دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 25، پاییز 1395، صفحه 1-250 (شماره پیاپی 25) 

مقاله پژوهشی

1. چارچوبی برای مدیریت استعداد در صنعت گردشگری

صفحه 1-29

سید علیقلی روشن؛ علیرضا موغلی؛ حبیب الله سالارزهی؛ رقیه پریش