تأثیر حمایت اجتماعی بر رفاه کارکنان با میانجی‌‌گری اعتیاد به‌کار و تعلق‌خاطر‌کاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار- دانشگاه خوارزمی تهران

2 معاون منابع انسانی- اداره کل استاندارد

چکیده

امروزه، سازمان‌ها همۀ جنبه‌های مختلف زندگی انسان را در برگرفته‌اند و بسیاری از افراد، بخش زیادی از زندگی‌ خود را به کار اختصاص می‌دهند. افزایش حمایت اجتماعی موجب می‌شود افراد به سازمان تعلق‌خاطر بیشتری داشته، رضایت آنها از شغل خود بیشتر شده و درنتیجه بیشتر مایل بوده که در سازمان بمانند و کمتر به ترک خدمت گرایش داشته باشند.
هدف این مقاله بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر رفاه کارکنان با میانجی‌گری اعتیاد به کار و تعلق خاطر‌کاری می‌باشد. داده‌های این پژوهش از بین 188 نفر از کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه‏ها، از آزمون‌های آماری ‎شامل تحلیل همبستگی و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می‏دهد تعلق خاطر‌کاری بر رضایت شغلی، تأثیر مثبت و بر استرس درک‌شده و اختلالات خواب تأثیر منفی دارد. همچنین اعتیاد به کار بر رضایت شغلی تأثیر منفی و بر استرس درک‌شده و اختلالات خواب، تأثیر مثبت دارد. نتایج حاصله، نقش میانجی‌گری تعلق‌خاطر کاری بین حمایت اجتماعی مربوط به کار و رضایت شغلی، استرس درک‌شده و اختلالات خواب را تأیید کرد. همچنین نقش میانجی‌گری اعتیاد به کار در رابطه بین حمایت اجتماعی مربوط به کار و اختلالات خواب نیز تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Support of the Employees Welfare with Mediation of Work Addiction and Belonging

نویسنده [English]

  • laleh Barazandeh 2
چکیده [English]

Organization have covered all aspects of human life. Most people spent a great part of their lives on working. Increasing social support makes employees show higher belongings to their job. They become more satisfied and would like to stay in the organization for longer time without any intention to leave it. This research aims at assessing the role of more social support on employees’ welfare with relation to work addiction and belongings. The data is collected from a number of 188 employees in the Iranian National Standard Organization through random sampling. The hypotheses were tested by correlation analysis and structural equations modeling. The results indicated that work belonging positively affects job satisfaction. Yet, it showed a negative relation with perceived stress and sleep disorders. On the other hand, work addiction has negative affect on job satisfaction. It has positive effects on perceived stress and sleep disorders. The result confirmed the mediation role of work addiction in the relationship between social support and sleep disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work Addiction
  • Work Belonging
  • Social Support
  • Welfare

زردشتیان، شیرین؛ عباسی، همایون؛ اسماعیلی، محمد و خانمرادی، سعید (1394)، رابطۀ درک حمایت سازمانی، درگیری و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان همدان، مطالعاتمدیریترفتارسازمانیدر ورزش، دورۀ دوم، شمارۀ 6.

زکی، محمدعلی (1385)، بررسی و سنجش حمایت سازمانی، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال 18، شماره 3 (پاییز).

زکی، محمد‌علی (1387)، بررسی تحقیقات رضایت شغلی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، شمارۀ 1، سال اول.

سلطان‌زاده، وحید؛ قلاوندی، حسن و فتاحی، مسلم (1391)، بررسی رابطۀ بین‌کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز،فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، شماره 2، سال چهارم.

طالقانی، غلام‌رضا؛ دیواندری، علی و شیرمحمدی، ملیکا (1388)، تأثیر حمایت ادراک‌شده از سوی‌ سازمان بر تعهد کارکنان و عملکرد سازمانی، مطالعه‌ای در شعب بانک ملت، فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، شمارۀ 16.

عیسی‌خانی، احمد؛ فانی، علی‌اصغر و دانایی‌فرد، حسن (1391)، تبیین رابطه بین تعلق‌خاطر کاری و تعهد سازمانی کارکنان، پژوهش‌های مدیریت عمومی، شمار، 16، سال پنجم.

عیسی‌خانی، احمد (1392)، تبیین نقش منابع شغلی و منابع شخصی در تعلق‌خاطر کاری کارکنان، نشریۀ مدیریت دولتی دانشگاه تهران، شمارۀ 2، دورۀ پنجم.

قراباغی، حسین (1382)، بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان کارخانه تراکتورسازی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی: میرتقی گروسی فرشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تبریز.

هاشمی، طهمورث و گل پرور، محسن (1394)، نقش حمایت سازمانی ادراک‌شده بر رابطۀ استرس شغلی و فرسودگی هیجانی با تمایل به ترک‌خدمت در پرستاران، مجلۀ بالینی پرستاری و مامایی، شمارۀ 4، دورۀ چهارم.

Asgari, A., Silong, D. and Abu Samah (2008). The relationship between leader-member exchange, organizational inflexibility, perceived organizational support,interactional justice and organizational citizenship behavior,African Journal of Business Management, 2 music, pp. 138-145.

Bakker, R., Burgess, Z., and Fullon, B. (2006). Work aholism among Australia Femmale Managers and Professionals, Equal Opportunities International, Vol. 25, No. 3. pp. 200- 213.

