بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت ، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی،

3 عضو هیات علمی دانشگاه ایوانکی

چکیده

امروزه با افزایش رقابت و تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی در عرصه کسب‌وکار، برای دستیابی به اهداف سازمانی و کسب مزایای رقابتی، چابکی سازمان، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. سواد اطلاعاتی کارکنان در ارتقای یادگیرندگی سریع و دقیق سازمان و به دنبال آن افزایش توانمندی، انعطاف‌پذیری و شایستگی‌های سازمانی امری مهم تلقی می‌شود. هدف تحقیق حاضر ارزیابی تأثیر سواد اطلاعاتی بر چابکی سازمان در سازمان فرهنگی هنری شهرداری است. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است و جامعۀ آماری کلیۀ کارشناسان سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامۀ محقق‌ساخته است که از طریق آزمون صوری، روایی آن محاسبه شد. پایایی ابزار گردآوری اطلاعات نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و از آزمون فرض برای تأیید یا رد فرضیه‌ها استفاده شد. یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که تأثیر تمامی مؤلفه‌های سواد اطلاعاتی اعم از: تشخیص ماهیت و وسعت اطلاعات، دسترسی مؤثر و کارا به اطلاعات، ارزیابی اطلاعات و منابع آنها و تلفیق اطلاعات انتخاب‌شده به دانش قبلی، استفاده از اطلاعات برای رسیدن به منظوری خاص و آشنایی با موارد حقوقی، بر چابکی سازمان به‌صورت معنی‌داری مثبت ارزیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of the Effects of Employees’ Informational Knowledge on Organizational Agility

نویسندگان [English]

  • gholam ali tabarsa 1
  • sedigheh sharifi 2
  • seyyed ahmad hosey ni 3
چکیده [English]

Due to increase in coopetition and unpredictable changes in today’s business, organizational agility seems to be inevitably essential for achieving organizational goals and having competitive advantages. Employees’ informational knowledge plays an important role in organizations precise and prompt learning, which leads to increase in their capabilities, flexibility, and competency. This research is intended to assess the effect of informational knowledge on the agility of the Cultural Organization of Tehran Municipality. This is a descriptive survey research whose population includes all the employees at Cultural Organization of Tehran Municipality. Data was collected by a self-made questionnaire whose validity was confirmed by tests. The reliability of the instruments was confirmed by Cronbach’slapha. The hypotheses were accepted or rejected according to hypothesis testing. The results indicated that all the components of informational knowledge including identification of the nature and extent of the information, effective access to information, evaluation of the data and its resources, and information integration with previous knowledge, were effective on organizations agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informational Knowledge
  • Digital Knowledge
  • Organization Agility
  • Lifetime Learning
  • Standard
  • ACRL

آزاد پیله­رود، لیلا (1387)، وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیئت‌ علمی گروه کتابداری و نقش آن
بر تولید اطلاعات علمی آنان در دانشگاه‌های آزاد و دولتی شهر تهران، فصلنامه کتاب، 73، بهار 87، ص 228-213.

اباذری، زهرا و پورنقی، رؤیا (1387)، بررسی تطبیقی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس، تهران و شهید بهشتی، فصلنامۀ دانش‌شناسی، شمارۀ 1، تابستان 1387، ص 12-1.

امیری، زهرا؛ کیانی، حسن و چشمه­سهرابی، مظفر (1388)، تحلیل سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهرکرد، فصلنامۀ اطلاع‌شناسی، شمارۀ 24، تابستان 1388، ص 144-119.

پری‌رخ، مهری؛ ارسطو پور، شعله و نادری، رامین (1390، اثربخشی کارگاه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پژوهشی با رویکرد زمینه گرا، پژوهش‌نامۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1 (2)، ص 224-201.

پور رشیدی، رستم و قربانی نژاد، مجتبی (1392)، بررسی میزان سواد اطلاعاتی کارکنان و رابطه آن با بازار گرایی، همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش‌محور، دانشگاه مازندران، اردیبهشت 92.

تاجی، زهرا و بردبار، غلام­رضا (1394)، بررسی رابطۀ رهبری تحول‌آفرین و چابکی منابع انسانی، فصلنامۀ پژوهش­هایمدیریتمنابعانسانی، سال هفتم، شمارۀ 2، تابستان 1394، ص 153-177.

تفرشی، شکوه و انگورج تقوی، معصومه (1387)، بررسی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران، فصلنامۀ دانش‌شناسی، شمارۀ 3، زمستان 1387، ص 38-29.

چان، سای نوی (2003)، کسب سواد اطلاعاتی، برنامه اجباری دانشجویان دورۀ کارشناسی: تجربه دانشگاه مالایا، ترجمه علی خسروجردی، فصلنامه کتاب 72، زمستان 86، ص 328-315.

ربیعی، محمد و فتحیان، محمد (1389)، تحلیلی کاربردی بر پیاده­سازی سواد اطلاعاتی در مدیریت فرایند آموزش منابع انسانی سازمان ها، هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، 15 مهر 1389.

