بررسی تأثیرات متغیرهای جمعیت‌شناختی بر چابکی نیروی انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،گرایش استراتژیک ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران

چکیده

سرعت و تغییر به‌عنوان دو ویژگی مهم عصر اخیر، سازمان‌ها را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است، تا آنجا که ادامۀ زندگی در این محیط ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی، تنها در صورتی ممکن است که سازمان بتواند با تکیه بر چابکی، علاوه بر تطبیق سریع با محیط، این تغییرات را به‌عنوان یک فرصت، پیش‌بینی کند و حتی فراتر از آن اینکه خودش تغییر را به‌وجود آورد. نیروی انسانی- به‌عنوان مهم‌ترین سرمایۀ سازمان- نقش تعیین‌کننده‌ای در چابکی سازمان ایفا می‌کند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر چابکی نیروی انسانی و زیرمجموعه‌های آن می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری اطلاعات، توصیفی‌- پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. جامعۀ آماری این مطالعه، مدیران و معاونین صنعت بانک و روش نمونه‌گیری، احتمالی‌ تصادفی و از جامعۀ محدود بوده و تعداد نمونه 171 می‌باشد. مهم‌ترین ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بود و داده‌ها با استفاده از آزمون‌های KS، آزمون میانگین و معادلات رگرسیون تحلیل شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که از بین متغیرهای جمعیت‌شناختی، سن، سنوات سمت و جایگاه سازمانی بر پیش‌فعالی مؤثرند و سایر متغیرها، تأثیری بر پیش‌فعالی نیروی انسانی ندارد. همچنین نتایج، حاکی از آن است که از بین متغیرهای جمعیت‌شناختی، تنها سن بر انعطاف‌پذیری نیروی انسانی مؤثر است؛ به‌علاوه هیچ‌یک از متغیرهای جمعیت‌شناختی تأثیری بر سازگاری نیروی انسانی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Effects of Demographic Variables on Human Resource Agility

نویسندگان [English]

  • fereshteh amin 1
  • fatemeh mir 2
چکیده [English]

As two important features of the recent era of rapid change , organizations are faced with many challenges , they continue to live in unstable and unpredictable environments will be possible only if it can of relying on legerity Moreover, adapt quickly to environmental changes as an opportunity to anticipate and even beyond that to make a change . Human capital as the most important , plays a decisive role in agile organizations . The purpose of this study was to evaluate the effects of demographic variables ( gender, age , the duration , the duration of the entire job experience , organizational and educational courses ) and a subset of its workforce agility (flexibility , adaptability and pro-active ) to are . The main data gathering tool was a questionnaire that was distributed among the directors of the bank industry . Our findings suggest that the demographic variables , only age, the experience , the organizational and proactive healing. Among the demographic variables , only age is affecting staffing flexibility . Another result that none of the demographic variables have an impact on human adaptability .

