طراحی مدل شایستگی چندبُعدی مدیران و کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دانشگاه تهران،هیئت علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

2 عضو هیئت علمی پژوهشی،کارشناس ارشدمهندسی سیستمهای اقتصادی-اجتماعی،پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

3 کارشناس ارشد مدیریت سیستم وبهره وری ،پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

4 کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی -اجتماعی،پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

چکیده

این مقاله با هدف توسعة مدل شایستگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین شده است. برای این منظور به شیوه‌ای ترکیبی، شایستگی‌های اولیه از منابع مختلف جمع‌آوری شده و با اخذ نظرات و مبتنی بر روش کمی نمونه‌گیری از کارشناسان و مدیران سازمان در قالب پرسشنامه اولویت‌بندی گردیده‌اند و سپس بر اساس روش کیفی مبتنی بر بررسی مستندات سازمان و انجام مصاحبه‌ عمیق خبرگی با مدیران تکمیل شده است. مبتنی بر این فرآیند، چارچوب شایستگی سازمان مشتمل بر 40 گروه شایستگی مختلف است که در چهار لایة: شایستگی‌های پایه، شایستگی‌های مدیریتی، شایستگی‌های عمومی و شایستگی‌های تخصصی سازمان تدوین شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Multi-Dimensional Model for Managers and Employees

نویسندگان [English]

  • mohammad reza poor abedi 1
  • Vahid Zarrabi 2
  • hannan sajadi naeeni 3
  • zahra razi 4
2 ICT Research Center of ACECR
چکیده [English]

This research is intended to propose a model for competency at “Formulating Regulations and Communication Organization”. In a compound method, the early competencies were first collected from various sources. They were prioritized through asking questions from experts and managers in a questionnaire according to the quantitative sampling method. This was accomplished by reviewing the documents and conducting deep interviews with managers through qualitative method. The process ended in a competency framework including 40 competency groups at four levels: basic competencies, managerial competencies, general competencies, and special competencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Development
  • Competency model
  • Put Into Practice
  • Organization of Formulating Radio regulations and Communications
  • Information Technology and Communication Division

پورکریمی، جواد و صداقت، مریم (1393)، تبیین رابطه شایستگی‌ با سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران در سازمان‌های پژوهشی، فصلنامة پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال ششم، شماره 1، 201-222.

دلاور، علی و زهراکار، کیانوش (1387)، سنجش و اندازه‌گیری در روان­شناسی، مشاوره و علوم تربیتی (جلد اول)، نشر ارسباران،

رضایت، غلامحسین؛ یمنی دوزی سرخابی، محمد؛ کیامنش، علی­رضا و نوه ابراهیم، عبدالرحیم (1390) معماری الگوهای شایستگی‌: ارائه چارچوب مفهومی، دوفصلنامة پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال سوم، شماره 2، 49-81.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1376)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: مؤسسه نشر آگه.

شریفیان، فریدون (1387)، چیستی، خاستگاه‌ها و مبانی نظری پژوهش ترکیبی، پژوهش‌های تربیتی و روان‌شناختی دانشگاه اصفهان، سال‌چهارم، شماره‌اول (شماره 9).

شکورنیا، مریم؛ فکور، عبدالحسین؛ الهام‌پور، محمد و حسین طاهرزاده (1390)، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ارزشیابی استاد توسط دانشجویان، مجلة علمی پزشکی جندی شاپور، 10 (شماره 6 (مسلسل 75))، 583-593.

مهرگان، محمدرضا و زالی، محمدرضا (1385)، در جستجوی فنون تعیین روایی در پژوهش‌های مدیریتی، فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره 14، 5-26.

نیازمند، نرگس­خاتون و محمدی، مهدی (1393)، بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رضایت کارکنان از کیفیت زندگی کاری، فصلنامة پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال ششم، شماره 3، 217-242.

Boyatzis, R. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. New York: John Wiley & Sons.

Bryman, A. (2004). Qualitative research on leadership: a critical but appreciative review. The Leadership Quarterly. 15, (6), 29-69.

Delamare Le Dieat, F. & Winterton, J. (2005). What Is Competence? Human Resource Development International. 8, (1), 27-46.

Draganidis, F. & Mentzas, G. (2006). Competency Based Management: A Review of Systems and Approaches. Information Management and Computer Security 14, (1), 51-64.

