دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 1-260 (شماره پیاپی22) 
بررسی تأثیر رفتار رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان

صفحه 167-190

حسن زارعی متین؛ مریم احمدی زهرانی؛ علیرضا امینی؛ سحر نیکمرام


تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان یک شرکت تولیدی

صفحه 213-234

سید محمد رضا میراحمدی؛ علی عطافر؛ سعیده کتابی