بررسی نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش در ارتباط بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و نوآوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین مدیر اجرایی فصلنامه توسعه

چکیده

امروزه نیروی انسانی به‌عنوان عنصر راهبردی و اساسی‌ترین راه برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان محسوب می‌شود. بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که ادامۀ حیات سازمان‌ها در گرو نوآوری و بدون‌توجه به مدیریت دانش، دستیابی به سطح مناسبی از نوآوری امری غیر‌ممکن است. هدف از اجرای این تحقیق، بررسی نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش در ارتباط بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و نوآوری است. جامعۀ آماری تحقیق 230 نفر از کارکنان و مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت بودند که تعداد 144 نفر بر اساس جدول مورگان به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار 19SPSS، مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت و آزمون‌های همبستگی و رگرسیون چندگانه بارون- ‌کنی انجام شد و اهمیت ضرایب در هر مرحله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسانی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر نوآوری از طریق متغیر میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش تأثیر دارد. از سوی دیگر، تحلیل داده‌ها نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسانی رابطۀ مثبتی با قابلیت مدیریت دانش دارد. به‌علاوه، اقدامات مدیریت منابع انسانی دارای تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم، از طریق میانجی مدیریت دانش بر نوآوری دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Mediation Role of Knowledge Management in the Relationship between Human Resource Management and Innovation Practices

چکیده [English]

Human resource is considered as a strategically essential factor in the effectiveness and efficiency of organizations. A great number of scholars believe that consistency of organizations depends on entrepreneurship. They believe, it is impossible for organizations to reach at a proper level of entrepreneurship without knowledge management. This research is intended to assess the mediating role of knowledge management in the relationship between human resource management and entrepreneurship. Research population included 230 employees and managers of the Infrastructure Communication Company from whom 144 employees were selected as the sample according to Morgan Table. The data was analyzed by SPSS as well as Barron-Kenny’s coordination and multiple regression test to assess the importance of the coefficients at each phase. The results indicated that human resource management practices directly and indirectly affect entrepreneurship through the mediation of the capabilities of knowledge management. Additionally, the results showed that human resource management practices are positively related to knowledge management capability. The practices of human resource directly and indirectly affect entrepreneurship through the mediation of knowledge management. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Management Practices
  • innovation
  • Capabilities of Knowledge Management

برومند، مجتبی و رنجبری، مریم (1388)، اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری: با تأکید بر نقش مدیریت دانش، دو ماهنامۀ توسعۀ انسانی پلیس، (24)6، صص: 54-41.

رادینـگ، آلـن (1383)، مـدیریـت دانش و موفقیـت در اقتصـاد جهـانی مبتنـی بر اطلاعـات، تـرجمـۀ محمدحسین لطیفی، انتشارات سمت.

رضایی‌ملک، نرگس و رادفر، رضا (1392). مدلی برای اولویت‌دهی عوامل مدیریت دانش در بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 5، شماره 2، صص 82-83.

Absar, M. M. N., Nimalathasan, B., and Jilani, M. M. A. K. (2010). Impact of HR Practices on Organizational Performance in Bangladesh. [Article]. International Journal of Business Insights and Transformation, 3(2), 15-19.

Abzari, M., Shaemi, A., Talebi, H. & Abdolmanafi, S. (2011). Considering the gap between current and optional condition of knowledge management in Iran automobile industry. Public Management Journal, 3(6): 19-34. (In Persian)

Akhavan, P. & Bagheri, R. (2010). Knowledge Management: from Idea to Practice, Atinegar Publication. Tehran. (In Persian)

Alavi, M. and Leidner, D. E. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25 (1): 107-136.

Andersson, M., Lindgren, R., and Henfridsson, O. (2008). Architectural knowledge in Interorganizational IT Innovation. Journal of Strategic Information Systems, 17(1), 19-38.

Argote, L. and McEvily, B. and Reagans, R.(2003) Managing Knowledge in Organizations: An Integrative Framework and Review of Emerging Themes. Management Science, Vol. 49, pp. 571–82.

Baron, R.M., & Kenny, D.A(1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.

Basadur Min, Gelade A.Garry(2006). The Role of Knowledge Management in the Innovation Process, Journal Compilation, 15-1.

Cohen M.Wesley, Levinthal A. Daniel.(1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, Administrative Science Quarterly, Vol. 35, No. 1.

Collins, C. J., and Clark, K. D. (2003). Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: the role of human resource practices in creating organizational competitive advantage. [Article]. Academy of Management Journal, 46(6), 740-751.

Daft, R.L. (2004). Organization Theory and Design. New York.

Damanpour Fariborz et al(1989).The Relationship between Types of Innovation and Organizational Performance, Journal of Management Studies, 26/6.

Damanpour Fariborz et al(1988). The Relationship between Types of Innovation and Organizational Performance, Journal of Management Studies, 26/6.

Damanpour, F., Schneider, M. (2008). Characteristics of Innovation and Innovation Adoption in Public Organizations: Assessing the Role of Managers. Journal of Public Administration Research and Theory, 19, 495-522.

Dewar R., Dutton, J. (1986). The Adoption of Radical and Incremental Innovations: An Emprical Analysis, Management Science, 12.

Edvardsson Ingi Runar (2003). Knowledge Management and Creative HRM, Occasional Paper 14.

Egbu, Charles O. Managing Knowledge And Intellectual Capital For Improved Organizational Innovations In The Construction Industry: An Examination Of Critical Success Factors, Engineering, Construction and Architectural Management, 11(5),

Gibb Stephen, Waight Consuelo L.(2012). Connecting HRD and Creativity: From Fragmentary Insights to Strategic Significance, Advances in Developing Human Resources, Vol. 7, No. 2.

