تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی کشور است. جامعه‌ی آماری، تمام مقالات منتشرشده درباره‌ی کارآفرینی و کسب‌وکار کوچک را (به استثنای مقالات فصلنامه‌ی توسعه‌ی کارآفرینی دانشگاه تهران) تا پایان سال 1391 به تعداد 189 مقاله را دربر گرفته است. تحلیل گرایش‌های پژوهشی نشان داد که بیشترین تعداد پژوهش‌ها در نشریه‌ی «تحقیقات اقتصاد و توسعه‌ی کشاورزی ایران» منتشر شده است و در بیشتر پژوهش‌ها، جنبه‌های روان‌شناختی و رفتاری کارآفرینی موضوع اصلی بوده است. از نظر الگوهای پژوهشی، در بیشتر پژوهش‌ها (9/62 درصد) از روش کمّی استفاده شده است؛ فرد (15/39 درصد) و سازمان (63/29 درصد) به‌ترتیب سطح تحلیل غالب پژوهش‌ها کارآفرینی است و بیشتر مطالعات بر روی دانشجویان و دانش‌آموختگان (52/18 درصد) صورت گرفته است. به‌علاوه، بیشتر پژوهش‌ها از داده‌های مقطعی (68/39 درصد) با استفاده از ابزار پرسش‌نامه (02/64 درصد) استفاده کرده‌اند و استفاده از داده‌های طولی کمتر رایج است. همچنین 87/15 درصد پژوهش‌ها در استان تهران انجام شده است. بیشتر پژوهش‌ها توسط دو یا سه نویسنده (56/55 درصد) منتشر شده و 98/35 درصد پژوهش‌ها حداقل دارای یک نویسنده‌ی زن بودند. از منظر روند پژوهشی، نتایج نشان داد که پژوهش‌های کارآفرینی در ایران روندی افزایشی داشته و از سال 1386 به بعد دارای رشد چشم‌گیری بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Entrepreneur Researches in Iran

نویسنده [English]

  • mohammad sharif sharifzadeh 2
چکیده [English]

This research is intended to have a content analysis of entrepreneur researches in Iran. The population includes 189 articles related to entrepreneurship and small businesses published in the journals (except for Development of Entrepreneurship” Quarterly of the University of Tehran) by 2012. The study revealed that most entrepreneurship researches have been published in the journal of “Economic Researches and Agricultural Development”. Most researches dealt with psychological and entrepreneurial issues. Quantitative researches composed 62.9 researches. 39.15 percent of the researches related to individuals, and 29.63 percent related to organizations. Most of the researches were conducted at entrepreneurial levels. Students and graduates composed 18.52 percent of the researches. Having used questionnaires, most of the researches contained periodical data (39.68 percent). Longitude data collection was conducted in few researches. 15.87 percent of the researches were conducted in Tehran. 55.56 percent of the researches were conducted by two or three researchers. 35.98 percent of the researches were conducted at least by one female. The results indicated that entrepreneurial researches follow an increasing procedure, especially after 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Small Businesses
  • Entrepreneurial Researches
  • Content Analysis

احمد پور داریانی، محمود (1384). کارآفرینی: تعریف، نظرات، الگوها. تهران: انتشارات جاجرمی.

زکی، محمد (1385). بررسی تحلیل متحوای گرایش‌های پژوهشی در مجلات علمی تخصصی مدیریت. دانش مدیریت، 19 (75): 43-74.

ـــــــــــــــ (1387). بررسی تحقیقات رضایت شغلی در ایران (تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی طی سال‌های 1385 تا 1387 موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 1 (1): 79-104.

ـــــــــــــــ (1391). تحلیل محتوای مقالات رضایت شغلی در مجلات پژوهشی ایران. پژوهش‌های مدیریت سرمایه‌ی انسانی، 1 (1): 173-197.

محمدی الیاسی، قنبر (1387). مشروعیت کارآفرینی به‌عنوان یک حوزه‌ی علمی نوظهور. دانش مدیریت. 21 (80): 105-122.

وکیلی، یوسف و انصاری، محسن (1390). ارزیابیروش‌هایپژوهشکارآفرینیدرکشورو پیشنهادهاییبرایپژوهش‌هایآینده. توسعه کارآفرینی، 4 (13): 185-204.

Aldrich, H. E. (2012). The Emergence of Entrepreneurship as an Academic Field: A Personal Essay on Institutional Entrepreneurship. Research Policy, 41 (7): 1240-1248.

Aldrich, H. E. & Baker, T. (1997). Blinded by the Cites? Has there been Progress in Entrepreneurship Research? In D. L. Sexton & R. W. Smilor (Eds.), Entrepreneurship 2000 (pp. 377-400). Chicago: Upstart Publishing.

Aldrich, H.E. (2000). Learning Together: National Differences in Entrepreneurship Research. in Sexton, D. & Landström, H. (eds.), The Blackwell Handbook of Entrepreneurship, Oxford: Blackwell.

