دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-270 (شماره پیاپی 20) 

مقاله پژوهشی

1. طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی

صفحه 1-24

حسن قالیباف اصل؛ سید محمد مقیمی؛ آرین قلی پور؛ الهام ابراهیمی


4. تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی در ایران

صفحه 79-104

ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمدشریف شریف زاده


9. طراحی و تبیین ابعاد سازمانی مدل سازمان حافظ کارکنان از ضربات روانی

صفحه 209-236

فریدون احمدی؛ علی فرهی؛ کمال میانداری؛ اسکندر شیرازی