Gupta, B., Iyer, L. S., Aronson, J. E. (2000), "Knowledge Management: Practices and Challenges", Industrial Management and Data Systems, 100, 1-2.

Han Jian, Chou Paul, Chao Minston, Wright Patrick M.(2006). The HR Competencies, HR Effectiveness Link: A Study In Taiwanese High Tech Companies, Human Resource Management, 45(3).

Hassanpoor, H. A., Jahanshah, H. & Ahmadi Qavaqi, M. (2012). Fuzzy multi-criteria decision-making in the application of knowledge management, Two Quarterly of Human Resources Management Investigations, Imam Hossein University, 4(1): 137-163. (In Persian)

Huang Keke(2007). Human Resource Management & Knowledge- based management: A study of HR practices in performance related knowledge management, A dissertation presented in part consideration for the degree of MA.

Ishak Norhaiza Binti, C. Eze Uchenna and Ling Lew Sook (2010). Integrating Knowledge Management and Human Resource Management for Sustainable Performance, Journal of Organizational Knowledge Management, Vol.

Jalal Hayati Abdul, Toulson Paul and Tweed David (2011). Exploring Employee Perceptions of the Relationships among Knowledge Sharing Capability, Organisational Culture and Knowledge Sharing Success: Their Implications for HRM Practice, Proceedings of the International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organizational Learning.

Juntarung Napaom (2010). Ussahawanihakit Phapruke, Knowledge Management Capacity, Market Intelligence, and Performance: an Empirical Investigation of Electronic Businesses in Thailand, International Journal of Business Research, Vol. 8. No. 3, 2008.

Kerr, G., Way, S. A., and Thacker, J. (2007). Performance, HR Practices and the HR Manager in Small Entrepreneurial Firms. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 20(1), 55-68.

Lado AA, Wilson MC.(1994). Human resource systems and sustained competitive advantage: a competency-based perspective. Acad Manage Rev, 19(4): 699–727.

Leifer R., McdERMOTT c., O’Connor G., Peters L., Rice M. & Veryzer R. (2000). Radical Innovation: How Mature Companies can Outsmart Upstarts Boston: Harvard Press?.

Lopez- Cabrales Alvaro, Perez- Luno Ana, Valle Cabrera Ramon (2009). Knowlwdge as a Mediator HRM Practices and Innovation Aactivity, Human Management, July- August. Vol. 48(4).

Malhatra, Y. (1997). Knowledge Management in Inquiring Organizations, Proceedings of 3rd Americas Conference on Information Systems, available at: http://km.brint.com/km.htm (accessed 28 August 2010).

Malhotra Yogesh. (2000). Knowledge management for e-business performance: Advancing information strategy to ‘internet time’. information strategy. The Executive's Journal, 16(4): 5-16.

Moosākhani, M. & Nadi, F. (2011). Evaluating the performance of knowledge management system based on balanced cards by applying fuzzy integrated assessment method (Case study: Transportation Ministry), IT Management Quarterly, 3(9): 139-162. (In Persian)

Mukherjee Aroop, R. Ganesan, Syed Muhammad Hasan Hashmi(2011). Knowledge Management for Expansion of Human Resource Management Systems, International Conference on Technology and Business Management, March 28-30.

Nonaka Ikujiro, Toyama Ryoka, Konno Noboru(2000). SECL Ba and Leadership: A Unified Model of Dynamic Creation, Long Range Plnning, 5-34.

Pastor Isabel Ma Pricto, Ma Pilar Pe’ Rez Snatana and Celia Marti’n Sierra(2010). Management knowledge through Human Resource Management practices. Empiritical examaniation on the Spanish Automotive Industry, The Internation Journal of Human Resource Management, Vol. 21, No. 13.

Prodomo- Ortiz gesu, Gonza’ lez- Benito Javier and Galende Jesu’s(2009) . An analysis of the relationship between total quality management based human resource management practices and innovation. The international journal of human resource management, Vol. 20, No. 5.

Sarlak, M. A. & Islami, T. (2011). Knowledge sharing in Sharif Technical University: Social investment approach. Public Management Journal, 3(8): 1-18. (In Persian)

Scarbrough, H. (2003). Knowledge Management, HRM and the Innovation Process. Internatinal Journal of Manpower, Vol. 24, pp. 501–16.

Stumpf, S. A., Doh, J. P., and Tymon, J. W. G.(2010). The strength of HR practices in India and their effects on employee career success, performance, and potential. [Article]. Human Resource Management, 49(3), 353-375.

Swart Juani, Kinnie Nicholas(2003). Sharing knowledge in knowledge-intensive firms, Human Resource Management Journal, 13(2)..

Wei Li- Qun and Lou Chung-Ming(2005). Market Orientation HRM Importance and Competency; Determinants of Strategic HRM in Chinese Firms, International Journal of Human Resource Management, 16.

Wolfe R. (1994). Innovation Review, Critique and Suggestesd Research Directions, Journal of Management Studies, 3(3).

Youssefi, E., Sadegh Feyzi, J. & Soleymani, M. (2011). Considering the extent of the effect of knowledge management on innovation (among managers and employees in technological firms based on Science & technology park, Urmia University), Innovation and Creativity in Human Sciences Quarterly, 1(3): 29-51. (In Persian)

Ziāee, M. S., Monavariyan, A. & Kazemikofrani, E. (2011). Considering the relationship between social investment and the extent of organizational preparation to establish knowledge management: Case study: Iranian steel-making Co, Public Management Journal, 3(8): 179-198. (In Persian)

Zirger B. J., Maidique M. A(1990). A Model of New Product Development: An Empirical Test, Management Science, V: 36, No.7.