تحلیل نقش نظام ارزشیابی عملکرد در بهره وری سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

2 دانشجو

چکیده

تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی است. یکی از مهم‌ترین اهداف در هر سازمان، ارتقای سطح بهره‌وری آن است و باتوجه‌به اینکه انسان در ایجاد بهره‌وری نقشی محوری دارد، بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی، نیاز انکارناپذیر هر سازمان است و مدیریت عملکرد، ابزاری برای دستیابی به قابلیت‌های کارکنان، رشد و شکوفایی برای رسیدن به اهداف سازمان، شفاف‌شدن نیازهای آموزشی و ارائه بازخورد لازم به آنهاست. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد و نقش آن در بهره‌وری سازمان است. به‌این‌منظور ابتدا مفهوم عملکرد و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان و منابع کتابخانه‌ای موجود، بررسی و سپس با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد و انجام مصاحبه‌ای نیمه‌ساختاریافته به شیوۀ قضاوتی با جمعی از خبرگان و کارشناسان آگاه به موضوع پژوهش، مفاهیم حاصل از موردکاوی‌ها استخراج و از چهار منظر انگیزشی، آموزشی، محیطی و ساختاری طبقه‌بندی شده و درپایان، نتایج حاصل در قالب چهار فرضیه ذیل چارچوب مفهومی معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Role of Performance Evaluation System on the Productivity of Organizations through Grounded Theory

چکیده [English]

All managers at economical organizations and industrial production units, as well as servicing centers aim at employing various resource such as capital, material, energy and information. Developing productivity is one of the most important goals of all organizations. As human resource plays an essential role in productivity, the enhancement of its performance and improving its capabilities are inevitable necessities of all organizations. Performance management is an essential device for achieving the highest capabilities of employees and for promoting organizations. These are also necessary for identifying the instruction requirements and providing a proper feedback for organizations. This research is intended to study the factors which affect the efficiency of organizations. First, the researchers derived the definition of performance and its evaluation from the viewpoint of experts and library sources. Then, some experts and specialists were interviewed through semi-structured judgment interviews. The concepts were derived by case study. They were categorized as motivational, instructional, environmental, and structural concepts. Finally, the outcome was introduced as four theories underlying the conceptual framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Management
  • productivity
  • human resource
  • Grounded Theory

منابع

اقدسی انواری، سمانه و نوروززاده، رضا (۱۳۹۲)، عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، ۵(۱)، صص: ۱۹۷-۲۲۲.

امیرزاده بهبهانی راضیه و یعقوبی، زهرا (۱۳۹۱)، ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، منطقه اهواز به روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، فصلنامۀ مدیریت صنعتی دانشگاه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ۷(۱۹)، صص: ۱۰۷-۹۷.

پدرام، محسن (۱۳۹۰)، ارتقای بهره‌وری منابع انسانی، فصلنامۀ مدیریت منابع انسانی بانک ملی ایران، شمار، ۱۸۱، صص: ۲۸-۲۵.

حبیبی، آرش و ضابط، محمدرضا (۱۳۹۱)، بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی در ستاد مرکزی ناجا، فصلنامه علمی پژوهشی پارس مدیر، شمار، (۱)، صص: ۱۲۲-۱۱۱.

دانایی‌فرد، حسن و امامی، مجتبی (۱۳۸۶)، راهبرد‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد. اندیشه مدیریت، ۱(۲)، صص: ۹۷-۶۹.

دعائی، حبیب‌الله و علیزاده، مسعود (۱۳۸۹)، تأثیر ارزیابی عملکرد بالنده‌ساز بر عملکرد کاری. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، ۲(۳)، صص: ۱۰۸-۹۰.

ربانی مهر، مائده و دلوی، محمدرضا (۱۳۹۰)، طراحی، تبیین و اجرای الگوی ارزیابی عملکرد مدیران با رویکرد تعالی گرایی 3-E-Q، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، ۳ (۲)، صص: ۱۳۳-۱۵۳.

سیدی، سید مسعود و اکبری، علی‌رضا (۱۳۸۸)، مدیریت عملکرد و تأثیر آن برافزایش بهره‌وری نیروی انسانی، دوماهنامه، یادمان، شرکت یادمان سازه تهران، شمار، ۵۳، صص: ۵۳.

صفری، جلیل؛ مهدی‌زاده، مهران و عزیزی، علی‌رضا (۱۳۹۴)، طراحی الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان شایسته و برآورد عملکرد سازمان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، ۷(۴)، صص: ۱۴۱-۱۶۶.

