طراحی الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان شایسته و برآورد عملکرد سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات دانشگاه امیر کبیر

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان کارآمد در بانک انصار و برآورد عملکرد براساس معیارهای منتخب در نظر گرفته شد. بدین منظور، نخست، مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفت و براساس آن 90 معیار گزینش کارکنان شناسایی شد؛ دوم، معیارها با بهره‌گیری از رویکرد مفهوم‌سازی بنیادی در 7 طبقه اصلی قرار گرفتند؛ سوم، به کمک روش دلفی‌فازی و تحلیل داده‌های حاصل از مطالعات میدانی(پرسشنامه) 67 معیار اساسی تعیین و درنهایت الگوی معیارهای اساسی ارائه شد. سپس به روش تحلیل رگرسیون، تأثیر معیارهای اساسی بر عملکرد، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد بیش از 50 درصد عملکرد بانک به این معیارها بستگی دارد و مابقی تحت تأثیر عوامل دیگری است. این یافته، اهمیت منابع انسانی و شایستگی‌های آنها را نسبت به سایر منابع، تأیید کرده و بیان می‌دارد گزینش هدف‌مند کارکنان، به‌شدت بر کاهش هزینه‌های منفی حاصل از اتخاذ تصمیم‌های نادرست و هزینه‌های آموزش و از طرفی افزایش توان رقابتی و عملکرد آتی سازمان، تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model on the Basis of Essential Criteria for Selecting Competent Employees and Estimating Organization Performance

نویسندگان [English]

  • Jalil Safari 1
  • Mehran Mehdizade 2
  • Alireza Azizi 3
1 Head of R&D department of Ansar bank, Tehran, Iran
3 Management of Guilan province Ansar bank
چکیده [English]

This research is intended to design a model based on the essential criteria for selecting competent employees and estimating the performance of Bank Ansar. Library studies were conducted first, which resulted in 90 criteria for selection. Then, they were classified into 7 categories according to basic conceptualization. Employing Fuzzy-Delphi method, the analysis of the collected data through questionnaires (field study) resulted in 67 criteria to design the model of basic criteria. The effects of these criteria were analyzed by regression. The results indicated that more than fifty percent of the bank’s performance was influenced by these criteria. This indicates the importance of human resource and their competences. Correct selection can seriously decrease the cost of incorrect decisions and unnecessary instruction costs. It can positively affect competitive capabilities and future performance of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employees’ Selection
  • Basic Criteria
  • Delphi-Fuzzy Conceptualization Approach

احدی، حمیدرضا و غضنفری­راد، فروغ (1390). ارائه یک مدل ترکیبی از روش­های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی برای تعیین مکان احداث شهرک صنعتی تخصصی ریلی. مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن. سال هشتم، ش 4، 1-11.

اسدی­فرد، رؤیا؛ خائف‌الهی، احمدعلی و رضائیان، علی (1390). الگو شایستگی مدیران دولتی ایران
(بر اساس صحیفه امام (ره)) رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد. نشریه مدیریت دولتی. دوره 3، ش 8، 75-92.

پورسعید، سیدمسعود و عاشوری، جواد (1393). تدوین مدلی برای گزینش کارکنان بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع). سال 6، ش 3، 1-25.

توکلی، حسین؛ فیاض، محمد و حسن­نژاد، مریم (1392). بررسی عملکرد طرح­های مرتع­داری استان خراسان رضوی با رویکرد دلفی فازی و مدل­های تصمیم­گیری چندمعیاره. نشریه اقتصادی و توسعه کشاورزی. ج 27، ش 1، 37-50.

چیت­ساز، احسان؛ ذوالفقارزاده، محمدمهدی و غیاثی ندوشن، سعید (1391). تدوین الگوی شایستگی­های محوری مدیران فرهنگی – اجتماعی دانشگاه­ها در ایران اسلامی. مدیریت در دانشگاه اسلامی 2. سال اول، ش 2، 27-48.

