دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-235 (شماره پیاپی 19) 
2. بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی با تعهد سازمانی

صفحه 19-37

محبوبه باغچه‌سرایی؛ سارا فخریان؛ معصومه حسین زاده شهری


5. آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی

صفحه 83-111

علی صفری؛ مجتبی فرخی؛ رضا صالح زاده


9. طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح

صفحه 187-212

ابوالفضل محمدی؛ علی فرهی؛ محمد رضا سلطانی؛ خدایار تاروردی پور


10. بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی با انگیزش مدیریتی

صفحه 213-234

عباس عباسی؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ زهره زارع