ارائه چارچوبی برای تدوین استراتژی‌های منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مدرس پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 . استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

تمرکز مدیریت راهبردی منابع انسانی، بر ارائۀ الگویی از راهبرد‌ها در حوزۀ منابع انسانی است که سازمان را قادر ‌سازد به اهداف راهبردی خود دست یابد. هدف پژوهش حاضر این است که چارچوبی نظام‌یافته و استاندارد بر اساس نظریۀ نقاط مرجع راهبردی برای تدوین راهبرد‌های منابع انسانی ارائه نماید. برای نشان‌دادن کاربست‌پذیری چارچوب پیشنهادی، راهبرد‌های منابع انسانی در یکی از شرکت‌های مرتبط با صنعت نفت ایران تدوین شد. در این راستا، نخست 22 نفر از خبرگان حوزۀ منابع انسانی سازمان به شیوۀ نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی انتخاب شدند. شاخص‌های دو بُعد اصلی الگوی نقاط مرجع راهبردی، یعنی ضرورت واپایش فرایند/ نتیجه و تأمین نیرو از بازار کار داخلی/ خارجی، توسط این خبرگان تعیین شد. با بهره‌گیری از شاخص‌های تعیین‌شده، پرسشنامۀ نقاط مرجع راهبردی، تدوین و میان خبرگان توزیع شد. باتوجه‌به میانگین و انحراف معیار امتیازات شاخص‌ها، در گروه‌های شغلی چهارگانۀ سازمان، مختصات راهبردی هریک از این گروه‌ها تعیین شد. نتایج نشان داد راهبرد متعهدانه برای مشاغل مدیریتی و فنی، راهبرد پدرانه برای مشاغل پشتیبانی و راهبرد ثانویه برای مشاغل خدماتی سازمان مناسب است. درنهایت، راهبرد‌ زیرنظام‌های منابع انسانی برای هر یک از گروه‌های شغلی مذکور تدوین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for Designing Human Resource Strategies

نویسندگان [English]

  • elham ebrahimi 1
  • mohammadreza fathi 2
چکیده [English]

Concentration of the human resource strategic management on presenting a model for human resource management provides the organization with an ability to achieve its strategic goals. This research is intended to design a standard and systematic framework on the basis of strategic reference points for designing human resource strategies. The suggested framework was designed in an oil industry dependent company to examine the practicability of the suggested framework. 22 human resource experts were selected through a nonprobability judgment sampling method. The indicators of the two main aspects of reference point model, including the necessity of monitoring the process/result and the supply of workforce from inside/outside were proposed by these experts. Employing the indicators, the questionnaires of strategic reference points were developed and were distributed among the experts. Considering the mean and standard deviation of the indicators, the strategic characteristics of each of the fourfold job groups was identified. The results indicated that commitment strategy was suitable for managerial and technological jobs, paternal strategy was a proper one for supportive jobs, and secondary strategy was good for servicing jobs. Finally, the strategies for human resource subsystems were designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource strategy
  • Human Resource Subsystem Strategy
  • Strategic Reference Groups

منابع

ابطحی، سیدحسین و موسوی، سیدمحمد (1388)، تدوین استراتژی منابع انسانی (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های معنوی کشور). فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال اول، شمارۀ 3، صص:
23-1.

اعرابی، سیدمحمد و مورعی، محمدهادی (1381)، توسعۀ مدل یکپارچه تدوین استراتژی‌های منابع انسانی، اولین کنفرانس توسعۀ منابع انسانی،تهران.

اعرابی، سیدمحمد و نسبی، نرجس‌السادات (1395)، کاربرد الگوی ممیزی راهبردی در تدوین راهبرد‌های منابع انسانی، فصلنامۀ مطالعات مدیریت راهبردی، دورۀ 7، شمارۀ 25، صص: 182-160.

بامبرگر، پیتر و مشولم، ایلن (1389)، تدوین، اجرا و آثار استراتژی منابع انسانی، ترجمۀ علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

صفری، حسین و فتحی، محمدرضا (1393)، تدوین و اولویت‌بندی راهبرهای مدیریت منابع انسانی با استفاده از فنون SWOT، ANP و AHP. فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال ششم، شمارۀ 2، صص: 184-163.

عابدزاده،‌ هادی (1393)، تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی شهر زنجان)، فصلنامۀ منابع انسانی ناجا، سال نهم، شمارۀ 36، صص: 93-77.

مرادی ، محسن و حشمتی، محمدرسول (1393)، تدوین استراتژی‌های منابع انسانی با به‌کارگیری تکنیک تجزیه­و­تحلیل عوامل محیطی، فصلنامۀ مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دورۀ 23، شمارۀ 75، صص: 96-69.

Arunprasad, P. (2016). Guiding metaphors for knowledge intensive firms: strategic HRM practices and knowledge strategies. International Journal of Organizational Analysis, 24(4).

Bamberger, P., & Fiegenbaim, A. (1996). The role of strategic reference points in explaining the nature and consequences of human resource strategy. Academy of Management Review, 21, 926-958.

Bamberger, P., & Meshoulam, I. (2000). Human resource strategy. CA: Sage.

Boxall, P., & Purcell, J. (2011). Strategy and human resource management. Hampshire: Palgrave MacMillan.

Buller, P., & McEvoy, G. (2012). Strategy, human resource management and performance: Sharpening line of sight. Human Resource Management Review, 22, 43-56.

Clinton, M. & Guest, D.E. (2013). Testing universalistic and contingency HRM assumptions across job levels, Personnel Review, 42 (5), 529-551.

Fındıklı, M., Yozgat, U., & Rofcanin, Y. (2015). Examining organizational innovation and knowledge management capacity: The central role of strategic human resources practices. Social and Behavioral Sciences, 181, 377-387.

Gannon, J., Roper, A., & Doherty, L. (2015). Strategic human resource management: Insights from the international hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 47, 65-75.

Gholamzadeh, D., & Jalali, S. (2013). Integrative approach in human resources strategy formulation (Case study: MDN Company). Social and Behavioral Sciences, 75, 479-487.

Gunnigle, P., & Moore, S. (1994). Linking Business Strategy and Human Resource Management: Issues and Implications. Personnel Review, 23(1), 63-84.

Huselid, M. (1995). The impact of human resource management practices on turnover productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal, 38(3), 835-872.

Marler, J., & Fisher, S. (2013). An evidence-based review of e-HRM and strategic human resource management. Human Resource Management Review, 23, 18-36.

Miles, R., & Snow, C. (1984). Designing Strategic Human Resources Systems. Organizational Dynamics, 13(1), 36-52.

Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press.

Schuler, R., & Jackson, S. (1987). Linking competitive strategies with human resource management practices. Academy of Management Executive, 1(3), 207-220.

Stewart, G., & Brown, K. (2011). Human resource management: Linking strategy to practice. Indianapolis: John Wiley & Sons.

Wang, D., & Shyu, C. (2008). Will the strategic fit between business and HRM strategy influence HRM effectiveness and organizational performance? International Journal of Manpower, 29(2), 92-110.

Wright, P., & McMahan, G. (1992). Theoretical perspectives for strategic human resource management. Journal of Management, 18(2), 295-320.

Youndt, M., Snell, S., Dean, J., & Lepak, D. (1996). Human resource management, manufacturing strategy, and firm performance. Academy of Management, 39(4), 836-866.