Ennis, M. R. (2008). Competency Models: A Review of the Literature and the Role of the Employment and Training Administration (ETA), U. S. Department of Labor.

EU. (2014).  The European e-Competence Framework (e-CF) version 3.0, http://www.ecompetences.eu/e-cf-3-0-download/.

Fogg, C. D. (1999). Implementing your strategic plan: How to turn "intent" into effective action for sustainable change. American Management Association .

Garman, A. N. & Johnson, M. P. (2006). Leadership Competencies: An Introduction. Journal of Healthcare Management. 51, (1).

Hanson, W., Creswell, J., Plano Clark, V., Petska, K., & Creswell, D. (2005). Mixed methods research designs in counseling psychology. Journal of Counseling Psychology. 52, (2), 235-224.

ITU. (2010). ITU Careers and Recruitment. http://www.itu.int/employment/Recruitment/ itu_competencies.htm.

ITU; InfoDev. (Retrieved on 2011).  ICT Regulation Toolkit. http://www. ictregulationtoolkit.org/.

Kumar, A. (2004). Steps in developing Competency Model.

Langdon, D. & Marrelli, A. (2002). A performance-based model for competency identification: The workshop. Bellingham, WA: Performance International.

Lee, Y. (2007). Designing a Favorable Method for Developing Manager Competency Models. Management Sciences Research,2 (1), 173-180.

Lucia, A. & Lepsinger, R. (1999). The Art and Science of Competency Models. San Francisco: Jossey-Bass.

Maddy, D. J., Niemann, K., Lindquist, J. & Bateman, K. (2002). Core competencies for the Cooperative Extension System. Personnel and Organizational Development Committee (PODC) of ECOP.

McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for intelligence. American Psychologist, 28, 1-14.

Mitaree, R. (2007). An Evaluation of a Competency Model Developed and Implemented for Executives at Thai Service Business State Enterprise. RU. Int. J. 1, (1).

Porter, M. (1985). Competitive Advantage. New York: Free Press.

Rodriguez, D. P. (2002). Developing competency models to promote integrated human resource practices. Human Resource Management 41, (3), 309-324.

Rothwell, W. J. (2002). The workplace learner: How to align training initiatives with individual learning competencies.American Management Association .

Sanchez, J. & Levine, E. (2009). What is (or should be) the difference between competency modeling and traditional job analysis? Human Resource Management Review.19, 53-63.

Schoonover, S., Schoonover, H., Nemerov, D. & Ehly, C. (2000). Competency-Based HR Applications; Results of a Comprehensive Survey.Society for Human Resource Management and Arthur Andersen.

Shippman, J. S., Ash, R. A., Battista, M., Carr, L., Eyde, L. D., Hesketh, B. (2000). The practice of competency modeling. Personnel Psychology. 53, 703-740.

Sinnot, G., Madison, G. & Pataki, G. (2002). Competencies: Report of the Competencies Workgroup, Workforce and Succession Planning Work Groups. New York: New York State Governor's Office of Employee Relations and the Department of Civil Service.

Spencer, L. & Spencer, S. M. (1993). Competence at work: models for superior performance. New York: John Wiley and Sons.

Sun, L. & Shi, K. (2008). The HR Competency Studies and the IPMA-HR Competency Training and Certification Program in China.

Sveiby, K. E. (1997). The New Organizational Wealth. San Francisco: Berrett-Koehler.

U.S. Department of Labor. (2003). Competency Model for Mine Safety Inspector/Specialist, (Final Rev. 05/04). Mine Safety and Health Administration.

UNIDO. (2002). UNIDO Competencies.

United States Department of Labor (DoL), Employment and Training Administration. (2012). Information Technology Competency Model. Washington, DC: www.doleta.gov.

United States Department of Labor. (2012). Technical Assistance Guide for Developing and Using Competency Modelsone Solution for the Workforce Development System.

Vathanophas, V. & Thai-ngam, J. (2007). Competency Requirements for Effective Job Performance in the Thai Public Sector. Contemporary Management Research. 3, (1), 45-70.

Young, M. (2002). Clarifying competency and competence. Henley Working Paper 0219, Henley Management College, Henley.

Yuvaraj, R. (2011). Competency Mapping – A Drive for Indian Industries. International Journal of Scientific & Engineering Research2, (8).