بررسی وضعیت بهره‌وری در دو حوزه (منابع انسانی و مالی) در صنعت بانکداری با فنFAHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده

این تحقیق با هدف طراحی الگوی ارزیابی بهروری در صنعت بانکداری انجام شده است. بر این اساس ، ضمن تعریف بهره‌وری و ارائه دیدگاه‌های مختلف و نمونه‌های بهره‌وری به بحث درباره اهمیت منابع انسانی پرداخته و نیز عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی را مطرح می‌کنیم. ترتیب اهمیت حوزه‌های دوگانه مؤثر بر ارتقای بهره‌وری (منابع انسانی، مالی) و اولویت‌بندی زیر معیار‌های مرتبط با حوزه‌های بهره‌وری (منابع انسانی، مالی) در بانک‌های دولتی، نیمه‌خصوصی و خصوصی با استفاده از فن AHP  فازی مورد مطالعه قرار گرفته است و با توجه به ماهیت موضوعی مدل تحقیق، نظر کارشناسان خبره و صاحب‌نظران در بانک مرکزی، بانک ملی به‌عنوان نماینده بانک‌های دولتی، بانک صادرات به‌عنوان نماینده بانک‌های نیمه‌خصوصی و بانک پارسیان به‌عنوان نماینده بانک‌های خصوصی در استان سمنان به‌عنوان جامعه خبره انتخاب شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که بانک خصوصی در ارتقای وضعیت بهره‌وری در حوزه‌های دوگانه مذکور نسبت به بانک‌های نیمه‌خصوصی و دولتی از عملکرد بالاتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Productivity at Human Resource and Financial Situation in Banking Industry Using FAHP Technique

نویسندگان [English]

  • mohammadali sarlak 1
  • elham keshavarz 2
  • arezoo keshavarz 3
چکیده [English]

This research is intended to design a model for the assessment of productivity in banking industry. Having defined productivity and having given some examples, the researchers explained the importance of human resource and the factors affecting it. The priority of human resource and financial productivity and their sub-factors in private and state banks were studied through AHP of Fuzzy methods. Considering the nature of the issue of research model and the ideas of the experts of the central bank of Iran, the researchers selected Bank Melli as the state sample bank, Bank Saderat as the half-private sample bank, and Parsian Bank as the private sample bank in Semnan province. The results indicated that private banks performed better with regard to productivity in comparison with half-private and state banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • productivity
  • State Banks
  • Private Banks
  • Half-Private Banks
  • human resource
  • Net Profit

ابیلی، خدایار و موفقی، حسن (1386)، دریچه‌ای بر مفاهیم نوین مدیریتی (با تأکید بر منابع انسانی). چ دوم، تهران، انتشارات سارگل. از صفحه 1 تا صفحه 138.

الوانی، سیدمهدی و احمدی، پرویز (1380)، طراحی الگوی جامع مدیریت عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی، مدرس، دوره 5، ش 1، بهار از صفحه 1 تا صفحه 20.

حاجی‌نبی، کامران؛ نصیری‌پور، امیر اشکان؛ زاهدکار، پرویز و مهرابیان، فردین(1392)، رابطه‌ نوبت‌های کاری پرستاران با بهره‌وری منابع انسانی. پرستاریوماماییجامع‌نگر، سال 23، ش 69، بهار و تابستان، صفحات 7-12.

زاهدی، شمس‌السادات و نجاری، رضا (1387)، بهره‌وریمنابعانسانیومدیریتدانش. تهران، نشر پیک‌نور، سال ششم، ش اول، بهار، از صفحه 3 تا صفحه 13.

طاهری، شهنام (1383)، بهره‌وری و تجزیه‌وتحلیل آن در سازمان. تهران، نشر هستان. از صفحه 1 تا صفحه 387.

طیبی، سید جمال‌الدین و باغبانیان، عبدالوهاب (1381)، بررسی عوامل مؤثر بر میزان بهره‌وری نیروی انسانی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دیدگاه کارکنان بخش‌های اجرایی در سال 1380. اولین همایش کشوری مدیریت منابع انسانی در بیمارستان، 18-19 دی­ماه.

علاء الملکی، مهناز؛ بهپور، یوسف و ذاکریان، عباس (1381)، شناخت و مقایسه راه‌های افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، اولین همایش کشوری مدیریت منابع انسانی در بیمارستان، 18-19 دی­ماه.

فلاحی، فیروز و سجودی، سکینه (1390)، بررسی عوامل مؤثر بربهره‌وری منابع انسانی در صنایع ایران، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال سوم، ش 1، بهار وتابستان، صفحات 93-117.

محب‌علی، داوود (1381)، توجه بیشتر به ایمنی و تأثیر آن در ارتقای بهره‌وری شیوه‌های عملی ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی. تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

Antikainen ,R., Lappalainen, S., Lönnqvist, A., Maksimainen, K., Reijula, K. and Rauva, E. U. (2008). Exploring the Relationship between Indoor Air and Productivity, SJWEH Suppl, No. 4, pp 79–82

Azadeh, A., Ghaderi, S. F., Mirjalali, M. Moghaddam, M. (2011). Integration or Hierarchy Process and data Envelopment Analysis for Assessment and Optimization of Personnel Productivity in a Large Industrial bank,Journal of Expert System with Applications 38, No. 5,  pp. 5212-5225.

