تأثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی از طریق اعتماد به مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان تامین اجتماعی تهران

2 دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشگاه صنعتی قم

چکیده

تتعهد سازمانی عامل مهمی برای درک رفتار سازمانی و پیش‌بینی‌کننده‌ی رفتار شغلی است. بنابراین، مطالعه‌ی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها کاربرد داشته و در نهایت به بهره‌وری سازمان منجر شود. در این مقاله، تأثیر عوامل تعیین‌کننده بر تعهد سازمانی جامعه‌ی آماری (کارکنان سازمان تأمین اجتماعی تهران) شامل: عدالت سازمانی، امنیت شغلی و اعتماد به مدیران مورد بررسی قرار گرفته و اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر با تکیه بر جدیدترین روش‌های آماری شناسایی شده است. نمونه‌ی آماری به‌صورت تصادفی انتخاب شد. در اینجا از برآورد نمونه با فرمول کوکران با خطای حدی 05/0 و نسبت بود و نبود ویژگی با مقدار 50/0 استفاده شده است. نتیجه اینکه، ارزیابی کارکنان از متغیرهای عدالت سازمانی و امنیت شغلی در حد ضعیف، ولیکن اعتماد کارکنان به مدیران و تعهد سازمانی در حد بالا قرار دارد، به‌طوری که میانگین به‌دست‌آمده از نشانگرهای این متغیرها به‌ترتیب برابر903/2، 820/2، 924/2و 260/3اندازه‌گیری شد. براساس نتایج، ویژگی‌های فردی از جمله: جنسیت، سن، پست سازمانی، سابقه‌ی کار و تحصیلات کارکنان تأثیری در ارزیابی نداشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Organizational Justice and Job Security on Organizational Commitment by Trusting Others

نویسندگان [English]

  • Shahrokh Babaei 1
  • Reza Rasuli 2
3 َAssistant professor of Qom university
چکیده [English]

Organizational commitment is an important factor for understanding organizational behavior and predict job behavior. Therefore, the study of factors affecting organizational commitment can be used in planning and organization lead ultimately productivity.Organizational commitment is an important factor for understanding organizational behavior and predict job behavior. Therefore, the study of factors affecting organizational commitment can be used in planning and organization lead ultimately productivity. The sample was randomly selected. Here are some sample estimate by Cochran formula with an error ratio of 0.05 and 0.50 is the lack of specificity of the content. The result is that the staff assessment of organizational justice and job security is weak, but trust between employees and management commitment is high, so this variable was derived markers in order to 2.903, 2.820, 2.924 and 3.260 was measured. On the basis of personal characteristics such as gender, age, organizational position, experience and education staff did not assess.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Security
  • Organizational Justice
  • Trust in Mangers
  • organizational commitment

شاکری‌نیا، ایرج (1376). امنیت و رضایت شغلی و بهداشت روانی، مجله‌ی تدبیر، ش 72، 43-56.

فلاحی، فیروزه؛ سجودی، سکینه (1390). بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در صنایع ایران، مجله‌ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، (3)1، 93-117.

نعامی، عبدالزهرا؛ شکرکن، حسین (1383). بررسی روابط ساده و چندگانه‌ی عدالت سازمانی با خشنودی شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی، مجله‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، (11)1و2، 57-70.

میرسندسی، سیدمحمد (1392). ادراک کارکنان نظامی از عدالت سازمانی، فصلنامه‌ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، (5)2، 220-199.

سنجقی، محمد ابراهیم؛ فرهی، علی؛ درودی، حمید؛ ظهوریان نادلی، ایمان (1393). اثر میانجی‌گری تعهد سازمانی بر رابطه‌ی بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی، فصلنامه‌ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، (6)1، 1-29.

Shiuan, C.B., Yu, J.D. & Relley, J.H. (2003). Organizational Comitment, Supervisory Commitment and  Employee Outcomes in The Chinese Context Proximal Phyothesis Or Global Hypothesis, Journal of Organizational Behavior, , (24)3, 313-334.  

Meyer, J., & Allen, N. A. (1991). Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resource Management Review, (1)1, 61-89.

Meyer, J., & Allen, N. (1997). Commitment in the Workplace: Theory, Research and Application, Human Resource Development Quarterly, (9)3, 309-312.  .

Meyer, J., & Herscovitch, L. (2001). Commitment In The Workplace, Toward a General Model, Human Resource Management Review, (11)3, 299-326

Greenberg, J. (1990). Organizational Justice: Yesterday, Today, and Tomorrow, Journal of Management, (16)2, 399-432.  

Greenberg, J., & Baron, R.A. (1997).  Behavior in Organizations, Prentic-Hall, Inc, 6th Ed.

Parker, P.J., & Kohlmeyer, J.M . (2005). Organizational Justice and Turnover In Public Accounting Firms: A Research Note, Accounting, Organizations and Socity, (30)4, 357-369.  

Sverke, M., & Hellgren, J. (2002). The Nature of Job Insecurity: Understanding Employment Uncertainty on the Brink of a New Millennium, Applied Psychology, (51)1, 23-42. 

Porter, L., W. Lawler, E. E., & Hacman, J. R. (1975). Behavior in Organizations, New York: Mcgraw- Hill.

Cmowdey, R.T., Porter,L.W. & Steers,R.M. (1982). Organizational Linkage: The Psychology of Commitment,Absenteesm, and Turnover, New York: Academic Press.

Cellis, K., & Shockley-Zalabak, P. (2001). Trust in Top Management and Immediate Supervisor: The Relationship to Satisfaction, Perceived Organizational Effectiveness, and Information Receiving, Communication Quarterly, (49)4, 382-398.

Guido, M. (2004). Understanding Organizationaltrust – Foundations, Constellations, and Issues Of Operationalisation, Journal Of Managerial Psychology, (19)6, 556-570.

Jeong-Ho, Jeon. (2009). The Impact of Organizational Justice and Job Security on Organizational Commitment Exploring the Mediating Effect of Trust in Top Management, in Partial Fulfillment of Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy.

Mayer, R., Davis, J., & Schoorman, F. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust, Academy of Management Review, (20)3, 709-734.

Gail Fann, T., Roxanne, Z., & Jackie L. H. (2009). The Central Role of Communication in Developing Trust and its Effect on Employee Involvement, Journal of Business Communication, (46)3, 287-310.

Armitage, C.J., & Connor, M. (2001). Efficacy of the Theory of Planned Behaviour: A Meta-Analytic Review, British Journal of Social Psychology, (40)4, 471-499.

Aryee, S., Budhwar, P.S., & Chen, Z.X. (2002). Trust as a Mediator of the Relationship between Organizational Justice and Work Outcomes: Test of a Social Exchange Model, Journal of Organizational Behavior, (23)3, 267-285. 

Dietz, G., & Den Hartog, D. N. (2006). Measuring Trust Inside Organisations, Personnel Review, (35)5, 557-588. 

Babaei, Sh. (2002). The effect of Organizational Justice and Job Security on Organizational Commitment Exploring the Mediating Effect of Trust in Management, in Partial Fulfillment of Requirements for the Master of Degree.