شناسایی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه خلیج فارس بوشهر

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

منابع انسانی اعم از کارکنان و مدیران، باارزش‌ترین سرمایه‌های هرسازمانی محسوب می‌شوند و رسالت سازمان باید دادن فرصت مناسب برای رشد و افزایش بهره‌وری آنان باشد. با توجه به اهمیت بهره وری کارکنان، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی و در راستای ماده 79 قانون برنامۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران از طریق برگزاری جلسۀ توفان مغزی به همراه استفاده از اسناد کتابخانه‌ای و پرسشنامه انجام گرفته است. متغیرهای این پژوهش پس از شناسایی در چهار عامل: توانمندساز، مدیریت، انگیزاننده سازمانی و امکانات، طبقه‌بندی و سپس روابط بین آنها تعریف و مدل مفهومی ارائه شده است. داده‌های تجربی موردنیاز برای آزمون مدل مفهومی به‌وسیلۀ یک فقره پرسشنامۀ ساخت‌یافته با طیف 7 گزینه‌ای لیکرت به تعداد 205 آزمودنی، جمع‌آوری و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرارگرفته است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی، بررسی و فرضیه‌های تحقیق به کمک شاخص T-value مورد آزمون قرارگرفته و در سطح معنی‌داری 05/0 تأیید شده‌اند. در نتیجه چهار عامل: مدیریت، انگیزاننده ‌سازمانی، توانمندساز و امکانات به‌عنوان عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی شناخته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the Effective Elements on Human Resource Productivity

نویسندگان [English]

  • sayed saeed shojaei 1
  • Gholamreza jamali 2
  • nikzad manteghi 3
1
2 Assistant Professor of Management Persian Gulf University, Bushehr
3 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University of Shiraz
چکیده [English]

Human resource, including employees and managers, is the most important and most valuable capital for all organizations. Organizations are supposed to manage their mission in such a way that human resource is most productive and best developed. Considering the importance of productivity of the employees, this research is aimed at identifying factors affecting their productivity, regarding Article (79) of the Fifth Five-Year Plan of the Islamic Republic Act, through brain storm sessions as well as library documents and questionnaires. Variables of the research included four factors of empowerment, management, organizational motivation, and facilities. The relationship between these factors were identified, and the model was designed. The data was collected through the 7-point Likert Scale using structured questionnaire with 205 subjects. The data was analyzed by structured equation modelling, SPSS and LISREL software. The validity and reliability of the model were tested by confirmatory factor analysis. The hypotheses were tested by T-value in a level of significance at 0.05. The results indicated that four factors of management, organizational motivation, empowerment, and facilities affected productivity of human resource.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Productivity
  • productivity
  • Mining and Trade Organization of Booshehr
اعظم وزیری، سرور؛ منصوری، حسین و ادیبان، احمد (1388)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهره­وری بر نیروی انسانی با استفاده از تکنیک‌های MADM ، فصلنامۀ تعلیم و تربیت، شماره 100، 135-159.
الله­وردی مصطفی و همکاران (1389)، اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهره­وری منابع انسانی از دیدگاه مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فصلنامه بیمارستان، شماره35. 77-85.
الوانی، سیدمهدی و احمدی، پرویز (1380)، طراحی الگوی عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی انسانی، فصلنامۀ مدرس علوم انسانیۀ سال 5 ، شمارۀ1 ، 1-20.
امامی­میبدی، علی (1384)، اصول اندازه­گیری کارایی و بهره‌وری، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، چاپ دوم.
خاکی، غلام­رضا (1376)، آشنائی با مدیریت بهره‌وری، تهران: انتشارات سایه­نما، چاپ اول.
روبرت­اُ. ، برینکرهوف و دنیس­ای، درسلر (1377)، اندازه‌گیری بهره­وری راهنمائی برای مدیران و متخصصان بهره­وری، ترجمه محمود عبدالله‌زاده، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
رهنورد، فرج‌اله و خدابخش، مجید (1390)، مدل ساختاری بهبود بهره­وری کارکنان تولیدی، مدیریت دولتی، دورۀ3 شمارۀ 7 ، 81-94.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1379)، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشرآگاه، چاپ پنجم.
طاهری، شهنام (1388)، بهره‌وری و تجزیه­و­تحلیل آن در سازمان­ها، تهران: نشرهستان، چاپ شانزدهم.
طواری، مجتبی(1387)،  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک‌هایMADM ، به راهنمایی سوخکیان، دانشگاه شیراز (کارشناسی ارشد، رشته مدیریت).
کلانتری، خلیل (1388)، مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی– اقتصادی، تهران: فرهنگ صبا. چاپ اول.
گروهی از اساتید مدیریت (1375)، شیوه‌های عملی ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
محمودزاده، محمود و اسدی، فرخنده. (1386)، اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره­وری نیروی کار در اقتصاد ایران، فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی. شمارۀ 43. 153-184
مهرابیان، فردین و همکاران (1390)، تعیین عوامل ارتقای بهره­وری نیروی انسانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پژوهش در علوم پزشکی، شماره 3(2). 58-63 .
میرزایی، بهنام (1391)، بررسی­عوامل مؤثر بر ارتقای بهره­وری نیروی انسانی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران،  www.system.parsiblog.com.
نظری، محمدرضا (1387)، شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی (کارکنان) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، به راهنمایی محمودرضا مستقیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت).
Bartel, C. A. )1994(. Productivity gains form the Implementation of employee training programs. Industrial Relations, 411-425.
Ellis, S., Dick P. )2003(. Introduction to Organizational Behavior. Mc- Graw Hill.
Kudyba, Stephan. )2003(. Knowledge management: The art of enhancing productivity and innovation with the human resource in your organization. Published in DM Review, April.
Pastore, D.Inglis, S & Danychuk, K. )1995(. Understanding retention factors in coaching and athletic management: differences by gender, positions geographic location. Journal of Sport Management, Vol. 20, No. 4, PP:427-441.
Rao, Y. P. )2006(. PROFESSIONAL PRACTICE Motivation model for improving productivity in a manufacturing unit – a success story. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 55, No. 5, pp. 430-436.
Roger, M. )1996(. Pulling Through with Productivity, Transportation and Distribution/ 36/ 9.
Spence, Heather K. )2002(. The impact of workplace empowerment, organizational trust on staff nurses work satisfaction and organizational commitment. Advances in Health Management, 56-85 .
Wright. P. M. (1990). Operationalisation of Goal difficulty as a moderator of goal difficulty: Performance Relationship. Journal of Applied Psychology, 75, PP: 227-234
Yang, Seung-Bum and Choi, Sang .(2009). Employee Empowerment and Team performance. Team performance Management. Vol. 15, 289-301(7).