زمانی، عشرت(1382)، استانداردهای قابلیت سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی، پژوهشنامۀ پردازش و مدیریت اطلاعات، دورۀ 19، شمارۀ 1 و 2، ص 41-34.

فتحیان، محمد و مهدوی نور، سیدحاتم (1385)، مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران.

مختارپور، رضا (1389)، برگزاری کارگاه‌های آموزش سواد اطلاعاتی در کتابخانه‌های آموزشگاهی: ضرورت، اصول و روش‌ها، فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دورۀ 25، شمارۀ 4، تابستان 1389، ص 745 تا 755.

نظری، مریم (1384)، سواد اطلاعاتی، تهران؛ مرکز اطلاعات و مدارک ایران.

هاشم‌‌زاده، محمدجواد و یاری، شیوا (1389)، توسعۀ سواد اطلاعاتی در آموزش عالی کشور: شناسایی عوامل مؤثر، فصلنامۀ کتاب، شمارۀ 82، 6 شهریور 1389، ص 131-111.

ACRL Standards Committee & Association of College and Research Libraries (ACRL) (2003). Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Available: http: //www. ala. org/content/navigation and www. ACRL. Com.

Aleda V. Roth, (1996) "Achieving strategic agility through Economies of Knowledge", Planning Review, Vol. 24 Iss: 2, pp.30 - 36

American library Association. Information literacy competencystandards for higher education, 2005, [on-line]. Available: http: //www. ala. org/ala/acrl/ scrlstandards/information literacycompetency. Com.

Christopher M (2000) The agile supply chain: Competing in volatile markets. Industrial Marketing Management, Vol 29. No. 1.pp. 37-44.

Dahmardeh, Nazar, (2010), Organizatinal Agility and Agile Manufacturing, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 27,p: 179-184.

Ebrahimpour, H. Salarifar, M. and Asiaei, A. (2012) The Relationship between Agility Capabilities and Organizational Performance: a Case Study among Home Appliance Factories in Iran. European Journal of Business and Management. 4:17, pp:186-195.

Fliedner, E., Vokurka, R. (1997). Agility: Competitive Weapon of the 1990s and Beyond?. Production And Inventory Management Journal. 38(3), 19-24.

Goldman, S. L.; Nagel, R. N. and Preiss, K. (1995) Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategy for Enriching the Customer, 8, Van Nostrand, Reinhold, USA.

Gunasekaran, A, Patel, C & Tirtiroglu, E (2001). Agility: Competitive Weapon of the 1990s and Beyond?. Production And Inventory Management Journal. 38(3), 19-24.

 Gunasekaran , C. Patel , E. Tirtiroglu , (2001) "Performance measures and metrics in a supply chain environment", International Journal of Operations & Production Management. Vol. 21, No. 1/2, pp. 71-87.

Izadpanah, N & Yaghoubipoor, A. (2012). Agility reaching in governmental organizations and their achievements. Life Science Journal, 9:4, pp.3763-3769.

Jackson, M.; Johansson, C. (2003). Agility analysis from a production system perspective. Intergarted Manufacturing Systems 14 (6), 482–488.

Kharabe, A. (2012). Enterprise information systems and organizational agility: ERP as a dynamic source of change, complexity, and risk. Cleveland, OH: Case Western Reserve University.

Kidd, P. (2000).Two definitions of agility, available at website address: www.CheshiireHenbury.com

Naylor, J. Ben, Naim, Mohamed M.; and Berry, D. (1999). Leagility: Integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain. Special Issue of International Journal of Production Economics, Design and Implementation of Agile Manufacturing Systems (forthcoming).

 

Piaget, J. (1970). Piaget's Theory. In P. Mussen, Carmichael's manual of child psychology. New York: John Wiley and Sons. vol. 1, 703-732.

Repanovici, Angela; Landoy, Ane (2007). Information literacy applied on electronic resources practices from Brasov, Romania and Bergen, Norway. World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and Council (Durban, 19 – 23 August). Retrieved November 10, 2008, from: http: //www. ifla. org/IV/ifla73/papers/158-Repanovici_Landoy-en. pdf.

Sai-noi Chan, (2003). Making information literacy a compulsory subject for undergraduates: the experience of the University of Malaya. IFLAJournal, Vol. 29, No. 4 (2003): 328-335.

Salony, Mary F; (1995), The history of bibliographic instruction: Changing trends from books to the electronic world, The Reference Librarian, n51,p 31: 51.

Sharifi, H.; Zhang, Z. (2001). Agile manufacturing in practice—application of a methodology. International Journal of Operations and Production Management 21 (5–6), 772–794.

Sherehiy, B., Karwowski, W. and Layer, J. (2007): A review of enterprise agility: Concepts, frameworks, and attributes, International Journal of Industrial Ergonomics, Volume 37, Issue 5, May 2007, Pages 445–460.

Yauch, C. A. (2011). Measuring agility as a performance outcome. Journal of Manufacturing Technology Management, 22 (3), p. 384.

Yusuf, Y., Sarhadi, M. & Gunasekaran, A. (1999). Agile Manufacturing: Thedrivers, Concepts and Attributes. International Journal of Production Economics, 62 (1–2), 33–43.