عطارد، علی؛ نوابخش، مهرزاد و فتحی، سعید (۱۳۹۳)، بررسی تأثیر نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان). سایت جامع مدیریت- مدیریار (www.Modiryar.com).

غفاریان، وفا و دهقانی‌پوده، حسین (۱۳۸۵)، نظریه‌سازی علمی در مطالعات مدیریتی و ارائه یک تجربه عملی، پژوهش‌های مدیریت در ایران،۱۰، صص: ۱۶۷- ۱۵۱.

کمالی، یحیی (۱۳۹۳)، بررسی نقش ارزیابی عملکرد کارکنان در تحقق شایسته‌سالاری در سازمان، فصلنامه منابع انسانی ناجا، ۹ (۳۷)، صص: ۷۵-۴۹.

کیذوری، امیرحسین (1392)، سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ مبانی، رویکردها و روش‌ها. (رساله دکتری)، دانشگاه شهید بهشتی.

منصوریان، یزدان (۱۳۸۵)، گرانددتئوری (نظریۀ زمینه‌ای)، همایش چالش‌های علم اطلاعات در دانشگاه اصفهان، سایت جامع مدیریت- مدیریار (www. Modiryar.com).

Bertschek, I., Fryges, H., & Kaiser, U (2009), B2B or Not to Be: Does B2B Ecommerce Increase Labour Productivity? Discussion, Paper No. 40-45.

Bernardin, H. J. (2002). Human resource management: An experiential approach. Irwin Professional Pub.

Byars, L.I & Rue, L.W. (2008). Human Resource Management: 9 th Edition. New York: Mc GrawHill.

Carell Micheal R and et al. (1992). Personnel/ Human Resource Management. Mac Millan. Publishing.

Demyen, S., & Popa, I. L. (2014). Methods of determining the level of performance achieved by human resources in small and medium sized enterprises, using the analysis of specific indicators. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 124, 43-50.

Ferguson, K. L., & Reio Jr, T. G. (2010). Human resource management systems and firm performance. Journal of Management Development, 29(5), 471-494.

Foot. M and Hook. C. (1999). Introducting Human Resource Management.Longman.

Guest , D., & Woodrow, C. (2012). Exploring the Boundaries of Human Resource Managers’ Responsabilities, Journal of Business Ethics, 109-119

Gürbüz, T., & Albayrak, Y. E. (2014). An engineering approach to human resources performance evaluation: Hybrid MCDM application with interactions. Applied Soft Computing, 21, 365-375.

Haghighatian, M., & Ezati, Y. (2015). An Investigation into Effective Factors on Human Resources Productivity (Case Study: Region 11, Islamic Azad University, Iran). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 205, 601-607.

Ivancevich, J. M.(2007). Human Resource Management. New York: Mc GrawHill.

Kuvass, B. & Dysvik, A. (2009). Perceived Investment in Employee Development, Intrinsic Motivation and Work Performance. Human Resource Management Journal, 19, 217–236.

Lala, P. I. & Miculeac, M. (2012). Analiza economico-financiara, editie revizuita si adaugita, Timisoara: Editura Universitatii de Vest Mathis RI, Nica PC, Rusu C, Managementul resurselor umane, Bucuresti: Editura Economica

Longenecker, Clinton O. and Nykodym, Nick (1996). Public Sector Performance appraisal effectiveness: A Case Study, Public Personnel Management. Vol. 25. No. 2, Summer.

Morgan, R.M. & Hunt, S.D. (2007), HRM: conceptualization and scale development, European Journal of Marketing; Vol.39 no.11, pp.1264 – 1290.

Noe, R.A, Hollenbeck, J. R, Gerhurt, B & Wright, P.M. (2008). Human Resource Management: gaining Competitive advantage. New York: Mc GrawHill.

Paşaoğlu, D. (2015). Analysis of the Relationship Between Human Resources Management Practices and Organizational Commitment from a Strategic Perspective: Findings from the Banking Industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 315-324.

Snell, S. A & Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources. Thomson Publishing Company.

St-Onge, S., Morin, D., Bellehumeur, M., & Dupuis, F. (2009). Managers' motivation toevaluate subordinate performance. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 4(3), 273-293.

Wright, P. M., Gardner, T. M., Moynihan, L. M. & Allen, M. R. (2005). The relationship between HR practices and firm performance: Examining causal order. Personnel Psychology, 58, 409-446.

Wright, P. M. & Kehoe, R. R. (2008). Human resource practices and organizational commitment: A deeper examination. Asia Pacific Journal of Human Resources, 46(6).