Bakker, A. B., Demerouti, E., and Schaufeli, W.B. (2003). Dual processes at work in a call center: An application of the job demands–resources model. European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 12, pp. 393– 417.

Bell, S. J., and Menguc, B. (2002). The employee – organization relationship, organizational citizenship behaviors, and superior service quality, Journal of retailing, Vol. 78, pp. ‌131-146.

Caesenes, G., Stinglhamber , F. and Luypaert , G. (2014). The impact of work engagement and workaholism on well-bein, The role of work-related social support, Career Development International, Vol. 19, No. 7, pp. 813-835.

Caesenes, G., and Stinglhamber, F. (2014). The relationship between perceived organizational support and work engagement: The role of self-efficacy and its outcomes, Revue européenne de psychologie appliquée, Vol. 64, pp. 259–267.

Caesens,‌G., Marique,‌G., ‌Hanin‌ D.,‌ and Stinglhamber F. (2015). The relationship between perceived organizational support and proactive behaviour directed towards the organization, European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 25, No.‌3,‌ pp. 398–411.

Cohen, S., Kamarck T., and Mermelstein R. (1983). A global measure of perceived stress,
Journal Health Soc Behav, Vol. 24, No. 4, pp. 385.

Deci, E.L., and Ryan, R. M. (2000). The “what” and the “why” of goal pursuits: Human needs and the self determination of behavior, Psychological Inquiry, Vol. 11, pp. 227-268.

DeConinck, B., and James, (2010). The effect of organizational justice, perceived organizational support, and perceived supervisor support on marketing employees’ level of trust, Journal of business research, Vol. 63, Issue 12, PP. 1349-1355.

Eisenberger, R., Cummings, J., Armeli, S., and Lynch, P. (1997). Perceived organizational support, discretionary treatment, and job satisfaction,Journal of Applied Psychology,Vol. 82, pp.812-820.

Eisenberger, R., Stinglhamber, F., Vandenberghe, C., Sucharski, I.L., and Rhoades, L. (2002).Perceived supervisor support: contributions to perceived organizational support and employee retention, Journal of Applied Psychology, Vol. 87 , No. 3, pp. 565-573.

Eisenberger, R., Huntington, R., and Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, Vol. 71, No. 3, pp. 500-507.

Jiang, L., Yu, G., Li, Y., and Li, F. (2010). Perceived colleagues’ safety knowledge/ behavior and safety performance: safety climate as a moderator in a multilevel study, Accident Analysis and Prevention, Vol. 42, pp. 1468-1476.

Karatepe, O.M. (2007). Conflict, exhaustion, and motivation: A study of frontline employees in Northern Cyprus hotels, International Journal Hospitality Management, Vol. 26, pp. 645–665.

Kubota, k., Shimazu, A., and Kawakami, N. (2010).Association between Workaholism and Sleep Problems among Hospital Nurses, Industrial Health, Vol. 48, pp. 864–871.

Oat‌es, W. (1971). Confessions of a Workaholic: The Facts about Work Addiction, World, New York, NY.

Ostry, A. S., Kelly, S., Demers, P. A., Mustard, C. M., and Hertzman, C. (2003). Acomparison between the effort-reward imbalance and demand control models, Biomedical Central Public Health, No. 3, pp. 3-10.

Ryan, R.M., and Deci, E.L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being, Annual Review of Psychology, Vol. 52, pp. 141–166.

 

Sluiter, J. K. (2006). High-demand jobs: Age-related diversity in work mobility, Applied Ergonomics, No. 37, pp. 429-440.

Susskind, A.M., Kacmar, K.M., and Borchgrevink, C.P. (2003). Customer service providers’ attitudes relating to customer service and customer satisfaction in the customer-server exchange, Journal of Applied Psychology, Vol. 88, pp. 179–187.

Susskind, A.M., Borchgrevink, C.P., Kacmar, K.M. and Brymer, R.A. (2000). Customer service employees’ behavioral intentions and attitudes: An examination of construct validity and a path model, International Journal of Hospitality Management, Vol. 19, No. 1, pp. 53-77.

Stamper, C.L., and Johlke, M.C. (2003). The impact of perceived organizational support on the relationship between boundary spanner role stress and work outcomes, Journal of Management, Vol. 29, pp. 569–588.

Snir, R., and Zohar, D. (2008). Workaholism as Discretionary Time Investment at Work:An Experience-Sampling Study, Applied Psychology: An International Review, Vol. 57, No. 1, pp. 109-127.

Schaufeli, W.B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., and Bakker, A. (2002a). The measurement of burnout and engagement: a confirmatory factor analytic approach, Journal of Happiness Studies, Vol. 3, No. 1, pp. 71-92.

Schaufeli, W.B., Martínez, I.M., Marques Pinto, A., Salanova, M. and Bakker, A.B. (2002b). Burnout and engagement in university students: a cross-national study, Journal of Cross-Cultural Psychology, Vol. 33, No. 5, pp. 464-481.

Schaufeli ,W,B., Taris , T,w ., and Rhenen ,W. (2008) , Workholism , Burnout, and Work engagement: Three of a Kind or Three Different King Of Employee Well-being?, Applied Psychology : An International Review, Vol. 57, No. 2, pp. 173 -203.