بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی کاری کارکنان با درگیری عاطفی-‌ ذهنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده

درگیری عاطفی- ذهنی کارکنان، پدیده‌ای تعاملی است که به تلاش دوطرفه از جانب کارکنان و سازمان نیازمند است. وجود آن در کارکنان نیازمند این است که افراد با حضور فیزیکی، عاطفی و شناختی به ایفای نقش کاری خود بپردازند. این پژوهش به بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با درگیری عاطفی- ذهنی کارکنان می‌پردازد. جامعه‌ آماری این پژوهش را 214 نفر از کارکنان کارخانه کاشی نیلو اصفهان تشکیل می‌دهند. برای سنجش مؤلفه‌های مربوط به متغیر کیفیت زندگی کاری از پرسشنامه استاندارد والتون (1973) استفاده شده و پرسشنامه‌ درگیری عاطفی- ‌ذهنی مربوط به شرکت مشاوره‌ای تاورزپرین است. داده‌های جمع‌آوری‌شده به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای spss21 و smart PLS 2.0 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج یافته‌ها نشان داد که کیفیت زندگی کاری بر درگیری عاطفی‌- ذهنی کارکنان اثر مثبت دارد و مقدار آن 0.683 برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Employees Quality of The of Work Life and Their Emotional-Mental Learning

نویسندگان [English]

  • seyed Mohsen Allameh 1
  • abbas eslami farsani 2
  • mohammad maleki 3
چکیده [English]

Mental-emotional conflict of the employees need interactive mutual attempts both by employees and the organizations. It requires the physical, emotional, and conscious presence of the employees at their work. This research is intended to study the relationship between employees’ quality of work life and their mental-emotional conflicts. Research population included 214 employees at Kashi Niloofar Esfahan. Walton’s standardized questionnaire was employed to appraise the components of life quality as well as Towers Perrin mental-emotional conflict questionnaire. The data was analyzed through structural equation method using SPSS21 and PLS2.0 Smart. The results indicated that work life quality positively affects mental-emotional conflict (0.683).

کلیدواژه‌ها [English]

  • work life quality
  • Mental-Emotional Conflict
  • Meaningful work

برومند جزی، راضیه(1391)، تحلیل رابطه‌ سرمایه‌ روان‌شناختی با درگیری عاطفی- ‌ذهنی کارکنان در شرکت برق منطقه‌ای اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.

بطحی،سید حسین (1374)، مدیریت منابع انسانی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم.

دولان، شیمون ال و رندال اس. شولد (1380)، مدیریت امور کارکنان ومنابع انسانی،ترجمه محمدعلی طوسی و محمد صائبی،تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

شرمر هورن،جان آر. و هانت جیمز جی. (1378)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و محمد علی بابایی،تهران، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

میر سپاسی، ناصر (1371)، تاثیر متقابل بهره‌وری و کیفیت زندگی کاری، مجله اقتصاد و مدیریت،
شماره 15.

Absar, M. N., Azim, M. T., Balasundaram, N., & Akhter, S. (2010). Impact of Human Resources Practices on Job Satisfaction: Evidence from Manufacturing Firms in Bangladesh. Petroleum-Gas University of Ploiesti Bulletin, 62(2), 31-42.

Bagtasos, M. R. (2011). Quality of Work Life: A Review of Literature. DLSU Business and Economic Review, 20(2),1-8.

Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2008). Positive Organizational Behavior: Engaged Employees in Flourishing Organizations. Journal of Organizational Behavior, 29(2), 147-154.

Bolman, L. G., & Deal, T. E. (1991). Leadership and Management Effectiveness: A Multi‐Frame, Multi‐Sector Analysis. Human Resource Management, 30(4), 509-534.

Boonrod, W. (2009). Quality of Working Life: Perceptions of Professional Nurses at Phramongkutklao Hospital. J Med Assoc Thai, 92(1), 7-15.

Chin, W. W. (1998). Issues and Opinions on Structural Equation Modeling. MIS Quarterly, 22, vii–xvi.

Christian, M.S., Garza, A.S., & Slaughter, J.E. (2011). Work Engagement: A Quantitative Review and Test of its Relations with Task and Contextual Performance. Personnel Psychology, 64(1), 89-136.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservablevariables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18,39–50.

Gupta, M., & Sharma, P. (2011). Factor Credentials Boosting Quality of Work Life of BSNL Employees In Jammu Region. Sri Krishna International Research & Educational Consortium, 2(1), 79-89.

Harter, J., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L. (2002). Business-Unit-Level Relationship between Employee Satisfaction, Employee Engagement, and Business Outcomes: a Meta-Analysis. Journal of Applied Ppsychology, 87(2), 268.

Kahn, W. A. (1990). Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.

Kanten, S., & Sadullah, O. (2012). An empirical Research on Relationship Quality of Work Life and Work Engagement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 360-366.

Kupta, V.,. and Kumar,s. (2013). Impact of Performance Appraisal Justice on Employee Engagement, Employee Relations, 35(1), 61-78.

Huang, T.C., Lawler, J., & Lei, C.Y. (2007). The Effects of Quality of Work Life on Commitment and Turnover Intention. Social Behavior and Personality: An International Journal, 35(6), 735-750.

Noor, S. M., & Abdullah, M. A. (2012). Quality Work Life Among Factory Workers in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 35, 739-745.

Rich, B. L., Lepine, J. A, & Crawford, E. R. (2010). Job Engagement: Antecedents and Effects on Job Performance. Academy of Management Journal, 53(3), 617-635.

Rose, R.C., Beh, L., Uli, J., & Idris, K., (2006). Quality Of Work Life: Implications Of Career Dimensions. Journal of Social Sciences, 2 (2), 61-67.

Shimazu, A., & Schaufeli, W.B., (2009). Is Workaholism Good or Bad for Employee Well-Being? The Distinctiveness of Workaholism and Work Engagement Among Japanese Employees. Industrial Health , 47, 495- 502.

Simpson, M. R.(٢٠٠٩). Engagement at Work: A Review of the Literature. Journal of Nursing Studies. 46(7),١٠١٢-١٠٢.

Sonnentag, Sabine, Mojza, Eva J, Binnewies, Carmen, & Scholl, Annika. (2008). Being Engaged at Work and Detached at Home: A Week-Level Study on Work Engagement, Psychological Detachment, and Affect. Work & Stress, 22(3), 257-276.

Tabassum, A., Rahman, T., & Jahan, K., (2011). A Comparative Analysis of Quality of Work Life Among the Employees of Local Private and Foreign Commercial Banks in Bangladesh. World Journal of Social Sciences, 1( 1), 17- 33.

Taipale, S., Selander, K., Anttila, T., & Nätti, J. (2011). Work Engagement in Eight European Countries: The Role of Job Demands, Autonomy, and Social Support. International Journal of Sociology and Social Policy, 31(7/8), 486-504.

Tomic, M., & Tomic, E., (2010). Existential Fulfilment, Workload and Work Engagement Among Nurses. Journal of Research in Nursing. 1- 12.

Wheatley, M. (2011). Leadership and the New Science: Discovering Order in a Chaotic World: Read HowYou Want. com.