Aldrich, H.E. (1992). Methods in Our Madness? Trends in Entrepreneurship Research. in Sexton, D.L. & Kasarda, J.D. (eds.), The State of the Art of Entrepreneurship, Boston, MA: PWS-Kent Publishers, 191-213.

Brazeal, D. & Herbert, T. (1999). The Genesis of Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 23 (3): 29-45.

Busenitz, L. W., West, G. P., Shepherd, D., Nelson, T., Chandler, G. N. & Zacharakis, A. (2003). Entrepreneurship Research in Emergence: Past Trends and Future Directions. Journal of Management, 29(3): 285-308.

Carsrud, A.L. & Olm, K.W. & Eddy, G.G. (1986). Entrepreneurship: Research in Quest of a Paradigm. in Sexton, D.L. & Smilor, R. (eds.), 1986, The Art and Science of Entrepreneurship, Cambridge, MA: Ballinger, 367-378.

Chandler, G.N. & Lyon, D.W. (2001). Issues of Research Design and Construct Measurement in Entrepreneurship Research: Past Decade. Entrepreneurship Theory and Practice, 25 (4):101- 113.

Churchill, N.C. & Lewis, V.L. (1986). Entrepreneurship Research: Directions and Methods. in Sexton, D.L. & Smilor, R. (eds.), The Art and Science of Entrepreneurship, Cambridge, MA: Ballinger, 333-365.

Crook, T. R., Shook, C. L., Morris, M. L. & Madden, T. M. (2010). Are We There Yet? An Assessment of Research Design and Construct Measurement Practices in Entrepreneurship Research. Organizational Research Methods, 13(1): 192-206.

Davidsson, P. & Wiklund, J. (2001). Levels of Analysis in Entrepreneurship Research: Current Research Practice and Suggestions for the Future. Entrepreneurship Theory and Practice, 25 (4): 81-99.

Davidsson, P., Low, M.B. & Wright, M. (2001). Editor’s Introduction: Low and MacMillan ten years on: Achievements and Future Directions for Entrepreneurship Research. Entrepreneurship Theory and Practice, 25(4): 5-15.

Dean, M. A., Shook, C. L. & Payne, G. T. (2007). The Past, Present, and Future of Entrepreneurship Research: Data Analytic Trends and Training. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(4): 601-618.

Gartner, W.B. (1988). Who Is an Entrepreneur? Is the Wrong Question. American Journal of Small Business, Spring: 11-32.

Gregoire, D., Meyer, G.D. & DeCastro, J.O. (2002). The Crystallization of Entrepreneurship Research Dvs and Methods in Mainstream Management Journals. Paper at the Babson Kauffman Entrepreneurship Research Conference, Boulder, Colorado, 6-8 June.

Harrison, R. T. & Leitch, C. M. (1996). Discipline Emergence in Entrepreneurship: Accumulative Fragmentalism or Paradigmatic Science? Entrepreneurship, Innovation, and Change, 5 (2): 65-83.

Ireland, R.D., Reutzel, C.R. & Webb, J.W. (2005). Entrepreneurship Research in AMJ: What has been Published, and what Might the Future Hold? Academy of Management Journal, 48: 556-564.

Keupp, M. M. & Gassmann, O. (2009). The Past and the Future of International Entrepreneurship: A Review and Suggestions for Developing the Field. Journal of Management, 35 (3): 600-633.

Kiss., A.N., Danis, W. M. & Cavusgil, S. T. (2012). International Entrepreneurship Research in Emerging Economies: A Critical Review and Research Agenda. Journal of Business Venturing, 27: 266-290.

Landstrom, H. (2005). Pioneers in Entrepreneurship and Small Business Research. Springer Science & Business Media, Inc. USA.

Landström, H., Harirchi, G., & Astrom, F. (2012). Entrepreneurship: Exploring the Knowledge Base. Research Policy, 41 (7): 1154-1181.

McElwee, G. & Atherton, A. (2005). Publication Trends and Patterns in Entrepreneurship: The case of The International Journal of Entrepreneurship and Innovation. Journal of Small Business and Enterprise Development, 12 (1):92-103.

Mullen, M.R, Budeva, D.G. & Doney, P.M. (2009). Research Methods in the Leading Small Business-Entrepreneurship Journals: A Critical Review with Recommendations for Future Research. Journal of Small Business Management, 47: 287-307.

Richtermeyer, G. (2003). Emerging Themes in Entrepreneurship Research. Business Resource & Infromation Development Group (BRIDG). University of Missouri Outreach and Extension Outreach Development Fund. www.mobdn.net/bridg/emerging_themes.pdf.

Sarasvathy, S. D. (2003). Entrepreneurship as a Science of the Artificial. Journal of Economic Psychology, 24: 203–220.

Teixeira, A., (2011). Mapping the (in) Visible College(s) in the Field of Entrepreneurship. Scientometrics, 89: 1–36.

Ucbasaran, U., Westhead, P. & Wright, M. (2001). The Focus of Entrepreneurial Research: Contextual and Process Issues. Institute for Enterprise and Innovation, Nottingham University Business School, Nottingham, England.