی‌های ممیزی پژوهشی، نشریۀ پژوهش‌های مدیریت، (1): 131-162.

رابینز، استیفن (1379)، تئوری سازمان، مترجمان: الوانی، سیدمهدی و حسن دانایی­فرد، تهران: نشر صفار.

صالحی امیری، سید رضا و کاووسی، اسماعیل (1387)، فرهنگ و مدیریت سازمان­های فرهنگی، تهران: انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام.

طباطبایی مقدم، فرشته (1389)، بررسی کژکارکردهای جانشین­پروری در سطح مدیریت ارشد. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، سعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ­زاده، محمد (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی، نشریۀ اندیشه مدیریت راهبردی، (2): 151-198.

فالمر، رابرت و کانگر، جی (1387)، استعدادیابی و جانشین­پروری: رویکردها و روش­های پرورش مدیر در شرکت‌های پیشرو جهان، مترجم: ابوالعلایی، بهزاد، تهران: انتشارات سرآمد.

قلی­پور، آرین؛ سبک­رو، مهدی؛ استادی، رضا و سید­علیرضا، نقوی­ حسینی (1389)، مرشدیت مکانیزمی برای برنامه‌ریزی جانشین‌پروری در سازمان­های ورزشی، نشریۀ پژوهش­های مدیریت، (9): 5-20.

کالینز، جیم (1392)، از خوب به عالی، مترجم: ناهید سپهرپور،تهران: نشر آوین.

لوتانز، فرد (1391)، سرمایه روان‌شناختی، مترجمان: رضایی­منش، بهروز؛ تقی­زاده، علی­رضا و مریم کاهه،تهران: انتشارات علمی.

لون­ولف، ربه­کا (1389)، برنامه­ریزی جانشین­پروری روشمند، مترجم: خانقایی، غلامحسین، تهران: نسل نواندیش.

مرادی شیرازی، سیدعباس و خراسانی، علی­رضا (1391)، جانشین­پروری رویکردی برنده- برنده برای سازمان­ها، ماهنامه کنترل کیفیت، (53): 43-53.

Barker, B. (2006). Rethinking leadership and change: A case study in leadership succession and its impact on school transformation. Cambridge Journal of Education, 36(2), 277-293.

Christie, D. (2005). Learning to Grow our own: A Study of Succession Planning at‏ ‏Douglas College, Dissertation submitted to Royal Roads University (Canada),1-110.

Dingman, W. W., & Stone, A. G. (2007). Servant Leadership’s Role in the Succession Planning Process: A Case Study. International Journal of Leadership Studies, 2(2), 133-147.

Filser, M., Kraus, S., & Mark, S. (2013). Psychological aspects of succession in family business management. Management Research Review, 36(3), 256-277.

Guba, E. G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. ECTJ, 29(2), 75-91.

Helton, K. A., & Jackson, R. D. (2007). Navigating Pennsyivania's Dynamic Woricforce: Succession Pianning in a Compiex Environment. Public Personnel Management, 36(4), 335-347.

Kvale, Steinar. (1996). Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.

Landry, P. (2011). A Conceptual Framework for Studying Succession in Artistic and Administrative Leadership in the Cultural Sector. International journal 44 of arts management, 13(2), 44-58.

Levitz, A. M., & University, W. (2008). Succession Planning and Leadership Development: Wilmington University.

Muhoho, J. M. (2014). Challenges facing human resources succession planning in Tanzania's work organizations: The case of public and private work organisations based in Dar es salaam region. International Journal of Innovation and Scientific Research, 12(1), 232-247.

Ndubisi, N. O. (2010). The impact of personal culture on sophisticated succession planning by owner-managers of SMEs in Malaysia. Academy of Entrepreneurship Journal, 16(1), 41-54.

Pandey, S., & Sharma, D. (2014). Succession Planning Practices and Challenges: Study of Indian Organisations. Procedia Economics and Finance, 11, 152-165.

Porkiani, M., Beheshtifar, M., & Nekoie-Moghadam, M. (2010). Succession Planning In Iranian Governmental Agencies . Journal of American Science, 6(12) , 736.-741.

Rothwell, W. J. (2002). Putting success into your succession planning. Journal of Business Strategy, 23(3), 32-37.

Stadler, K. (2011). Talent reviews: the key to effective succession management. business strategy series, 12(5), 264-271.

Zajac, E. J. (1990). CEO selection, succession, compensation and firm performance: A theoretical integration and empirical analysis. Strategic Management Journal, 11(3), 217-230.