الگوی عوامل سیستمی مؤثر بر توسعه نوآوری مبتنی بر اندیشه‌های مقام معظم رهبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

مقاله حاضر باهدف ارائه الگوی عوامل سیستمی مؤثر بر توسعه نوآوری مبتنی بر اندیشه‌های مقام معظم رهبری انجام شده است. این الگو، بر اساس مطالعه تطبیقی حاصل شده و روش تحقیق مورد استفاده از نوع کیفی بوده که برای استخراج مفاهیم، مقوله‌ها و قضیه‌ها از روش داده بنیاد، استفاده شده است. روایی و پایایی الگوی تحقیق از طریق روش‌های خاص ارزیابی تحقیق کیفی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق، «عوامل سیستمی» مؤثر بر توسعه نوآوری بر مبنای اندیشه‌های مقام معظم رهبری، شامل «عوامل سازمانی»، «عوامل گروهی» و «عوامل فردی» و عوامل اصلی «توسعه نوآوری» شامل «موفقیت‌های راهبردی» و «دستاوردها» شناخته شدند که توسط مطالعات تطبیقی نیز مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

System Factors Model Affecting Entrepreneurship Improvement on the Basis of The Supreme Leader’s Point of View

نویسندگان [English]

  • alireza sadeghi 1
  • Mansour sadeghi mal amiri 2
چکیده [English]

This research is intended to propose system factors model which affect entrepreneurship improvement on the basis of the supreme leader’s point of view. This model is based on comparative study which follows a qualitative method. Concepts, categories and propositions are derived through grounded theory. The validity and reliability of the model are confirmed through qualitative research evaluation method. The results indicate that factors affecting entrepreneurship improvement, according to the viewpoints of the supreme leader include organizational components, group components, and individual components. Main factors of entrepreneurship improvement include strategic success and achievements. The results are confirmed by comparative studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Improvement
  • System Factors
  • Individual Factors
  • Group Factors
  • Organizational Factors

ایکاف، راسل (2005). بازآفرینی سازمان، طراحی برای سازمانهای سده بیست و یکم. ترجمه تقی شریعتی، اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی (1382). تهران؛ سازمان مدیریت صنعتی.

خداداد حسینی، حمید (1380). بررسی ارتباط نوآوری تکنولوژیکی با موقعیت اسـتراتژیک، سـاختار و محـیط بیرونی، مجله مدرس 5 (2): ١١٧-١٢٢.

خوش‌چهره، محمد و نیک‌بخش حبیبی (1391)، «اصول پایه‌ای و عناصر کلیدی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران». راهبرد21 (62): 244-219.

دانایی فرد، حسن و امامی، مجتبی (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی ‌داده‌بنیاد 1 (2): 97-69

سلطانی تیرانی، فلورا (1387). نهادی کردن نوآوری در سازمان. تهران؛ خدمات فرهنگی رسا.

شیخ‌الاسلامی، راضیه و  رضویه، اصغر (1385). پیش‌بینی خلاقیت دانشـجویان دانشـگاه شـیراز بـا توجـه بـه متغیرهای انگیزش بیرونی و انگیزش درونی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیرازو 4 (45): 103-94

صادقی مال امیری، منصور؛ صادقی، علیرضا؛ نیکوکار، غلامحسین و نادری، علیرضا (1390). تحلیل مدل عوامل سازمانی، فردی و گروهی موثر بر توسعه نوآوری در سازمان‌های تحقیقاتی. پژوهش و توسعه فناوری 3 (5): 99-90.

Amabile, T. (1988). A model of Creativity and Innovation in Organization. Research in Organizational Behavior, Vol.10, PP.126 &130-131.

Amabile, T., Goldfarb, P., & Brackfield, S. (1990). Social Influences on Creativity: valuation, Coaction and Surveilance. Creativity Research Journal, 6-21.

Boly, V., Morel, L., & Renaud, J. (2003). Towards a Constructivist Approach to Technological Innovation Management: An Overview of the Phenomena in French SME’s. in International Handbook on Innovation,Elsevier.