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource agility
  • Characteristics of Agile Human Resource
  • Demographic Variables
الفت، لعیا و زنجیرچی، محمود (1389)، تحلیل پوشی داده‌ها، رویکردی نوین در ارزیابی چابکی سازمان‌ها، پژوهش‌هایمدیریتدرایران، 14 (2)، 21-44.
حمیدی، ناصر؛ حسن­پور، اکبر؛ کیایی، مجتبی و موسوی، سیدحمید (1388)، نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی سازمانی، مجلۀ مدیریت صنعتی، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 4(8)، 111-127.
ضیایی، محمدصادق؛ حسنقلی­پور، طهمورث؛ عباس­پور، عباس و یاراحمد زهی، محمدحسین (1391)، تبیین مدل توسعۀ قابلیت‌های فردی سرمایۀ انسانی با هدف چابک‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 5(15)، 27-44.
عطاران، جواد؛ دیواندری، علی؛ وآدینف، حیات (1391)، شناسایی عوامل مؤثر بر تحکیم بازار (تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی در بانک ملت بر مبنای دیدگاه منبع­محور، مدیریت بازرگانی، 4(12)، 91-112.
محمدی، علی و امیری، یاسر (1391)، ارائۀ مدل ساختاری تفسیری دستیابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان‌های تولیدی، مدیریت فناوری اطلاعات، 4(13)، 115-134.
نیک­پور، امین و سلاجقه، سنجر (1389)، بررسی رابطۀ بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی شهر کرمان، پژوهش‌های مدیریت، 3(7)، 169-184 .
نادریان جهرمی، مسعود و امیرحسینی، سیداحسان (1386)، بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و جمعیت‌شناختیی مدیران ورزشی با مهارت‌های شغلی آنان،فصلنامۀ المپیک، 15(4)، 105-114 .
Alavi, S. & Dzuraidah, A.W. (2013). A Review on Workforce Agility. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. 5(16), 4195-4199.
Arteta, B.M. & Giachetti, R.E. (2004).A Measure of Agility as the Complexity of the Enterprise System. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 20(6), 495-503.
Attafar, A., Ghandehari, M. & Momeni, G. (2012). Study of Required Organizational Base for Implementation of Agility Strategy in Organizations. Interdisciplinary Journal of  Contemporary Research  In Business, 3(11), 141-150.
Breu, K., Hemingway, C.J., Strathern, M. & Bridger, D. (2002). Workforce Agility: The New Employee Strategy for the Knowledge Economy. Journal of Information Technology, 77(1), 21-31.
Conboy, K. (2009). Agility from First Principles: Reconstructing the Concept of Agility in Information Systems Development. Information Systems Research, 20(3), 329–354.
Crocitto, M. & Youssef, M. (2003). The Human Side of Organizational Agility. Industrial Management & Data Systems Emerald.
Dyer, L. & Shafer, R.A. (1998). From Human Resource Strategy to Organizational Effectiveness: Lessons from Research on Organizational Agility. Ithaca, NY: Cornell University, School of Industrial and Labor Relations, Center for Advanced Human Resource Studies.
Dyer, L. & Shafer, R.A. (2003). Dynamic Organizations: Achieving Marketplace and Organizational Agility with People. In R. S. Peterson & E. A. Mannix (Eds.), Leading and Managing People in the Dynamic Organization. Mahwah, NJ: Laurence Erlbaum Associates.
Forsythe, C. (1997). Human Factors in Agile Manufacturing: A Brief Overview with Emphasis on Communications and Information Infrastructure. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 7(1), 3-10.
Glinska, M., Carr, S. D. & Halliday, A. (2012). Workforce Agility: An Executive Briefing. Batten Briefing Innovators’ Roundtable Series, The University of Virginia’s Darden School of Business.
Griffin, B. & Hesketh, B. (2003). Adaptable Behaviours for Successful Work and Career Adjustment. Australian Journal of Psychology, 55(2), 65-73.
Goldman, S., Nagel, R. & Preiss, K. (1995). Agile Competitors and Virtual Organizations. New York: Van Nosteand Reinhold.
Herzenberg, S .A., Alic, J. A. & Wial, H. (1998).New Rules for New Economy: Employment and Opportunity In Postindustrial America. Ithaca: NY: Cornell University Press.
Hopp, W. J. & Van Oyen, M. P. (2004). Agile Workforce Evaluation: A Framework for Cross-Training and Coordination. HE Transactions, 56(10), 919-940.
Hornby, A. S. (2000). Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 6th Edition, Oxford University Press.
Iravani, S. M. R. & Krishnamurthy, V. (2007). Work force Agility Inrepair and Maintenance Environments. Manufacturing and Service Operations Management 9(2).
Jackson, M. & Johansson, C. (2003). Agility Analysis from a Production System Perspective. Integrated Manufacturing Systems, 14(6), 482-488.
Kidd, P. T. (1994). Agile Manufacturing: Forging New Frontiers. Reading, MA: Addison-Wesley.
Liedtka, Jeanne. (1996). Collaborating Across Lines of Business for Competitive Advantage. Academy of Management Executive, 10(2), 20-37.
Lin, C.-T., Chiu, H. & Chu, P.Y.(2006). Agility Index in the Supply Chain. International Journal of Production Economics, 100(2), 285-299.
Parker, S., Wall, T. & Cordery, J. (2001). Future Work Design Research and Practice: Towards an Elaborated Model of Work Design. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74, 413-440.
Plonka, F. S. (1997). Developing a Lean and Agile Work Force. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 7(1), 11-20.
Sharifi, H., Colquhoun, G., Barclay, I. & Dann, Z. (2001) . Agile Manufacturing: Amanagement and Operational Framework. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B-Journal of Engineering Manufacture, 215(6),857- 869.
Sharifi, H. & Zhang, Z. (1999). A Methodology for Achieving Agility in Manufacturing Organizations. International Journal of Production Economics, 62(1-2), 7-22.
Sherehiy, B. (2008). Relationships between Agility Strategy, Work Organization and Workforce Agility. The Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy, University of Louisville.
Sherehiy, B., Karwowski, W. & Layer, J. K. (2007). A Review of Enterprise Agility: Concepts, Frameworks, and Attributes. International Journal of Industrial Ergonomics, 37,445-460.
Sumukadas, N. & Sawhney, R. (2004). Workforce Agility Through Employee Involvement. Lie Transactions, 36(10), 1011-1021.
 
Trong Lin C., Chiu H., Tseng Y. H. (2005). Agility Evaluation Using Fuzzy Logic. International Journal of Production Economics, 1-16.
Tsourveloudis, N. C. & Valavanis, K. P. (2002). On the Measurement of Enterprise Agility. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 33(3), 329-342.
Yauch, C. A. (2011). Measuring Agility asa Performance Outcome. Journal of Manufacturing Technology Management, 22(3), 384-404
Ye-Zhuang, T., Z. Fu-Jiang & G. Hai-Feng.(2006). An Empirical Study on the Consistency Model of Agile Manufacturing Strategy. Proceeding of IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology, Sch. of Manage.,Harbin Inst. of Techno., 37-41.
Youndt, M. A., Snell, S. A., Dean, J. W. & Lepak, D. P. (1996). Human Resource Management, Manufacturing Strategy, and Firm Performance. Academy of Management Review, 39(A), 835-866.
Yuonne, M. (1993). Sex-Role Oriantation Coping Strategy and Perspective Woman Administrators. Educational Management and Administration, 21 (2) .
Yusuf, Y. & Adeleye, E. O. (2002). A Comparative Study of Lean and Agile Manufacturing with Related Survey of Current Practices in the UK. International Journal of Production Research, 40(17), 4545 -4562.
Yusuf, Y., Sarhadi, M. & Gunasekaran, A. (1999). Agile manufacturing: The drivers, concepts and attributes. International Journal of Production Economics,62(1-2),33-43.
Zain, M., Rose, R. C, Abdullah, I., & Masrom, M. (2005). The Relationship between Information Technology Acceptance and Organizational Agility in Malaysia. Information & Management, 42(6), 829-839.
ZareZardeini, H. & yousefi, A. (2012). The Role of Emotional Intelligence on Workforce Agility in the Workplace. International Journal of Psychological Studies, 4(3), 48-61.
Zhang, Z. & Sharifi, H. (2007). Towards Theory Building in Agile Manufacturing Strategy a Taxonomical Approach. IEEE Transactions on Engineering Management, 54(2), 351-370.