بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان در سه بعد رهبر، پیرو و زمینه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یک عامل مهم در موفقیت و یا عدم موفقیت هر کشوری نحوه مدیریت آن کشور است. چنانچه ویژگی‌های مدیریت در جوامع با ساختار فرهنگی و ارزشی جامعه هماهنگ باشد، می‌تواند موجب اثربخشی در سازمان‌ها شود. مدیریت جهادی به‌عنوان الگوی مدیریتی برآمده از بطن انقلاب اسلامی که مبتنی بر ارزش‌های ایرانی- اسلامی و در پیوند با علم و دانش روز می‌باشد، همواره مدنظر مقام معظم رهبری بوده است. تحقیق حاضر در نظر دارد تا تأثیر سه بعد رهبر، پیرو و زمینه در مدیریت جهادی را بر اثربخشی سازمان مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 120 نفر از مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان تهران است. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و آزمون فرضیه‌های تحقیق براساس روش مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که از میان سه بعد رهبر، پیرو و زمینه در مدیریت جهادی، ابعاد پیرو و زمینه بر اثربخشی سازمان تأثیر معنی‌داری دارد در حالی که بعد رهبر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان آموزش و پرورش تأثیر مثبت و معنی‌داری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Jihadic Management on the Effectiveness of Organizations in Three Dimensions of Leader, Follower, and Background

نویسنده [English]

  • naser poursadegh 1
چکیده [English]

An important factor in the successfulness or failure of a country depends on how it is managed. If the properties of a certain type of management is consistent with the culture and value system of the country, it can be effective on organizations. Jihadic management, as a management model derived from the heart of the Iranian-Islamic values, and consistent with modern sciences and knowledge, has always been considered greatly by the supreme leader of The Islamic Revolution. This research is intended to assess the effects of three components of leader, follower, and background on the effectiveness of organizations. Research population includes 120 managers and experts at educational offices in Tehran province. This descriptive-survey research employed structural equation modelling for testing the hypotheses. The results indicated that the components of follower and background are significantly effective on organizational effectiveness, while the component of leader was not significantly effective on educational organizations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihadic Management
  • organizational effectiveness
  • Spiritual Leader
  • Spiritual Follower
  • Spiritual Background

دفت، ریچارد(1374)؛ تئوری سازمان و طراحی ساختار، ترجمه‌ پارساییان و اعرابی، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چ اول، ج دوم. ص 110.

رحمانی، مریم(1387)؛ مجموعه مقالات همایش‌های مدیریت جهادی، تهران، وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نماینده ولی فقیه.

رضاییان، علی(1370)؛ اصول مدیریت، تهران،  انتشارات سمت، چ دوم. ص 3.

زواره، علی­رضا(1390)؛ راهکارهای توسعه و ترویج و نهادینه­کردن فرهنگ و مدیریت جهادی در نظام اداری، مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران، وزارت جهاد کشاورزی، نشر دفتر نماینده ولی فقیه.

کوشکی، امین(1393)؛ مدیریت جهادی چیست؟ (با تأکید بر منظومه فکری مقام معظم رهبری)، سایت خبری سلام سربدار، پایگاه خبری تحلیل شهرستان سبزوار، بخش سیاست، کد مطلب: 7097، 6/1/1393.

موحد، خسرو(1386)؛ مدیریت جهادی تجربه‌ای موفق در جمهوری اسلامی ایران، اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران، وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نماینده ولی فقیه.

هال و ریچارد(1376)؛ سازمان، ساختار، فرایند و ره‌آوردها، ترجمه‌ پارساییان و اعرابی، تهران، انتشارات نگاه دانش، ص 176.

Bishop John, R. Schol (2001). Becoming a Spiritual Leader, Lewis Center for Church Leadership.

Crossman, Joanna (2010). Conceptualising Spiritual Leadership in Secular Organizational Contexts and its Relation to Transformational, Servant and Environmental Leadership, Leadership & Organization Development Journal, vol.31, No.7, pp 596-608.

Dent, Eric B. & Higgins, M. Eileen & Wharff, Deborah M (2005). Spirituality and Leadership: An Empirical Review of Definitions, Distinctions, and Embedded Assumptions, The Leadership Quarterly, 16, pp 625-653.

Fry, L. W. (2003). Toward A Theory Of Spiritual Leadership, The Leadership Quarterly, 14, 693–727.

Fry, Louis W. & Matherly, Laura L. & Ouimet, J-Robert(2010); The Spiritual Leadership Balanced Scorecard Business Model: the Case of the Cordon Bleu-Tomasso Corporation, Journal of Management, Spirituality & Religion, Vol.7, No.4, pp. 283-314.

Hernandez, M., Eberly, M. B., Avolio, B. J. & Johnson M. D. (2011). The Loci And Mechanisms Of Leadership, Exploring A More Comprehensive View Of Leadership Theory. The Leadership Quarterly, Doi:10.1016/J. Leaqua. 2011.09.009.

Osborn, R., Hunt, J. & Jauch, L. (2002). Toward A Contextual Theory Of Leadership. The Leadership Quarterly, 13(6), 787-837.

Reave, L. (2005). Spiritual Values And Practices Related To Leadership Effectiveness. The Leadership Quarterly, 16, 655–687.