طراحی و تبیین ابعاد سازمانی مدل سازمان حافظ کارکنان از ضربات روانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 هیئت علمی دانشگاه امام حسین

3 هیئت علمی پیام نور

چکیده

یکی از پدیده‌های مهمی که امروزه نیروی انسانی را تهدید می‌کند، ضربه‌های روانی است. وجود مدلی منسجم که بتواند ضربات روانی نیروی انسانی را مدیریت کند از موضوعات مهم و قابل بحث در حوزه‌ی منابع انسانی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین ابعاد سازمانیِ سازمان حافظ کارکنان از ضربات روانی با نقش متغیر میانجی پویایی و نشاط در سازمان صورت گرفته است. برای تحقق این هدف، 114نفر از خبرگان دانشگاهی و اداری به‌عنوان نمونه‌ی آماری با استفاده از فن دلفی انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی و براساس شیوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی بوده است و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامه، جمع‌آوری گردید و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و آزمون تحلیل مسیر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمامی مؤلفه‌های ابعاد ساختاری و محتوایی سازمانی و همچنین نوع ارتباطات غالب و سبک‌های رهبری اعمال شده توسط مدیران، بر نحوه‌ی مدیریت ضربات روانی کارکنان مؤثر بوده است. در بین ابعاد محتوایی، مؤلفه‌های اهداف و راهبرد بیشترین و بعد فناوری انجام کار، کمترین اثر را داشته است. در بعد ساختاری، نوع ساختار بیشترین و روش تصمیم‌گیری کمترین اثر را داشتند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining Organizational Aspects of a Protective Organization Model against Psychological Traumas

نویسنده [English]

  • ali farrahi 2
چکیده [English]

Psychological trauma is an important factor treating human resource. Having a systematic model able to manage this type of trauma is an inspiring subject in human resource discussion. Hence, this research is aimed at designing and explaining organizational aspects of a protective organization model against psychological traumas with dynamic and graceful variables as mediators. 114 academic and official experts were selected as sample group according to Delphi’s technique. This applied research followed descriptive survey and correlation method for data collection through questionnaires. The data was analyzed by LISREL and route analysis. The results indicated that all components of structural and content aspects of organizations as well as the type of communication and leadership style are effective on the management of psychological traumas. Components of the content aspect, including objectives and strategies were most effective, and technological aspects were the least effective factors. The type of structure was the most effective structural aspect, and the type of decision making was the least effective one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Traumas
  • Organizational Psychological Traumas
  • Employees’’ Protective Organization Against Psychological Traumas
دفت، ریچارد ال. (1387). عصر جدید مدیریت. ترجمه‌ی طاهره فیضی و محمدعلی سرلک، تهران: گستره.
ــــــــــــــــــــ (1378). مبانیتئوریوطراحیسازمان. ترجمه‌ی علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رابینز، استیفن پی. (1381). مبانی رفتار سازمانی؛ مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها. ترجمه‌ی علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، چ پنجم، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
ــــــــــــــــــــــ (1976). تئوریسازمان: ساختار،طراحی،کاربردها، ترجمه‌ی سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران: انتشارات صفار.
رضاییان، علی (1383). مدیریت فشار روانی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
ـــــــــــــــــ (1380). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
سرلک، محمدعلی (1390). چهره‌های نو ظهور سازمان در قرن بیست‌ویکم. کتاب مرجع رشته‌های مدیریت، تهران: مرجع دانش.
کرینتر، رابرت (1387). اصول مدیریت (عملیات برتر). ترجمه‌ی داور ونوس، مهرداد پرچ، بهمن جمشیدی، تهران: مؤسسه‌ی کتاب مهربان نشر.
کیوی، ریمون؛ کامپینهود، لوک وان (1385). روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی). ترجمه‌ی عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: نشر توتیا.
Forbes, D, Lewis, V., Varker, T., Phelps, A., O'Donnell, M., Wade, D.J., Ruzek, J.I., Watson, P., Bryant, R. A. & Creamer, M. (2011). Psychological First Aid Following Trauma: Implementation and Evaluation Framework for High-Risk Organizations,Journal of Psychiatry, Vol. 74, Issue 3, 2011, ISSN: 00332747; DOI: 10.1521/psyc.2011.74.3.224، Pages 224-239.
Gloria, J. Bazzoli, Rita Harmata & Cheeling Chan (1998). Community Based Trauma System in the United Ststes: An Explanation of Structural Development, Elsevier Science Ltd, Pergamon Journal, Sci.Med, 1998, Vol. 46, No. 9, pp. 1137-1149.
Jane, E. Dutton, Peter, J. Frost, Monica C. Worlinejacoba M. Lilius & Jason M. Kanov. (2009). LEADING in Time of Trauma, Harvard Business Review Notice of Use Restrictions, pp. 262-270.
Liisa Valikangas, Martin Hoegl & Michael Gibbert. (2009). Why Learning from Failur isn’t Easy (and what to do about it) Inovation Trauma at Sun Micro System, European Management Journal, University of Glasgow, dec 2009, 27, 4,pg225.
Lynne, Huddleston, Christine Stephens & Douglas Paton. (2007). An Evaluation of Traumatic and Organizational Experiences on the Psychological Health of New Zealand Police Recruits, IOS PressWork 28, Accepted 27 December 2005, pp. 199–207.
Madeha, Naz, Zahid Mahmood, Sadia Saleem & Rlzwan Naseer (2011).  The Impact of Trauma on Rescue 1122 Workers, FWU Journal of Sodal Sciences, Vol 5, No. 1, 2011, pp 134-148.
Miass Deklerk¸ Sasol (2007). Healing Emotional Trauma in Organization: An O.D. Framework and Case study, Organization Development Journal, Summer 2007, 25, 2,ABI/INFORM Global.
Noreen Thehrani, Sara Jane Cox & Tom Cox (2002). Assessing the Impact of Stressful Incidents in Organizations, the Development of an Extended Impact of Events Scale, Taylor Francis Health Sciences, Counselling Psychology Quarterly, 2002,Vol. 15, No. 2, pp. 191–200.
Shana Hormann & Pat Vivian (2005). Toward An Understanding of Traumatized Organizations and How to Intervene in Them Traumatology, The Journal of Applied Behavioral Science, September 2005,vol. 11. 3, http://tmt.sagepub.com/content/ 11/3/159, pp. 159-169.
Tayo Switzer, Summer (2001). Recruiting After an Organizational Traumatic Event, Organization Development Journal, 19, 2, ABI/INFORM Global,pg. 71.
William A. Kahn (2003). The Revelation of Organizational Trauma, The Journal of Applied Behavioral Science, Dec 2003, 39, 4, ABI/INFORM Global, http://jab.sagepub.com,pg. 364 .