طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکی از نهادهای انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 استاد دانشگاه مالک اشتر

3 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

4 دکتری مدیریت منابع انسانی و پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت

چکیده

یکی از ویژگی‌های برجستۀ نهادهای انقلاب اسلامی، برخوداری از فرهنگ جهادی است. فرهنگ جهادی مجموعه‌ای از سرمایه‌های فکری و ارزشی است که بر رفتار اجتماعی انسان اثر می‌گذارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکی از نهادهای انقلاب اسلامی است. روش تحقیق، توصیفی از نوع کیفی است. جامعۀ آماری، خبرگان حوزۀ مدیریت و فرهنگ در داخل و خارج سازمان هستند. نمونۀ تحقیق تعداد 14 نفر بوده‌اند که به روش قضاوتی و گلولۀ برفی انتخاب شده‌اند. ابزار تحقیق پرسشنامۀ (محقق‌ساخته) بود که طی سه مرحلۀ شاخص‌یابی با استفاده از فن دلفی، تکمیل شده است و اعتباریابی الگوی تحقیق با بهره‌گیری از نظر خبرگان صورت پذیرفت. قابلیت اعتماد ابزار سنجش، از روش آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. نتایج تحقیق، گویای آن است که الگوی فرهنگ جهادی در چهار مؤلفۀ: معنویت‌محوری (با ‌‌امتیاز 100)، ورزیدگی (با امتیاز95)، مجاهدت‌محوری (با امتیاز86) و انطباق‌محوری (با ‌امتیاز100)، طراحی شده است. یافته‌های تحقیق همچنین نشانگر آن است که مؤلفه‌های معنویت‌محوری و انطباق‌محوری، دارای بالاترین درجۀ اهمیت بین مؤلفه‌های فرهنگ جهادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing A Model for Jihadi Culture in an Islamic Revolution Institution

نویسندگان [English]

  • ali farrahi 1
  • mohammad ebrahim sanjaghi 2
  • mohammadreza soltani 3
  • Yadollah Mohammadian 4
چکیده [English]

Jihadi Culture is an outstanding characteristics of revolutionary institutions. It is a combination of thought and value capitals which affect human behavior. This research is aimed at developing a Jihadi culture for an Islamic revolution institution. This is a qualitative research following descriptive method. Research population includes experts at management and culture inside and outside the institution. 14 subjects were selected as the sample through judgment and snowball method. A self-made questionnaire was employed for data collection in Delphi method through a three-phase indicator identification. The model was validated by the experts. The trust of research instruments was confirmed by Cronbach’s alpha as 0.87. The results also indicated that Jihadi culture model can be designed having four components: spiritual orientation (score: 100), skillfulness (score: 95), endeavor orientation (score: 86), and adaptation (score: 100). As the scores show, spirituality and adaptation are more important Jihadi cultural components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Jihadi Culture
  • Islamic Revolution Institutions
  • Jihadi Approach

ابراهیمی، رحمت الله و افشاریان ، رحیم(1388). مقایسه ی توصیفی نظام‌های مدیریت سازمانی با نظام مدیریت اسلامی با تاکید بر مدیریت جهادی، مجموعه مقالات همایش‌های فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نماینده ولی فقیه.

اسکات، ریچارد (1387). نهادها و سازمان‌ها. ترجمه: مینا دده بیگی، تهران: سمت.

امام خامنه‌ای، سید علی (1375). بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله، 20/3/1375

امام خامنه‌ای، سید علی (1385). بیانات، 04/09/1385

امام خامنه‌ای، سید علی (1389). حدیث ولایت ( لوح فشرده مجموعه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی)، تهران: موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.

امام خامنه‌ای، سید علی (1392). بیانات در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، 20/12/1392

امام خامنه‌ای، سید علی ( 1392). بیانات در دیدار با اعضای شورای شهر تهران، 23/10/1392

ایروانی، ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد(1377).ﻧﻬﺎدﮔﺮاﻳﻲ و ﺟﻬاد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ. تهران: اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺟﻬﺎد.

ایروانی، محمدجواد(1391) . طراحی مفهومی الگوی استخراج ویژگی‌های نهادی یکی از نهادهای انقلاب اسلامی. تهران: مرکز راهبری یکی از نهادهای انقلاب اسلامی.

پارسیان، احمد (1388). شاخص‌های آماری حوزه علم و فناوری. تهران: موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

تاج آبادی، رضا (1388). مقایسه تطبیقی سبک مدیریت‌جهادی با سایر سبک‌های مدیریتی. تهران: آموزش کشاورزی.