Cabrera, E., & Bonache, J. (1990). An Expert HR System for Aligning Organizational Culture and Strategy. Human Resource Planning, 22 (1), 51-60.

Cormican, K., & O’Sullivan, D. (2004). Auditing Best Practice for Effective Product Innovation Management. Technovation, 24(10), 819–829.

Creswell, J. W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating, Quantitative and Qualitative Research (2nd edition).

Daft, R. L. (2001). Organization Theory & Design (8th ed). New York: West Publishing Company.

DCDC. (2007). The DCDC global strategic trends program 2007-2036 (Third ed.). England: Development, Concepts and Doctrine Center (DCDC).

Deal, T., & Kennedy, A. (1992). Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life. Reading,MA: Addison-Wesley

Denison, D., & Neale, W. (2006). Denison Organizational Culture Survey, (Facilitator Guide). Denison Consulting.

Galbraith, J. (1982). "Designing the Innovating Organization". Organizational Dynamics .

Glor, E. (2001). 'Key Factors Influencing Innovation In Government'. The Innovation Journal, Vol. 6, Issue 1.

Gnezda, N. (1994). The Internal Forces of Creativity: When Hearts Start to Flutter. Reoper Review, 138-144.

Goldberg, L. (1992). The Development of Markers of the Big Five Factor Structure. Psychological Assessment, 4, 26-42.

Katz R, R., & Tushman, M. (1981). An investigation in to the managerial roles & career paths of gatekeepers & project supervisors in a major R & D facility. R&D Managemen, Vol . 11, No.3.

Khalil, T. (2000). Management of technology. McGraw-Hill.

Koc, T., & Ceylan, C. (2007). Factors Impacting the Innovative Capacity in Large Scale Companies. Technovation, Vol.27, 105–114.

Lawler, E. E. (1973). Motivation in Work Organizations. Monterey CA: Brooks/Cole.

Lewis, G. (2000). Success full creativity in a week..

Maital, S., & Sehadri, D. (2007). Innovation management. Sage publications.

Morel, L., & Boly, V. (2006). Innovation process evaluation : From self assessment to detailed technological audit.

Morris. (2006). permanent innovation. Langdon: Oxford university press.

Ouchi, W. (1981). Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge. MA: Addison-Wesley.

Porter, M. (1989). How competitive forces shape strategy. Harvard Business Review, Vol. 57No. 2, 137-145.

Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Free Press.

Quinn, R. E. (1985). The Transformation of Organization Culture. Sabe.

Rabbins, S. P., & Coulter, M. (1995). Management (5th ed ed.). N.J:Prentice-Hall International Edition.

Resnik, D. (1983). The Ethics of Science.

Robbins, S. P. (1992). Organization Theory (5th ed ed.). N.J: Prentice-Hall International.

Rogers, E. M., & Shoemaker, F. F. (1971). Communication of innovations: A cross-cultural approach (2nd ed. of Diffusion of innovations).

Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge,MA: Harvard University Press.

Senge, M. P. (2006). The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization (Revised edition). New York: Crown Business.

Sternberg, R., & Lubart, T. (1999). The Concept of creativity: Prospects and paradigms. In R. Sternberg (Ed.),Handbook of creativity. Cambridge University press.

Strauss, Anselm L., & Corbin, Juliet (1990), Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage.

Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, K. (2005). Managing innovation: integrating technological, market and organizational change (3rd Edition ed.). John Wiley & Sons , Ltd.

Triandis, H., & Jain, R. (1999). Management of Research and Development Organizations: Managing the Unmanageable (Sixth Printing ed., Vol. ISBN: 0471507911). Somerset, New Jersey, U.S. A: John Wiley & Sons Inc.

von Hippel, E. (2005). Democratizing Innovation. MIT Press, ISBN 0-262-22074-1, 105.

Herman, B. J., & Sutton, C. (March 1986, March). The acid test of innovation. New Scientist, vol.6, 34.

Amabile, T. (1998, Sept-Oct). How to kill creativity. Harvard Business Review, pp.85&82.