حقیقی، محمد؛ قارلقی، ابراهیم؛ میراسدی، سمانه و نیکبخت، فاطمه (1389). بررسی رابطه میان ویژگی‌های بیانیه مأموریت سازمان و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت­های فعال در صنعت غذایی تهران). پژوهشنامه مدیریت تحول. سال 2، ش 4، 166-186.

دانایی­فرد، حسن (1384). تئوری­پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم­سازی تئوری بنیادی. دانشور رفتار. سال 12، ش 11، 57-70.

درگاهی، حسین؛ علی‌پور فلاح‌پسند، محمدحسن و حیدری قره­بلاغ، هادی (1389). ارائه الگو شایستگی در توسعه منابع انسانی (مطالعه موردی شایستگی مدیران فرهنگسرای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران). راهبرد توسعه. ش 23، 91- 113.

رهنورد، فرج اله (1387). عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش دولتی ایران. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت. سال 8، ش 4 (پیاپی 31)، 77-100.

 

سعادت، اسفندیار (1386). مدیریت منابع انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها، چ 13.

کفاش­پور، آذر و علیزاده زوارم، علی (1391). به کارگیری فرایند تحلیل سلسله­مراتبی دلفی فازی (FDAHP) و تحلیل خوشه سلسله­مراتبی (HCA) در مدل آر. اف. ام. (RFM) جهت تعیین ارزش دوره عمر مشتری. تحقیقات بازاریابی نوین. سال دوم، شماره سوم، شماره پیاپی (6)، 51-68.

Aggarwal, R. (2013). Selection of IT Personnel through Hybrid Multi-attribute AHP-FLP approach. International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), 2(6), 11-17.

Balezentis, A., Balezentis, T., & Brauers, W. K. M. (2012). Personnel selection based on computing with words and fuzzy MULTIMOORA. Expert Systems with Applications, 39(9), 7961-7967.

Bassett, M. L., Ramsey, W. P., & Chan, C. C. A. (2012). Improving medical personnel selection and appointment processes. International Journal of Health Care Quality Assurance, 25(5), 442-452.

Bourgault, J., Charih, M., Maltais, D., & Rouillard, L. (2006). Hypothesese concerning the prevalence of competencies among government executives according to three organizational variables. Public personnel management, 35, 89-119.

Boyatzis, R. E. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. John Wiley & Sons. New York.

Ennis, M. R. (2008). Competency models: a review of the literature and the role of the employment and training administration (ETA). Office of Policy Development and Research, Employment and Training Administration, US Department of Labor, 1-25.‎

Goldkuhl, G. & Cronholm, S. (2010). Adding Theoretical Grounding to Grounded Theory: Toward Multi-Grounded Theory. International Journal of Qualitative Methods, 9(2), 187-205.

Golec, A., & Kahya, E. (2007). A fuzzy model for competency-based employee evaluation and selection. Computers & Industrial Engineering, 52(1), 143-161.

Grisham, T (2009). The Delphi technique, a method for testing complex and multifaceted topics. International Journal of Managing Projects in Business, 2(1): 112–130.

Kelemenis, A. & Askounis, D. (2010). A new TOPSIS-based multi-criteria approach to personnel selection. Expert Systems with Applications, 37(3), 4999–5008.

Lim, C. S. & Mohamed, M. Z. (1999). Criteria of project success: an exploratory re-examination. International Journal of Project Management, 17(4), 243-248.

Lin, H. T. (2010). Personnel selection using analytic network process and fuzzy data envelopment analysis approaches. Computers & Industrial Engineering, 59, pp.937–944.

Ozdemir, A. (2013). A two-phase multi criteria dynamic programming approach for personnel selection process. Problems and Perspectives in Management, 11(2), 98-108.

Sadat Khoshouei, M., Oreyzi, H. R., Noori, A. (2013). The Eight Managerial Competencies: Essential Competencies for Twenty First Century Managers. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 6(2), 131-152.

Vathanophas, V. & Thai-ngam, J. (2007). Competency requirements for effective job performance in the Thai Public Sector. Contemporary Management Research, 3(1), 45-70.