دباغی، حمیده و غلام­نژاد، خدیجه (1391). فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان در صدای جمهوری اسلامی ایران. ماهنامه علمی تخصصی صدای جمهوری اسلامی ایران، سال یازدهم، شماره66

دعایی، حبیب‌الله و پور، سمیرا (1392). تاثیر فرهنگ سازمانی بر بازارگرایی با تاکید بر نقش واسط تعارض سازمانی (مورد مطالعه: صنعت مبلمان در شهر مشهد).جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و چهارم، شماره سوم.

رابینز، استیفن پی.(1386). مبانی رفتار سازمان، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ نوزدهم

رابینز، استیفین پی. (1374). رفتار سازمانی. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی0تهران: مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، جلد اول .

سعادت، اسفندیار(1390). مدیریت منابع انسانی. تهران: سمت

سفیدچیان، سلمان و مجرب، الهام (1392). ارائه الگوی بومی از فرهنگ سازمانی برای موسسات فرهنگی آستان قدس رضوی. نشریه علمی- پژوهشی بهبود مدیریت، سال هفتم، شماره 3.

شاین، ادگار( 1383). فرهنگ سازمانی. مترجم محمد ابراهیم محجوب، تهران: انتشارات افرا، چاپ اول.

عظیمی، مهدی و حدائق، محمد رضا(1388)، فرهنگ و مدیریت جهادی و ویژگی‌ها آن، مجموعه مقالات دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران، وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نماینده ولی فقیه.

فرهی بوزنجانی، برزو (1392) .طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی. تهران: مجله راهبرد فرهنگ، شماره 21 صفحه 114-138.

ﻣﺮﺗﻀﻮﻱ، ﻣﻬﺪﻱ و ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺭﻋﭙﻮﺭ ﻧﺼﻴﺮﺁﺑﺎﺩﻱ(1391). ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲﺟﻬﺎﺩﻱ؛ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﺩ.مجله مهندسی فرهنگی، آذر و دی 91 سال هفتم شماره 71و72.

میر، سیدجواد (بی تا). ویژگیهای فرهنگ و مدیریت جهادی و آفات آن. بی‌جا

نژادمحمدنامقی، علیرضا (بی‌تا). نهادینه کردن فرهنگ جهادی به منظور توسعه و حفظ روحیه جهادی در راستای تشکل‌های غیر دولتی. تهران: جهاد کشاورزی.

واشقانی فراهانی، سمانه(1390). ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش فرهنگ جهادی در سازمان‌ها. تهران: بانک سپه.

Aktas, E., Cicek, I. and Kiyak, M. (2011). The Effect of Organizational Culture On Organizational Efficiency: The Moderating Role Of Organizational Environment and CEO Values, Procedia Social and Behaviroral Sciences 24, 1560-1573.

Cameron, K. and Quinn, R. (2006). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework, The Jossy-Bass Business & Management Series.

Chi, H.& Lan, C., The Influences of Organizational Culture and Human Resource Development on R&D organizational Effectiveness- the mediating Effect of Knowledge Management.

Kwantes, C., Boglarsky, C. (2007). Perception of organizational culture, leadership effectiveness and personal effectiveness across six countries, Journal of International Management,13, 204-230.

Lacatus, M, L., 2013, Organizational culture in contemporary university, Procedia Social and Behavioral Sciences, 76, 421-425.

Livari Netta, Livari Juhani (2010). “The relationship between organizational culture and the deployment of agile methods”. Contents lists available at Science Direct Information and Software Technology Journal, 53, 509-520

Parsons, T. (1937). The Stracture of Social Action. NY: McGraw-Hill.

Schein, Edgar (1995). The corporate Culture Survival Guide. 2ndEdition, San Francisco, Jossey, Bass.

Selznic, Philip (1996). Institutionlism Old and new. Administrative Science Quarterly, vol.41pp.277-278.

Shahzad, F., Luqman, R., Rashid khan, A., Shabbir, L., 2012, Impact of Organizational Culture on Organizational Performance: An Overview, Interdisciplinary. Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 3, No. 9.

Tsai, Y. (2011). Relationship between organizational culture, leadership behavior and job satisfaction, BMC Health Services Research.

Yilmaz, C. and Ergun, E. (2008). Organizational culture and firm effectiveness: An examination of relative effects of culture traits and the balanced culture hypothesis in an emerging economy, Journal of World Business 43, 290-306

Zucker, L. G .(1983). Organizations as institutions, in S.B. Bacharach (ed.), Research in the Sociology of Organizations. Greenwich. CT: JAI Press: pp.1-47.