برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی بر مبنای الگوی BSC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده صنایع

2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

امروزه رسمیت و عینیت سازمان‌ها با منابع انسانی آنها شناخته می‌شود و اهمیت‌دادن به منابع انسانی، اساس و محور کار مدیران ارشد سازمان‌هاست. منابع انسانی به‌عنوان یک منبع راهبردی و مهم‌ترین عنصر سازمانی محسوب می‌شود و متفاوت از سایر منابع داخل سازمانی، تنها منبعی است که به‌عنوان تصمیم‌گیرنده و اجراکننده عمل می‌نماید. هدف تحقیق حاضر، تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های منابع انسانی با استفاده از الگوی BSC، در یک شرکت پیمانکار مخابراتی است. به کمک فن تدوین راهبرد و نظرات مدیران، خبرگان و متخصصان منابع انسانی؛ نمونه‌های شاخص برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی توسط صاحب‌نظران مقایسه و الگوی BSC جهت تدوین راهبرد‌های منابع انسانی انتخاب شد. ماتریس SWOT منابع انسانی با توزیع پرسشنامه میان مدیران و کارشناسان ارشد تهیه و براساس آن BSC منابع انسانی طراحی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ اجرا، از نوع میدانی است. براساس نتایج تحقیق، هماهنگی راهبردی میان راهبرد‌های منابع انسانی و راهبرد‌های کلان سازمان اثر قابل‌توجهی بر عملکرد سازمان خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Human Resource Planning on the Basis of BSC

نویسندگان [English]

  • naser safaie 1
  • zahra bagheri 2
1 Khaje Nasir Toosi University of Technology
2 Khaje Nasir Toosi University of Technology
چکیده [English]

These days, the formality and subjectivity of organizations are identified by their human resource. The basis and core of high ranking managers’ work are due to how importantly they consider human resource. As a strategic component, human resource is the most important constituent of organizations. Different from other internal resources of the organization, it is the only component which is able both to make decision and perform it. This research is intended to design and prioritize human resource strategies through BSC model for a communicative contract company. First, outstanding examples of strategic human resource planning were compared with one another through BSC model by employing experts in order to design human resource strategies. For this, human resource matrix of SWOT was drawn by the questionnaires exposed to managers and specialists. This applied research follows a descriptive analytic approach by employing a survey method. The results indicated that strategic coordination among human resource strategies and the grand strategies of organizations significantly influence organizations performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource planning
  • human resource strategy
  • Human Resource Strategic Planning
  • BSC Model
آرمسترانگ، مایکل (1381)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی - راهنمای عمل، ترجمۀسید محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
ابطحی، سیدحسین و موسوی، سیدمحمد (1388)، تدوین استراتژی‌های منابع انسانی (مطالعۀ موردی: یکی از سازمان‌های معنوی کشور(، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال اول، شمارۀ 3 (تابستان 1388)، ص: 1-23.
بامبرگر، پیتر و مشولم، لن (1384)، استراتژی منابع انسانی (تدوین، اجرا، آثار)، ترجمۀ علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی تهران، چاپ دوم.
دیوید، فردآر (1389)، مدیریت استراتژیک، ترجمۀ علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
سرمد، زهرا؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1393)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگه.
شهرابی فراهانی، امیر (1387)، برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی شهرداری منطقه 13، به راهنمایی: کاوه تیمورنژاد، دانشگاه آزاد اسلامی (کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی،گرایش استراتژیک )
صفری، حسین و فتحی، محمدرضا (1393)، تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای مدیریت منابع انسانی با استفاده از فنون SWOT،  ANPو AHP، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال ششم شمارۀ 2، ص: 163-184.
عباس‌پور، عباس (1388)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته: رویکرد ها، فرایندها و کارکردها. انتشارات سمت، تهران.
فرهادی، محمد (1388)، مروری بر مدل‌های تدوین استراتژی منابع انسانی، صنعت خودرو، شماره 132، مهر ماه، ص: 41 – 45.
کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1391)، همسویی استراتژیک ایجاد هم افزایی با کارت امتیازی متوازن، ترجمۀ بابک زنده­دل، تهران: آریانا قلم.
کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1389)، رهاورد تلاش، ترجمۀ مسعود چیتگرها، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
کاپلان، رابرت و نورتن، دیوید (1388)، نقشۀ استراتژی: تبدیل دارایی‌های نامشهود به پیامدهای مشهود، ترجمۀ حسین اکبری، مسعود سلطانی و امیر ملکی، تهران: آریانا قلم.
کولوبندی، عبدالله (1373)، نکاتی دربارۀ برنامه‌ریزی استراتژیک، مجله تدبیر، شماره 6.
 
محمودی، جعفر؛ پوررضا، ناصر و تربتی، امیر (1393)، هم­راستاسازی راهبردی مدیریت منابع انسانی با استفاده از نقشه راهبرد پویا، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال ششم شمارۀ 3، ص 69-90.
مرادی مسیحی، واراز (1381)، برنامه‌ریزی استراتژیک در کلان­شهرها، تهران: نشر شهرداری.
مؤمنی، منصور، و فعال قیومی، علی (1390)، تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، تهران: کتاب نو.
Bamberger, P; Fiegenbaim, A. (1996). The role of strategic reference points in explaining the nature and consequences of human resource strategy, Academy of Management Review, Vol, 1996.926–958.
Decenzo, D. A. & Robbins, S. P., Personal (1998).Human Resource Management, Third Edition,Prentic-Hall,London.;1998. p.79.
Radcliffe Daniel (2005). Critique of Human Resources Theory, Otago Management Graduate Review, Vol. 3, 2005.
Sherman, Arthur W., George W. bohlander and Herbert J. Chruden (1998). Managing human resources:8th ed., Cincinnati: south-western publishing co, 1998.