Bleischwitz, Raimund.  (2001). Rethinking Productivity:Why has Productivity Focussed on Labour Instead of Natural Resources?, Environmental and Resource Economics, Vol. 19, No. 1, pp 23-36.

Chang, D. Y. (1996). Application of the Extent Analysis Method on Fuzzy AHP. European Journal of Operational Reaserch Vol. 95, No. 3, pp.649–655

Chen, L. H., Liaw, S. Y & Lee, T. Z. (2003). Using an HRM PatternApproach to Examine the Productivity of Manufacturing Firms-an Empirical Study, International Journal of Manpower, Vol. 24 ,No. 3, pp.299-318.

Cheng-Ru Wu, , Chin-Tsai Lin, Pei-Hsuan Tsai(2010) .  Evaluating Business Performance of Wealth Management banks, European Journal of Operational Research Vol. 207, No. 2,  pp.971–979.

Drucker, P. F. (1999).Knowledge-Worker Productivity: The Biggest Challenge, California Management Review, Vol. 41, No. 2, pp79-94.

Enshassi, Adnan. Sherif, Mohamed. Peter, Mayer. Karem, Abed. (2007). Reflective Practice Benchmarking Masonry Labor Productivity, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 56, No. 4, pp. 358-368.

Epure Mircea, Kerstens Kristiaan, Prior Diego (2011). Bank Productivity and Performance Groups: A Secomposition Approach Based Upon the Luenberger Productivity Indicator, European Journal of Operational Research 211, No. 3,  pp. 630–641.

Erensal, Y. C., Öncan, T. and Demircan, M. L. (2006). Determining Capabilities in TechnologyManagement using Fuzzy Analytic Hierarchy Process: a Case Study of Turkey, Information Sciences, Vol. 176, No. 18, pp.2755–2770.

Jaffry Shabbar, Ghulam Yaseen and Cox Joe (2008). Labour use Efficiency in the Indian and Pakistani Commercial Banks, Journal of Asian Economics Vol. 19, No. 3,, pp. 259–293.

Kaci, Mustapha (2006). Understanding Productivity: A Primer, The Canadian Productivity Review.

Kazaz, Aynur and Ulubeyli ,Serdar (2007). Drivers of Productivity Among Construction Workers :A Study in a Developing Sountry. Building and Environment, Vol. 42, No. 5. pp. 2132-2140.

Kumar, S. Anil., Sauresh, N. (2008). Production and Operations Management (With Skill Development, Caselets and Cases), New Age International (P) Ltd. , Second Edition.

Lee .Paul T- W, Cheng-Wei Lin, Sung-Ho Shin (2012). A Comparative Study on Financial Positions of Shipping Companies in Taiwan and Korea Using Entropy and Grey Relation Analysis, Expert Systems with Applications, Vol.39, No. 5, pp 5649–5657

Lema, N. M. (1995). Construction of Labour Productivity Modeling, University of Dar Elsalaam. pp.1-100.

Margono Heru, C. Sharma Subhash, D. Melvin II Paul (2010). Cost Efficiency, Economies of Scale, Technological Progress and Productivity in Indonesian banks, Journal of Asian Economics , Vol.21, No. 1, pp. 53–65.

Mohanta, G. C., Kannan V., Thooyamani, K. P. (2006). Strategies For Improving Productivity Of Knowledge Workers – An Overview, www. Strength Based Strategies.

O’Neill, T., Egelton, R., Hogue, R. (1999). Canadian Productivity – The sky is not Falling. Bank of Montreal Economics, Economic Analysis: Special Report. [http://www. bmo. com/economic/regular/canprod. pdf]. 11/12/2004.

Otote, Albert Oni Igbinadolor. (2008). Impacts of Enviromental Turbulence and Entrepersonal Orientation on Nurses Productivity in A Canadian Health-Care Organization, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of The Requirments for the Degree Doctor of Business Administration. Dissertation/thesis number  3349281, pp. 1–307.

Roelofsen, Paul. (2002). The Impact of Office Environments on Employee Performance: The Design of the Workplace as a Strategy for Productivity Enhancement, Journal of Facilities Management, Vol. 1, No. 3, pp 247-264.

Sanyal Paroma and Shankar Rashmi, (2011). Ownership, Competition, and Bank Productivity: An Analysis of Indian Banking in the Post-Reform Period, International Review of Economics and Finance Vol. 20, No. 2, pp. 225–247

Tangen, Stefan. (2005). Professional Practice: Demystifying Productivity and Performance, International Journal of Productivity and Performance Management ,Vol. 54, No. 1, pp. 34-46.

Van der Voordt, Theo J. M. (2004). Productivity and Employee Satisfaction in Flexible Workplaces, Journal of Corporate Real Estate, Vol. 6, No. 2, pp. 133–148.

Wu. Hung- Yi, Tzeng . Gwo-Hshiung and Chen. Yi-Hsuan (2009). A fuzzy MCDM Approach for Evaluating Banking Performance Based on Balanced Scorecard, Expert Systems with Applications, Vol.  36, No. 6,pp. 10135–10147.

Zuam, D., Olbrich, M. Barke, E. (2008). Automatic Data Extraction: A Prerequisite for Productivity Measurement. German Ministry of Education and Research (BMBF), pp.
1-5.